การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด

 ลักษณะการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
         ๑.การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมอง(Brain - Based Learning : BBL) คือ การนำองค์ความรู้เรื่องสมองและธรรมชาติการเรียนรู้ของสมอง มาใช้ในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ทั้งในด้านการจัดกิจกรรม การเสริมสร้างประสบการณ์ ตลอดจนการจัดสิ่งแวดล้อมและกระบวนการอื่น ๆ ร่วมกับสื่อเพื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ทำให้เด็กสนใจ เข้าใจ เรียนรู้และรับรู้ไว้ในความทรงจำระยะยาว ทั้งยังสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม เป็นการสร้างศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ของนักเรียนตามหลักการ ๑๒ ประการ
  ๑.๑ สมอง ร่างกาย และจิตใจทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง (One dynamic system)
  ๑.๒ สมองและจิตใจมีสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม (Social)
  ๑.๓ สมองเลือกรับรู้และเรียนรู้ในสิ่งที่มีความหมายต่อตน (Search for meaning)
  ๑.๔ สมองค้นหาความหมายอย่างมีรูปแบบเฉพาะแต่ละบุคคล (Patterning)
  ๑.๕ อารมณ์และความรู้สึก ส่งผลต่อการเรียนรู้ (Emotional)
  ๑.๖ สมองสามารถเกิดการเรียนรู้ในทุกส่วนและบางส่วนของสมอง (Part  & Wholes)
  ๑.๗ สมองเรียนรู้จากกระบวนการร่วมกันระหว่างความสนใจ การจดจ่อและการสัมผัส (Peripheral perception)
  ๑.๘ สมองเรียนรู้ทั้งภาวะรู้ตัวและไม่รู้ตัว (Conscious & Unconscious)
  ๑.๙ สมองจัดเก็บข้อมูลไว้หลายระบบ (Memory)
  ๑.๑๐ สมองพัฒนาอย่างมีลำดับชั้น เพื่อการเรียนรู้อย่างไม่มีขีดจำกัด (Developmental)
  ๑.๑๑ สมองเรียนรู้จากการท้าทาย ไม่ใช่ถูกคุกคาม (Challenge & Threat)
  ๑.๑๒ สมองแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะ (Each brain is uniquely arganized)

สร้างโดย: 
ครูหนึ่ง

สั้น ๆ แต่เข้าใจง่ายดีจังSmile

เป็นข้อมูลที่ดีมากค่ะ จะนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนให้มากที่สุด

ได้รับความรู้ดีมาก  สามารถนำไปพัฒนาด้านการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดียิ่ง

การพัฒนาผ้เรียนโดยฝึกให้ร้จักการคิดในทุกรูปแบบ อาจจะยากในระยะแรกๆ แต่เมื่อทำได้สำเร็จ จะเป็นประโยชน์ติดตัวผ้เรียนไปจนตลอดชีวิต คุณครูทุกท่าน ลองหาโจทย์ หรือปัญหาที่ฝึกเน้นการคิดมาให้ผ้เรียนทำบ่อยๆ นะคะ Cool

อ่านแล้วได้ความคิดหลายแง่มุมมาก นำไปใช้พัฒนาตนเอง พัฒนาการสอนได้ด้วย และแนะนำนักเรียนได้ด้วย
ขอบคุณคะ

รูปภาพของ nanthaphat

ขอชื่นชมเป็นบทเรียนที่นำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดีมากค่ะ

นันทพัทธ์ ไชยเดช

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 74 คน กำลังออนไลน์