การสร้างและพัฒนาแบบฝึกเรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชื่อเรื่อง          การสร้างและพัฒนาแบบฝึกเรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1    

ชื่อผู้วิจัย         นางกรรณิการ์  รัตนวงกต

หน่วยงาน        โรงเรียนบ้านก้านเหลือง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

ปีที่ทำวิจัย       ปีการศึกษา  2556

 

บทคัดย่อ

 

                        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  

1)  เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกเรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ  80/80

2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึก  และ

3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง  ปีการศึกษา 2556  ต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึก เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100

    กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา  2556  จำนวน 14 คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  

1)  แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100  จำนวน 19  แผน  

2)  แบบฝึก เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100  ที่สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน  19  ชุด

3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 25 ข้อ และ 4) แบบวัดความพึงพอใจ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่ามี 5  ระดับ  จำนวน  1  ฉบับ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานด้วย  t-test  (Dependent  Samples)

                ผลการวิจัยพบว่า

1.แบบฝึกเรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน100  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   มีประสิทธิภาพ  82.89/80.29สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05

3.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง  ปีการศึกษา  2556  มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึก เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด   

รูปภาพของ brschitraphon

ดีมากค่ะ เป็นกำลังใจให้คุณนำไปสร้างในรายวิชาอื่นๆอีก เพื่อนำไปพัฒนาเด็กไทยให้ดี เก่ง และมีความสุขนะค่ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 102 คน กำลังออนไลน์