โครงงานวิทยาศาสตร์

รูปภาพของ lamphu

                                                                                            บทที่  4
                                                                                       ผลการทดลอง

จากการทดลองทั้ง 3 ตอน ได้ผลการทดลอง  ดังนี้

ตอนที่ 1    ศึกษาอัตราส่วนที่ดีที่สุดของขุยกาบมะพร้าว  ดินเหนียว และ น้ำ
ดังอัตราส่วนต่อไปนี้

                                สูตรที่ 1                  1  :  2 : 10

                                สูตรที่ 2                  2  :  2 : 10

                                สูตรที่ 3                  3  :  2 : 10

ตาราง 1     แสดงผลการเปลี่ยนแปลงของดอกกุหลาบในโอเอซิสขุยกาบมะพร้าวแต่ละสูตรเมื่อเวลาผ่านไป 12 ชั่วโมง และ 48 ชั่วโมง

สูตรที่

การเปลี่ยนแปลงของดอกกุหลาบเมื่อเวลาผ่านไป

ก่อนการทดลอง

24 ชั่วโมง

48 ชั่วโมง

1

ลักษณะดอกมีสีแดง สด จำนวน 5 ดอก กลีบดอกมีสีดำเล็กน้อย ใบเขียวสด ไม่มีร่องรอยของการเหี่ยว

กลีบดอกมีสีดำเล็กน้อย ใบเหี่ยวเล็กน้อย ลักษณะดอกสดคงเดิมจำนวน 2 ดอก เหี่ยวเล็กน้อย จำนวน 1 ดอกเหี่ยวมาก จำนวน 2 ดอก

กลีบดอกมีสีดำ กลีบดอก แห้ง และเหี่ยวทุกดอก

2

ลักษณะดอกมีสีแดง สด จำนวน 5 ดอก กลีบดอกมีสีดำเล็กน้อย ใบเขียวสด ไม่มีร่องรอยของการเหี่ยว

กลีบดอกมีสีดำเล็กน้อย ใบเหี่ยวเล็กน้อย ลักษณะดอกสดคงเดิมจำนวน 2 ดอก เหี่ยวเล็กน้อย จำนวน 1 ดอกเหี่ยวมาก จำนวน 2 ดอก

กลีบดอกมีสีดำ กลีบดอกแห้ง และเหี่ยวทุกดอก

3

ลักษณะดอกมีสีแดง สด จำนวน 5 ดอก กลีบดอกมีสีดำเล็กน้อย ใบเขียวสด ไม่มีร่องรอยของการเหี่ยว

กลีบดอกมีสีดำเล็กน้อย ใบเหี่ยวเล็กน้อย ลักษณะดอกสดคงเดิมจำนวน 4 ดอก เหี่ยวเล็กน้อย จำนวน 1 ดอก

กลีบดอกมีสีดำ กลีบดอกแห้ง และเหี่ยวทุกดอก

ภาพ 1          แสดงผลการเปลี่ยนแปลงของดอกกุหลาบในโอเอซิสขุยกาบมะพร้าวแต่ละสูตรเมื่อเวลา ผ่านไป 12 ชั่วโมง และ 48 ชั่วโมง  

สูตรที่

การเปลี่ยนแปลงของดอกกุหลาบเมื่อเวลาผ่านไป

ภาพก่อนการทดลอง

24 ชั่วโมง

48 ชั่วโมง

1

2

3

ตอนที่ 2       ศึกษาเปรียบเทียบโอเอซิสจากขุยมะพร้าวกับโอเอซิสที่มีขายตามท้องตลาด

ตาราง 2      แสดงผลการเปลี่ยนแปลงของดอกกุหลาบในโอเอซิสจากขุยกาบมะพร้าวและโอเอซิสที่ มีขายตามท้องตลาดเมื่อเวลาผ่านไป 12 ชั่วโมง และ 48 ชั่วโมง

ชนิดของโอเอซิส

 

การเปลี่ยนแปลงของดอกกุหลาบเมื่อเวลาผ่านไป

ก่อนการทดลอง

24 ชั่วโมง

48 ชั่วโมง

โอเอซิสจากขุยกาบมะพร้าว

ลักษณะดอกมีสีแดง สด จำนวน 5 ดอก กลีบดอกมีสีดำเล็กน้อย ใบเขียวสด ไม่มีร่องรอยของการเหี่ยว

