โครงงานวิทยาศาสตร์

รูปภาพของ lamphu

                                                                                    บทที่  5
                                                                      วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง
วิจารณ์ผลการทดลอง
จากการทดลองผลิตยาฆ่าหญ้าจากน้ำหมักชีวภาพ    ทั้ง  3 ตอนพบว่า
ตอนที่  1            น้ำหมักชีวภาพชนิดน้ำพ่อ   ซึ่งมีส่วนผสมของฟักทอง     กล้วยน้ำหว้าสุก    มะละกอสุก   และกากน้ำตาล     มีประสิทธิภาพในการกำจัดหญ้าได้ดีกว่า   น้ำแม่และน้ำพ่อผสมน้ำแม่    ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากน้ำพ่อซึ่งหมักจากส่วนของผล     มีความเข้มข้น และออกฤทธิ์แรงกว่าการนำส่วนของใบมาหมัก    จึงทำให้ออกฤทธิ์รุนแรงกว่า
ตอนที่   2               น้ำหมักชีวภาพ    สูตรที่  3    มีประสิทธิภาพในการกำจัดหญ้าดีกว่า    สูตรที่ 2และสูตรที่ 1 ตามลำดับ  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความเข้มข้นของเกลือที่มากกว่าส่งผลให้น้ำหมักชีวภาพมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ตอนที่ 3        น้ำหมักชีวภาพสูตรที่ 1  มีประสิทธิภาพในการกำจัดหญ้าดีกว่าสูตรที่  2 และสูตรที่ 3 ตามลำดับ  ทั้งนี้เนื่องจากสูตรที่ 1และ 2 นั้น   มีส่วนผสมของน้ำพ่อ ส่วนสูตรที่ 3  นั้นเป็นน้ำเปล่า จึงทำให้สูตร 1 และ 2 มีประสิทธิ ภาพดีกว่า  แต่สูตรที่ 1   มีความเข้มข้นของยาฆ่าหญ้าสูตรที่ 1 มีมากกว่าจึงทำให้กำจัดหญ้าได้ดีกว่าสูตรที่ 2

สรุปผลการทดลอง
จากการศึกษาการผลิตยาฆ่าหญ้าจากน้ำหมักชีวภาพพบว่าน้ำหมักชีวภาพ(น้ำพ่อ)  มีประสิทธิภาพดีกว่าน้ำหมักชีวภาพ (น้ำแม่)  และดีกว่าน้ำหมักชีวภาพที่นำน้ำน้ำพ่อผสมน้ำแม่และเมื่อศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำในการกำจัดหญ้าโดยนำไปผสมด้วย  เกลือ และยาฆ่าหญ้าไกลโฟเสต พบว่าน้ำหมักชีวภาพ(น้ำพ่อ) 2 ลิตรผสมเกลือ  200 กรัมมีประสิทธิภาพในการกำจัดหญ้าได้ดีที่สุดโดยกำจัดหญ้าได้ ร้อยละ85

ประโยชน์ได้รับจากโครงงาน
             1.  ได้ยากำจัดวัชพืชที่ปลอดสารพิษ    ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
2.   นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ข้อเสนอแนะ
                1. ควรหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำหมักชีวภาพให้กำจัดได้  100%
2.  ควรเพิ่มการทดสอบในเรื่องชนิดของหญ้าที่ใช้ในการทดลอง

บรรณานุกรม

http://www.geocities.com/nananaru/toxico/paraquat.html
http://rayongkaset.com.www.readyplanet.net/index.php?
http://agriqua.doae.go.th/plantclinic/clinic/other/weed/monocot.pdf
http://agriqua.doae.go.th/plantclinic/clinic/other/weed/los.pdf
http://ayutthaya.doae.go.th/Mueang/KM_1.htm

ภาคผนวก

ตัวอย่างรูปเล่มรายงานเรื่องที่ 2

หัวข้อโครงงาน       สด สวย ด้วยขุยกาบมะพร้าว
ผู้จัดทำ                   1.  เด็กหญิงบุษราคัม  แก้วจันทร์
2.  เด็กหญิงวรรณพร  นิ่มคำ
3.  เด็กหญิงอรญา  ซังแย้ม
อาจารย์ที่ปรึกษา  ครูลัมภู   เขียวเหลือง

