โครงงานวิทยาศาสตร์

รูปภาพของ lamphu

                                                                                                บทที่ 5
                                                                                   วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง

วิจารณ์ผลการทดลอง
 จากการศึกษาอัตราส่วนที่ดีที่สุดของขุยกาบมะพร้าว  ดินเหนียว และ น้ำในอัตราส่วน
สูตรที่ 1   1  :  2 : 10     สูตรที่ 2 2  :  2 : 10 และ สูตรที่ 3 3  :  2 : 10  พบว่าโอเอซิสจากขุยมะพร้าวทุกสูตรสามารถรักษาความสดของดอกกุหลาบได้ต่างกัน กล่าวคือ เมื่อเวลาผ่านไป 24 ชั่วโมง โอเอซิสจากสูตรที่ 3 ให้ผลการทดลองที่ดีที่สุด เนื่องจากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของดอกกุหลาบพบว่ากลีบดอกมีสีดำเล็กน้อย ใบเหี่ยวเล็กน้อย ลักษณะดอกสดคงเดิมจำนวน 2 ดอก เหี่ยวเล็กน้อย จำนวน 3 ดอก
รองลงมา คือสูตรที่ 2 และสูตรที่ 1 ตามลำดับ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปริมาณขุยมะพร้าวที่ใช้มีผลต่อการรักษาความสดของดอกกุหลาบ ในขณะที่ใช้น้ำในปริมาณที่เท่ากัน นั่นคือ สูตรที่ 1 ใช้ขุยมะพร้าวน้อย แต่สูตรที่ 3 ใช้ขุยมะพร้าวมากจะเห็นได้ว่าการมีน้ำมากก็ไม่สามารถรักษาความสดของดอกกุหลาบได้ดีเสมอไป  และจากการศึกษาเปรียบเทียบโอเอซิสจากขุยมะพร้าวกับโอเอซิสที่มีขายตามท้องตลาดพบว่าในระยะเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากันโอเอซิสจากขุยมะพร้าวมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับโอเอซิสจากท้องตลาด แต่หลังจาก 24 ชั่วโมงไปแล้ว โอเอซิสจากท้องตลาดมีประสิทธิภาพดีกว่า แต่เมื่อพิจารณาถึงหลักการนำโอเอซิสไปใช้งานซึ่งส่วนใหญ่แล้วการนำโอเอซิสไปปักด้วยดอกไม้สดในงานต่างๆนั้นระยะเวลาที่ใช้งานมักจะไม่ถึง 24 ชั่วโมงอยู่แล้ว  และในการทดลองศึกษาเปรียบเทียบการนำโอเอซิสที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่พบว่าในระยะเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากันโอเอซิสจากขุยมะพร้าวมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับโอเอซิสจากท้องตลาด แต่หลังจาก 24 ชั่วโมงไปแล้วโอเอซิสจากขุยมะพร้าวมีประสิทธิภาพดีกว่า

สรุปผลการทดลอง
จากการทดลองสรุปได้ว่าขุยมะพร้าวสามารถนำมาทำโอเอซิสเพื่อรักษาความสดของดอกไม้ได้โดยอัตราส่วนที่ดีที่สุดของโอเอซิสขุยมะพร้าว คือ อัตราส่วนในสูตรที่ 3   3 : 2 : 10 ( ขุยมะพร้าว : ดินเหนียว : น้ำ )  สามารถรักษาความสดของดอกกุหลาบได้ใกล้เคียงกับโอเอซิสที่มีขายตามท้องตลาดในระยะเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากัน นอกจากนั้นแล้วโอเอซิสจากขุยมะพร้าวสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และมีประสิทธิภาพดีกว่าโอเอซิสที่มีขายตามท้องตลาดที่นำกลับมาใช้ใหม่


ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน
1.  ได้โอเอซิสที่สามารถรักษาความสดของดอกกุหลาบได้ใกล้เคียงกับโอเอซิสที่มีขายตามท้องตลาดแต่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้ง่าย
2.  นำวัสดุที่เหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์
3.  เป็นแนวทางผลิตเพื่อจำหน่ายได้ในอนาคต

ข้อเสนอแนะ
1. ในการทดลองทดสอบประสิทธิภาพของโอเอซิสควรทดลองกับดอกไม้สดหลายๆประเภทเพื่อไม่ให้ผลการทดลองคลาดเคลื่อน
2. ถ้าต้องการให้ปักดอกไม้ได้ง่ายขึ้นควรเพิ่มปริมาณดินเหนียวแต่ไม่ควรมากเกินไปจะทำให้ประสิทธิภาพลดลง