ลักษณะดอกมีสีแดง ลักษณะดอกสดคงเดิม จำนวน 5 ดอก กลีบดอกมีสีดำเล็กน้อย ใบเขียว มีร่องรอยของการเหี่ยวเล็กน้อย

กลีบดอกมีสีดำมากขึ้น ใบเหี่ยว ลักษณะดอกสดคงเดิมจำนวน 1 ดอก เหี่ยวเล็กน้อย จำนวน 1 ดอกเหี่ยวมาก จำนวน 3 ดอก

โอเอซิสที่มีขาย        ตามท้องตลาด

ลักษณะดอกมีสีแดง สด จำนวน 5 ดอก กลีบดอกมีสีดำเล็กน้อย ใบเขียวสด ไม่มีร่องรอยของการเหี่ยว

ลักษณะดอกมีสีแดง ลักษณะดอกสดคงเดิม จำนวน 5 ดอก กลีบดอกมีสีดำเล็กน้อย ใบเขียว มีร่องรอยของการเหี่ยวเล็กน้อย

กลีบดอกมีสีดำมากขึ้น ใบเหี่ยว ลักษณะดอกสดคงเดิมจำนวน 4 ดอก เหี่ยวเล็กน้อย จำนวน 1 ดอก

ภาพ 2    แสดงผลการเปลี่ยนแปลงของดอกกุหลาบในโอเอซิสจากขุยกาบมะพร้าวและโอเอซิสที่ มี ขายตามท้องตลาดเมื่อเวลาผ่านไป 12 ชั่วโมง และ 48 ชั่วโมง  

ชนิดของโอเอซิส

การเปลี่ยนแปลงของดอกกุหลาบเมื่อเวลาผ่านไป

ภาพก่อนการทดลอง

24 ชั่วโมง

48 ชั่วโมง

โอเอซิสจากขุยกาบมะพร้าว

โอเอซิส

ที่มีขายตามท้องตลาด

 

ตอนที่ 3    ศึกษาเปรียบเทียบการนำโอเอซิสที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่

ตาราง 3   แสดงผลการเปลี่ยนแปลงของดอกกุหลาบในโอเอซิสจากขุยกาบมะพร้าวที่ใช้แล้วและโอเอซิสที่ มีขายตามท้องตลาดที่ใช้แล้วเมื่อเวลาผ่านไป 12 ชั่วโมง และ 48 ชั่วโมง

ชนิดของโอเอซิส

 

การเปลี่ยนแปลงของดอกกุหลาบเมื่อเวลาผ่านไป

ก่อนการทดลอง

24 ชั่วโมง

48 ชั่วโมง

โอเอซิสจากขุยกาบมะพร้าว

ลักษณะดอกมีสีแดง สด จำนวน 5 ดอก กลีบดอกมีสีดำเล็กน้อย ใบเขียวสด ไม่มีร่องรอยของการเหี่ยว

ลักษณะดอกมีสีแดง ลักษณะดอกสดคงเดิม จำนวน 5 ดอก กลีบดอกมีสีดำเล็กน้อย ใบเขียว มีร่องรอยของการเหี่ยวเล็กน้อย

กลีบดอกมีสีดำมากขึ้น ใบเหี่ยว ลักษณะดอกสดคงเดิมจำนวน 3 ดอก เหี่ยวเล็กน้อย จำนวน 1 ดอกเหี่ยวมาก จำนวน 1 ดอก

โอเอซิสที่มีขายตามท้องตลาด

ลักษณะดอกมีสีแดง สด จำนวน 5 ดอก กลีบดอกมีสีดำเล็กน้อย ใบเขียวสด ไม่มีร่องรอยของการเหี่ยว

ลักษณะดอกมีสีแดง ลักษณะดอกสดคงเดิม จำนวน 5 ดอก กลีบดอกมีสีดำเล็กน้อย ใบเขียว มีร่องรอยของการเหี่ยวเล็กน้อย

กลีบดอกมีสีดำมากขึ้น ใบเหี่ยว ลักษณะดอกสดคงเดิมจำนวน 1 ดอก เหี่ยวเล็กน้อย จำนวน 1 ดอกเหี่ยวมาก จำนวน 3 ดอก

