แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการด้วย BIP DECS Model

การออกแบบการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการด้วย BIP DECS Model ใช้การออกแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง (The Experiential Learning) ซึ่งมีจุดเด่น คือ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งนี้เนื่องจากองค์ความรู้ของประเด็นศึกษาอยู่รอบตัวผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น การจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนจึงเป็นการจัดระบบในการสื่อความหมายที่แฝงอยู่ในสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสังคมวัฒนธรรมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยบูรณาการแนวคิดจากหลายสาขาวิชาเข้าด้วยกันเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพิจารณาและเรียนรู้สิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นองค์รวม เช่นเดียวกับที่สรรพสิ่งในธรรมชาติและสังคมมนุษย์ล้วนแต่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันเป็นหนึ่งเดียว

ผู้สอนได้ดำเนินกิจกรรมในรูปแบบของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน “ชุมนุมนักสำรวจแห่งท้องทุ่ง” โดยเริ่มต้นจากความสนใจของผู้เรียนที่ต้องการจะสำรวจสิ่งแวดล้อมรอบตัวและมีครูที่ปรึกษาช่วยแนะนำ มุ่งเน้นศึกษาสิ่งแวดล้อมทุกบริบท รวมทั้งวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา BIP DECS Model ซึ่งดัดแปลงมาจากโครงการนักสำรวจแห่งท้องทุ่งของศูนย์ศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตร จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้แต่ละขั้นตอนจะช่วยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์และใกล้ชิดกับธรรมชาติและชุมชนมากขึ้น จนเกิดความเข้าใจและตระหนักในความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการด้วย BIP DECS Model ทั้ง 7 ขั้นตอน 

         จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาแบบบูรณาการด้วย BIP DECS Model พบว่า ผู้เรียนมีความสุข สนุกในการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมใกล้ตัวในชุมชนของตนเอง มีการพัฒนาตนเองเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รู้สึกภูมิใจ หวงแหนและช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง และครูที่ปรึกษาได้ค้นพบศักยภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน

          ข้อเสนอแนะ ควรมีการพัฒนาการส่งเสริมให้มีการนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการรู้อย่างจริงจัง เพราะภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ รากเหง้า ความแข็งแรงของสังคม

         สำหรับแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับเยาวชนนั้น ครูที่ปรึกษาไม่ควรยึดติดกับหลักสูตรมากจนเกินไป พยายามคิดให้นอกกรอบและสร้างสรรค์ มีการวางแผนขั้นตอนการจัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบและบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และที่สำคัญต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับเยาวชน 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์