ทัศนศิลป์

ทัศนศิลป์

        สวัสดีครับ  สื่อการเรียนรู้ชุดทัศนศิลป์  ชุดนี้ผู้จัดทำได้ออกแบบโดยคำนึงถึงธรรมชาติและแนวทางที่นักเรียนสามารถ
ศึกษาเรียนรู้ทั้งด้านความรู้  กิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติ  ตลอดจนสอดแทรกปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม  ตามแนวหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำหนดไว้

ควมหมายของทัศนศิลป์

       ทัศนศิลป์ คือ กระบวนการถ่ายทอดผลงานทางศิลปะ การทำงานศิลปะอย่างมีจิตนาการความคิดสร้างสรรค์มีระบบระเบียบ
เป็นขั้นเป็นตอน  การสร้างสรรค์งานอย่างมีประสิทธิภาพสวยงาม มีการปฏิบัติงานตามแผนและมีการพัฒนาผลงานให้ดีขึ้นต่อเนื่อง

       ทัศนศิลป์คือการรับรู้ทางจักษุประสาท โดยการมองเห็น สสาร วัตถุ และสรรพสิ่งต่าง ๆ ที่เข้ามา