สร้างโดย: 
ครูลัมภู เขียวเหลือง

  ได้ความรู้มากเลยค่ะ   ดีมากๆและสามารถนำไปต่อยอดการเรียนการสอนได้อย่างดี  ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับ  ขอเป็นสมาชิกด้วยคน 

thank naja 

ขอความอนุเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับชั้น ป.4-6 และข้อสอบอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ด้วยค่ะขอบพระคุณอย่างมากเลยค่ะ กรุณาส่ง mail นี้นะคะ ion2549@hotmail.com ขอบคุณค่ะ

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจมากสามารถนำไปประยุกต์กับผู้เรียนได้ดี ขอบคุณมากสำำหรับข้อมูลที่มีประโยชน์มีคุณค่าเช่นนี้ มันให้ประโยชน์แก่ผู้เรียนจริง ๆ

ผมเห็นว่าเว็บนี้เป็นเว็บที่น่าสนใจมากครับ ผมจึงอยากที่จะเป็นสมาชิก และรับความรู้เพิ่มจากเว็บ

 

ตอนนี้ครับ ผมมี โครงงานประดิษฐ์อะครับ แล้วมัน สามารถ เป็นโครงงานสำรวจพร้อมกัน ด้วยแต่ เรื่อง การเงิน เราต้อง

 

อาศัยให้ รร ของผม ช่วย มากไหม ครับ เพราะ บาง ที เพื่อนก็ มีแต่ โครงงาน มัน ไปได้แค่ 1 คนสำหรับ แต่ละครั้งที่ จะแข่งอะ

 

ตอนนี้ วัน ที่ 30 ผมเตรียมโครงงานรอ แข่ง อยู่ ครับ อยากขอคำแนะนำ โครงงาน แปลงผักคอนโดมิเนียม

รูปภาพของ werachai

ขอความอนุเคราะห์ตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์และ้อสอบเกี่ยวกับวิยาศาสตร์ั้่่ป.4-ป.6ด้วยครับ ส่งทาง e-mail ก็ได้ครับขอบคุณทุกๆท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ werachai-18@hotmail.com

อยากได้ข้อมูลที่เกี่ยวกับ  เทคโนโลยี่ชีวภาพและการขยายพันธ์พืช  ช่วยลูกชายค้นหาข้อมูลค่ะจะทำรายงานส่งอาจารย์ รบกวนผู้รู้ด้วยนะคะ  ขอบคุณอย่างสูงค่ะ

ขอโครงงาน หน่อยจิ ครับWink

 

รูปภาพของ lamphu

ขอรายละเอียดหน่อยนะคะว่าเป็นใคร ครู หรือนักเรียนจะได้แนะนำได้ถูกและส่งโครงงานได้ถูกต้อง ขอบคุณค่ะที่สนใจ เข้ามาคุยกันที่ mail ......lamphus@yahoo.com  ก็ได้ค่ะ ยินดีให้โครงงาน

เป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ระดับ ป.4-6 ในโรงเรียนที่มีสภาพเสี่ยงต่อปํัญหาต่าง ๆ มากโดยเฉพาะยาเสพติด  ความยากจน ด้า่นการศึกษาไม่ค่อยจบระดับสูง และอยู่วงเป็นนักเต้น ขาดเรียนข่อยนักเรียนน่าสงสาร ปี 53 ส่งเด็กเข้าแข่งขันโครงงานสิ่งประิดิษฐ์ได้เหรียญทองแดงระดับภาคกลาง เป็นโครงงานสิ่วประดิษฐ์ ที่ครูพยายามกระตุ้นจนเกิด แต่ครูประสบการณ์น้อยด้านแข่งขัน และซื่อมากไปเลยใช้เวลามากในการฝึกฝน ประสบการณ์ครูในระดับสูงไม่พอจะช่วยเด็ก อยากได้รับคำแนะนำดี ๆ ช่วงเรียนปโทเลือกทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อต้องการศึกษาให้ลึก เท่าที่เห็นมักเกิดจากความคิดของครูติวเด็กเก่งทุกอย่างครูทำให้เด็กท่อง อยากได้ของจริง  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 69 คน กำลังออนไลน์