บทคัดย่อ
โครงงานวิทยาศาสตร์   เรื่อง  สด สวย ด้วยขุยกาบมะพร้าว จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาการทำโอเอซิสจากขุยกาบมะพร้าว เนื่องจากโอเอซิสที่มีขายตามท้องตลาดมีราคาแพงและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโฟมซึ่งเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ยากก่อให้เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อม จากการทดลองพบว่าอัตราส่วนของขุยมะพร้าว ต่อดินเหนียว ต่อน้ำ ในอัตราส่วน 3 : 2 : 10 เป็นอัตราส่วนที่ดีที่สุดที่สามารถทำให้ดอกไม้คงความสดอยู่ได้ นานเป็นเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่เหี่ยว และเมื่อนำไปทดสอบเปรียบเทียบกับโอเอซิสที่มีขายตามท้องตลาดพบว่า ในเวลา 24 ชั่วโมง เท่ากัน ให้ผลการทดลองที่ใกล้เคียงกัน แต่หลังจาก 24 ชั่วโมง ไปแล้วโอเอซิสที่มีขายตามท้องตลาดให้ผลการทดลองที่ดีกว่า และเมื่อนำโอเอซิสที่ผ่านการใช้แล้วมาทดลองใช้ใหม่พบว่าโอเอซิสที่ผลิตได้ให้ผลการทดลองที่มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิมแต่โอเอซิสที่มีขายตามท้องตลาดมีประสิทธิภาพต่ำลงกว่าเดิม จึงสรุปได้ว่าถ้าต้องการรักษาความสดของดอกไม้ ( จากการทดลองใช้ดอกกุหลาบ )ในเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมงสามารถใช้โอเอซิสจากขุยกาบมะพร้าวแทนโอเอซิสที่มีขายตามท้องตลาดได้เนื่องจากมีประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกันแต่โอเอซิสจากขุยกาบมะพร้าวย่อยสลายได้ง่ายกว่าและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

  บทที่  1
                                                                                                 
บทนำ
ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
โอเอซิสเป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมใช้ในการจัดดอกไม้สดกันเป็นอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากนำไปใช้งานได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วแต่มีข้อเสียคือมีราคาแพงและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโฟมซึ่งเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ยากก่อให้เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อม กาบมะพร้าวซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ประโยชน์นอกจากเผาทิ้งหรือทำเป็นเชื้อเพลิง กลุ่มผู้ทำการทดลองจึงคิดว่าขุยจากกาบมะพร้าวน่าจะนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับปักดอกไม้สดแทนโอเอซิสที่มีขายตามท้องตลาดได้เนื่องจากขุยกาบมะพร้าวมีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำได้ดี

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษากระบวนการทำโอเอซิสจากขุยกาบมะพร้าว
2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ โอเอซิสจากขุยกาบมะพร้าว กับโอเอซิสที่มีขายตามท้องตลาด

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
1. ศึกษาอัตราส่วนที่ดีที่สุด ของขุยกาบมะพร้าว ต่อดินเหนียว ต่อน้ำ
2. ศึกษาเปรียบเทียบโอเอซิสที่ผลิตได้กับโอเอซิสที่มีขายตามท้องตลาด
3. การทดสอบประสิทธิภาพของโอเอซิส ทดสอบด้วยการปักด้วยดอกกุหลาบสด และดอกเข็มสด

ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า
20  พฤษภาคม – 20  มิถุนายน 2550

ตัวแปรในการศึกษาค้นคว้า
ตัวแปรต้น ขุยกาบมะพร้าว
ตัวแปรตาม ประสิทธิภาพของโอเอซิสที่ผลิตได้
ตัวแปรควบคุม     1.  จำนวนดอกไม้ที่ใช้ในการปักทดลอง
2.  ขนาดของดอกไม้ที่ใช้ในการปักทดลอง
3.  ขนาดของก้อนโอเอซิส
4.  ปริมาณน้ำที่ใช้พรม

สมมติฐานในการศึกษาค้นคว้า
ขุยกาบมะพร้าวสามารถนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับปักดอกไม้สดได้

