โครงงานวิทยาศาสตร์

รูปภาพของ lamphu

ตัวอย่างบทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หัวข้อโครงงาน           สด สวย ด้วยขุยกาบมะพร้าว
ผู้จัดทำ                       1.  เด็กหญิงบุษราคัม  แก้วจันทร์
2.  เด็กหญิงวรรณพร  นิ่มคำ
3.  เด็กหญิงอรญา  ซังแย้ม
อาจารย์ที่ปรึกษา        ครูลัมภู  เขียวเหลือง
บทคัดย่อ
โครงงานวิทยาศาสตร์   เรื่อง  สด สวย ด้วยขุยกาบมะพร้าว จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาการทำโอเอซิสจากขุยกาบมะพร้าว เนื่องจากโอเอซิสที่มีขายตามท้องตลาดมีราคาแพงและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโฟมซึ่งเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ยากก่อให้เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อม จากการทดลองพบว่าอัตราส่วนของขุยมะพร้าว ต่อดินเหนียว ต่อน้ำ ในอัตราส่วน 3 : 2 : 10 เป็นอัตราส่วนที่ดีที่สุดที่สามารถทำให้ดอกไม้คงความสดอยู่ได้ นานเป็นเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่เหี่ยว และเมื่อนำไปทดสอบเปรียบเทียบกับโอเอซิสที่มีขายตามท้องตลาดพบว่า ในเวลา 24 ชั่วโมง เท่ากัน ให้ผลการทดลองที่ใกล้เคียงกัน แต่หลังจาก 24 ชั่วโมง ไปแล้วโอเอซิสที่มีขายตามท้องตลาดให้ผลการทดลองที่ดีกว่า และเมื่อนำโอเอซิสที่ผ่านการใช้แล้วมาทดลองใช้ใหม่พบว่าโอเอซิสที่ผลิตได้ให้ผลการทดลองที่มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิมแต่โอเอซิสที่มีขายตามท้องตลาดมีประสิทธิภาพต่ำลงกว่าเดิม จึงสรุปได้ว่าถ้าต้องการรักษาความสดของดอกไม้ ( จากการทดลองใช้ดอกกุหลาบ )ในเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมงสามารถใช้โอเอซิสจากขุยกาบมะพร้าวแทนโอเอซิสที่มีขายตามท้องตลาดได้เนื่องจากมีประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกันแต่โอเอซิสจากขุยกาบมะพร้าวย่อยสลายได้ง่ายกว่าและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

หัวข้อโครงงาน           การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสของปลายรากหอมด้วยสีย้อมจากข้าวเหนียวดำ
ผู้จัดทำ                      1.  เด็กหญิงจิราภรณ์  ทองโตนด
2.  เด็กหญิงอภินันท์   เป้ก้า
3.  นางสาววาสนา   จันทร์เทศ
อาจารย์ที่ปรึกษา      ครูลัมภู  เขียวเหลือง
บทคัดย่อ
โครงงานวิทยาศาสตร์   เรื่อง  การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสของปลายรากหอมด้วยสีย้อม จากข้าวเหนียวดำ จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาการสกัดสีย้อมโครโมโซมจากดอกอัญชัน  เมล็ดผักปลัง  ข้าวเหนียวดำ และสีผสมอาหาร  เนื่องจากสีย้อมโครโมโซมที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันมีราคาแพงและหาซื้อได้ยาก  จากการทดลองพบว่าสีย้อมโครโมโซมที่สกัดจากข้าวเหนียวดำและน้ำมะนาว ในอัตราส่วน  1 : 1  ให้คุณภาพของสีย้อมโครโมโซมเทียบเท่ากับสี acetoorcein ซึ่งเป็นสีย้อมโครโมโซมที่ใช้ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทั่วๆไป  นอกจากนั้นยังศึกษาระยะเวลาในการเพาะรากหอมเพื่อให้ได้ปลายรากหอมที่เห็นระยะต่างๆของการแบ่งเซลล์แบบ ไมโทซิสได้ชัดเจนที่สุด พบว่าการเพาะรากหอมเป็นเวลา  5 วันจะให้ผลการทดลองที่เห็นการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสได้ชัดเจนที่สุด