เอกสารอ้างอิง

http://203.172.186.210/~junut/nolege/tools%20and%20materials.htm
http://th.wikipedia.org
http://www.doae.go.th/library/html/detail/somo2/so32.htm
http://www.nectec.or.th/courseware/siamculture/plants/coconut.html

ภาคผนวก

 

สร้างโดย: 
ครูลัมภู เขียวเหลือง

  ได้ความรู้มากเลยค่ะ   ดีมากๆและสามารถนำไปต่อยอดการเรียนการสอนได้อย่างดี  ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับ  ขอเป็นสมาชิกด้วยคน 

thank naja 

ขอความอนุเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับชั้น ป.4-6 และข้อสอบอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ด้วยค่ะขอบพระคุณอย่างมากเลยค่ะ กรุณาส่ง mail นี้นะคะ ion2549@hotmail.com ขอบคุณค่ะ

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจมากสามารถนำไปประยุกต์กับผู้เรียนได้ดี ขอบคุณมากสำำหรับข้อมูลที่มีประโยชน์มีคุณค่าเช่นนี้ มันให้ประโยชน์แก่ผู้เรียนจริง ๆ

ผมเห็นว่าเว็บนี้เป็นเว็บที่น่าสนใจมากครับ ผมจึงอยากที่จะเป็นสมาชิก และรับความรู้เพิ่มจากเว็บ

 

ตอนนี้ครับ ผมมี โครงงานประดิษฐ์อะครับ แล้วมัน สามารถ เป็นโครงงานสำรวจพร้อมกัน ด้วยแต่ เรื่อง การเงิน เราต้อง

 

อาศัยให้ รร ของผม ช่วย มากไหม ครับ เพราะ บาง ที เพื่อนก็ มีแต่ โครงงาน มัน ไปได้แค่ 1 คนสำหรับ แต่ละครั้งที่ จะแข่งอะ

 

ตอนนี้ วัน ที่ 30 ผมเตรียมโครงงานรอ แข่ง อยู่ ครับ อยากขอคำแนะนำ โครงงาน แปลงผักคอนโดมิเนียม

รูปภาพของ werachai

ขอความอนุเคราะห์ตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์และ้อสอบเกี่ยวกับวิยาศาสตร์ั้่่ป.4-ป.6ด้วยครับ ส่งทาง e-mail ก็ได้ครับขอบคุณทุกๆท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ werachai-18@hotmail.com

อยากได้ข้อมูลที่เกี่ยวกับ  เทคโนโลยี่ชีวภาพและการขยายพันธ์พืช  ช่วยลูกชายค้นหาข้อมูลค่ะจะทำรายงานส่งอาจารย์ รบกวนผู้รู้ด้วยนะคะ  ขอบคุณอย่างสูงค่ะ

ขอโครงงาน หน่อยจิ ครับWink

 

รูปภาพของ lamphu

ขอรายละเอียดหน่อยนะคะว่าเป็นใคร ครู หรือนักเรียนจะได้แนะนำได้ถูกและส่งโครงงานได้ถูกต้อง ขอบคุณค่ะที่สนใจ เข้ามาคุยกันที่ mail ......lamphus@yahoo.com  ก็ได้ค่ะ ยินดีให้โครงงาน

เป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ระดับ ป.4-6 ในโรงเรียนที่มีสภาพเสี่ยงต่อปํัญหาต่าง ๆ มากโดยเฉพาะยาเสพติด  ความยากจน ด้า่นการศึกษาไม่ค่อยจบระดับสูง และอยู่วงเป็นนักเต้น ขาดเรียนข่อยนักเรียนน่าสงสาร ปี 53 ส่งเด็กเข้าแข่งขันโครงงานสิ่งประิดิษฐ์ได้เหรียญทองแดงระดับภาคกลาง เป็นโครงงานสิ่วประดิษฐ์ ที่ครูพยายามกระตุ้นจนเกิด แต่ครูประสบการณ์น้อยด้านแข่งขัน และซื่อมากไปเลยใช้เวลามากในการฝึกฝน ประสบการณ์ครูในระดับสูงไม่พอจะช่วยเด็ก อยากได้รับคำแนะนำดี ๆ ช่วงเรียนปโทเลือกทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อต้องการศึกษาให้ลึก เท่าที่เห็นมักเกิดจากความคิดของครูติวเด็กเก่งทุกอย่างครูทำให้เด็กท่อง อยากได้ของจริง  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 52 คน กำลังออนไลน์