สร้างโดย: 
ครูลัมภู เขียวเหลือง

  ได้ความรู้มากเลยค่ะ   ดีมากๆและสามารถนำไปต่อยอดการเรียนการสอนได้อย่างดี  ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับ  ขอเป็นสมาชิกด้วยคน 

thank naja 

ขอความอนุเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับชั้น ป.4-6 และข้อสอบอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ด้วยค่ะขอบพระคุณอย่างมากเลยค่ะ กรุณาส่ง mail นี้นะคะ ion2549@hotmail.com ขอบคุณค่ะ

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจมากสามารถนำไปประยุกต์กับผู้เรียนได้ดี ขอบคุณมากสำำหรับข้อมูลที่มีประโยชน์มีคุณค่าเช่นนี้ มันให้ประโยชน์แก่ผู้เรียนจริง ๆ

ผมเห็นว่าเว็บนี้เป็นเว็บที่น่าสนใจมากครับ ผมจึงอยากที่จะเป็นสมาชิก และรับความรู้เพิ่มจากเว็บ

 

ตอนนี้ครับ ผมมี โครงงานประดิษฐ์อะครับ แล้วมัน สามารถ เป็นโครงงานสำรวจพร้อมกัน ด้วยแต่ เรื่อง การเงิน เราต้อง

 

อาศัยให้ รร ของผม ช่วย มากไหม ครับ เพราะ บาง ที เพื่อนก็ มีแต่ โครงงาน มัน ไปได้แค่ 1 คนสำหรับ แต่ละครั้งที่ จะแข่งอะ

 

ตอนนี้ วัน ที่ 30 ผมเตรียมโครงงานรอ แข่ง อยู่ ครับ อยากขอคำแนะนำ โครงงาน แปลงผักคอนโดมิเนียม

รูปภาพของ werachai

ขอความอนุเคราะห์ตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์และ้อสอบเกี่ยวกับวิยาศาสตร์ั้่่ป.4-ป.6ด้วยครับ ส่งทาง e-mail ก็ได้ครับขอบคุณทุกๆท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ werachai-18@hotmail.com

อยากได้ข้อมูลที่เกี่ยวกับ  เทคโนโลยี่ชีวภาพและการขยายพันธ์พืช  ช่วยลูกชายค้นหาข้อมูลค่ะจะทำรายงานส่งอาจารย์ รบกวนผู้รู้ด้วยนะคะ  ขอบคุณอย่างสูงค่ะ

ขอโครงงาน หน่อยจิ ครับWink

 

รูปภาพของ lamphu

ขอรายละเอียดหน่อยนะคะว่าเป็นใคร ครู หรือนักเรียนจะได้แนะนำได้ถูกและส่งโครงงานได้ถูกต้อง ขอบคุณค่ะที่สนใจ เข้ามาคุยกันที่ mail ......lamphus@yahoo.com  ก็ได้ค่ะ ยินดีให้โครงงาน

เป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ระดับ ป.4-6 ในโรงเรียนที่มีสภาพเสี่ยงต่อปํัญหาต่าง ๆ มากโดยเฉพาะยาเสพติด  ความยากจน ด้า่นการศึกษาไม่ค่อยจบระดับสูง และอยู่วงเป็นนักเต้น ขาดเรียนข่อยนักเรียนน่าสงสาร ปี 53 ส่งเด็กเข้าแข่งขันโครงงานสิ่งประิดิษฐ์ได้เหรียญทองแดงระดับภาคกลาง เป็นโครงงานสิ่วประดิษฐ์ ที่ครูพยายามกระตุ้นจนเกิด แต่ครูประสบการณ์น้อยด้านแข่งขัน และซื่อมากไปเลยใช้เวลามากในการฝึกฝน ประสบการณ์ครูในระดับสูงไม่พอจะช่วยเด็ก อยากได้รับคำแนะนำดี ๆ ช่วงเรียนปโทเลือกทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อต้องการศึกษาให้ลึก เท่าที่เห็นมักเกิดจากความคิดของครูติวเด็กเก่งทุกอย่างครูทำให้เด็กท่อง อยากได้ของจริง  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์