หัวข้อโครงงาน           บอร์ดจากเปลือกข้าวโพด
ผู้จัดทำ                      1.  เด็กหญิงอภิชญา  น้อยเจริญ
2.  เด็กหญิงหทัยชนก  ขำแย้ม
3.  เด็กหญิงเกษิตา  มะโนสอน
อาจารย์ที่ปรึกษา      ครูลัมภู  เขียวเหลือง
บทคัดย่อ

โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง บอร์ดจากเปลือกข้าวโพด จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาวิธีการทำบอร์ดจากเปลือกข้าวโพด จากการทดลองพบว่าสามารถผลิตบอร์ดจากเปลือกข้าโพดได้ โดยอัตราส่วนที่ดีที่สุดที่ทำให้ได้ บอร์ดที่มีคุณภาพดี กล่าวคือ มีน้ำหนักเบา มีความเหนียวและความยืดหยุ่นดี สามารถติดกาวได้สนิท และเย็บด้วยแม็กยิงได้แน่น ไม่หลุดร่วง ได้แก่ บอร์ดที่มีส่วนผสมของ เปลือกข้าวโพด  80 กรัม  ขุยมะพร้าว 40 กรัม  เปลือกส้มโอ 80 กรัม  และกาวลาเทกซ์ 300  กรัม หรือ อัตราส่วนของเปลือกข้าวโพด : ขุยมะพร้าว : เปลือกส้มโอ : กาวลาเทกซ์  เป็น 2 : 1 : 2 : 7.5

หัวข้อโครงงาน       สารกำจัดกลิ่นในตู้เย็น
ผู้จัดทำ                1. เด็กหญิงอรญา  ซังแย้ม
2. เด็กหญิงวิชุดา  โฉมห่วง
3.  เด็กชายพิษณุ  ใจเย็น
อาจารย์ที่ปรึกษา    ครูลัมภู   เขียวเหลือง
บทคัดย่อ

โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ เรื่อง สารกำจัดกลิ่นในตู้เย็น จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาการทำผงดับกลิ่นในตู้เย็นและศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่นของผงดับกลิ่น โดยมีวิธีการศึกษา คือ  
ตอนที่  1       จากการศึกษาชนิดของสารกำจัดกลิ่นโดยการ นำสารทั้ง 6 ชนิด ได้แก่    ผงถ่าน ใบชา กาแฟ ขุยมะพร้าว ผงฟู และแกลบข้าว มาทดสอบกำจัดกลิ่นในตู้เย็น พบว่าสารที่สามารถกำจัดกลิ่นได้ดีที่สุด คือ ถ่าน ขุยมะพร้าว และใบชา ตามลำดับ
ตอนที่   2       จากการนำสารที่ดีที่สุด 3 อันดับแรกในการกำจัดกลิ่นในตอนที่ 1  มาผสมกัน ในอัตราส่วน 1 : 1  พบว่า สารในสูตรที่ 1 ได้แก่ ผงถ่าน 20 กรัม ผสม ขุยมะพร้าว 20 กรัม กำจัดกลิ่นได้ดีที่สุด รองลงมา คือสูตรที่ 2  ขุยมะพร้าว 20 กรัม ผสม ใบชา 20 กรัม และ สูตรที่ 3 ผงถ่าน 20 กรัม ผสม ใบชา 20 กรัม
ตอนที่ 3         จากการศึกษาอัตราส่วนที่ดีที่สุดในการกำจัดกลิ่นในตู้เย็น ระหว่าง ผงถ่านกับ ขุยมะพร้าว พบว่าคือ อัตราส่วนที่ดีที่สุดในการกำจัดกลิ่นในตู้เย็น คือ สูตรที่ 2  ใช้ผงถ่าน 20 กรัม ผสม ขุยมะพร้าว 30 กรัม
จากการทดลองทั้ง 3 ตอน สรุปได้ว่าสารกำจัดกลิ่นในตู้เย็นที่ดีที่สุด คือ อัตราส่วนของผงถ่านต่อขุยมะพร้าว เป็น 2 : 3

สร้างโดย: 
ครูลัมภู เขียวเหลือง

  ได้ความรู้มากเลยค่ะ   ดีมากๆและสามารถนำไปต่อยอดการเรียนการสอนได้อย่างดี  ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับ  ขอเป็นสมาชิกด้วยคน 

thank naja 

ขอความอนุเคราะห์โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับชั้น ป.4-6 และข้อสอบอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ด้วยค่ะขอบพระคุณอย่างมากเลยค่ะ กรุณาส่ง mail นี้นะคะ ion2549@hotmail.com ขอบคุณค่ะ

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจมากสามารถนำไปประยุกต์กับผู้เรียนได้ดี ขอบคุณมากสำำหรับข้อมูลที่มีประโยชน์มีคุณค่าเช่นนี้ มันให้ประโยชน์แก่ผู้เรียนจริง ๆ

ผมเห็นว่าเว็บนี้เป็นเว็บที่น่าสนใจมากครับ ผมจึงอยากที่จะเป็นสมาชิก และรับความรู้เพิ่มจากเว็บ

 

ตอนนี้ครับ ผมมี โครงงานประดิษฐ์อะครับ แล้วมัน สามารถ เป็นโครงงานสำรวจพร้อมกัน ด้วยแต่ เรื่อง การเงิน เราต้อง

 

อาศัยให้ รร ของผม ช่วย มากไหม ครับ เพราะ บาง ที เพื่อนก็ มีแต่ โครงงาน มัน ไปได้แค่ 1 คนสำหรับ แต่ละครั้งที่ จะแข่งอะ

 

ตอนนี้ วัน ที่ 30 ผมเตรียมโครงงานรอ แข่ง อยู่ ครับ อยากขอคำแนะนำ โครงงาน แปลงผักคอนโดมิเนียม

รูปภาพของ werachai

ขอความอนุเคราะห์ตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์และ้อสอบเกี่ยวกับวิยาศาสตร์ั้่่ป.4-ป.6ด้วยครับ ส่งทาง e-mail ก็ได้ครับขอบคุณทุกๆท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ werachai-18@hotmail.com

อยากได้ข้อมูลที่เกี่ยวกับ  เทคโนโลยี่ชีวภาพและการขยายพันธ์พืช  ช่วยลูกชายค้นหาข้อมูลค่ะจะทำรายงานส่งอาจารย์ รบกวนผู้รู้ด้วยนะคะ  ขอบคุณอย่างสูงค่ะ

ขอโครงงาน หน่อยจิ ครับWink

 

รูปภาพของ lamphu

ขอรายละเอียดหน่อยนะคะว่าเป็นใคร ครู หรือนักเรียนจะได้แนะนำได้ถูกและส่งโครงงานได้ถูกต้อง ขอบคุณค่ะที่สนใจ เข้ามาคุยกันที่ mail ......lamphus@yahoo.com  ก็ได้ค่ะ ยินดีให้โครงงาน

เป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ระดับ ป.4-6 ในโรงเรียนที่มีสภาพเสี่ยงต่อปํัญหาต่าง ๆ มากโดยเฉพาะยาเสพติด  ความยากจน ด้า่นการศึกษาไม่ค่อยจบระดับสูง และอยู่วงเป็นนักเต้น ขาดเรียนข่อยนักเรียนน่าสงสาร ปี 53 ส่งเด็กเข้าแข่งขันโครงงานสิ่งประิดิษฐ์ได้เหรียญทองแดงระดับภาคกลาง เป็นโครงงานสิ่วประดิษฐ์ ที่ครูพยายามกระตุ้นจนเกิด แต่ครูประสบการณ์น้อยด้านแข่งขัน และซื่อมากไปเลยใช้เวลามากในการฝึกฝน ประสบการณ์ครูในระดับสูงไม่พอจะช่วยเด็ก อยากได้รับคำแนะนำดี ๆ ช่วงเรียนปโทเลือกทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อต้องการศึกษาให้ลึก เท่าที่เห็นมักเกิดจากความคิดของครูติวเด็กเก่งทุกอย่างครูทำให้เด็กท่อง อยากได้ของจริง  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 93 คน กำลังออนไลน์