คอมพิวเตอร์น่ารู้...

รูปภาพของ year

 

:: ยินดีต้อนรับ ::

    จากการที่คอมพิวเตอร์มีลักษณะเด่นหลายประการ ทำให้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวันในสังคมเป็นอย่างมาก ที่พบเห็นได้บ่อยที่สุดก็คือ การใช้ในการพิมพ์เอกสารต่างๆ เช่น พิมพ์จดหมาย รายงาน เอกสารต่างๆ   ซึ่งเรียกว่างานประมวลผล (Word processing) นอกจากนี้ยังมีการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ อีกหลายด้าน ดังต่อไปนี้

 การใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ แบ่งตามลักษณะการใช้งานของผู้ใช้

     ประโยชน์ด้านการพิมพ์เอกสาร การพิมพ์เอกสาร เช่น รายงาน หนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร การ์ดวันเกิด การ์ดอวยพรปีใหม่ ฯลฯ ล้วนแต่ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำทั้งสิ้นเพราะสามารถออกแบบได้สวยงามและประหยัด   ค่าใช่จ่ายในการพิมพ์

     ประโยชน์ด้านการคำนวณ การคำนวณ หมายถึง การบวก ลบ คูณ หารหรือการหาคำตอบด้วยการคำนวณตัวเลข ใช้มากในงานด้านบัญชี การคำนวณราคาสินค้า เช่น เวลาที่นักเรียนไปซื้อสินค้าในร้านมินิมาร์ท นักเรียนจะเห็นพนักงานเก็บเงินของร้านใช้เครื่องคำนวณราคาสินค้ารวมเงินค่าสินค้าให้เราและคิดเงินทอนให้อย่างสะดวกโดยใช้คอมพิวเตอร์

     ประโยชน์ด้านการศึกษา นักเรียนคงเคยเห็นการใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานด้านการเรียนการ สอนในหลายรูปแบบ เช่น การนำเสนอบทเรียน การผลิตสื่อการสอนแบบผสม การใช้ชีดีรอมสำหรับการเรียนรู้ เกมเพื่อการศึกษาหรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

     ประโยชน์ด้านการออกแบบและสร้างงานศิลปะ เป็นการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการวาดรูปการ์ตูนการออกแบบงานและการสร้างภาพกราฟิกหรือการตกแต่งภาพในคอมพิวเตอร์

     ประโยชน์ด้านความบันเทิง เป็นการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อความสนุกสนานบันเทิง เช่น เล่นเกม ฟังเพลง ชมภาพยนตร์ เป็นต้น

 การใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ แบ่งตามการทำงานขององค์กร

     งานธุรกิจ บริษัท ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ตลอดจนโรงงานต่างๆ ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำบัญชี งานประมวลคำ ช่วยผลิตสินค้า ช่วยประกอบอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆ เช่น โรงงานผลิตรถยนต์ และติดต่อกับหน่วยงานภายนอกผ่านระบบโทรคมนาคม งานธนาคาร ที่ให้บริการถอนเงินผ่านตู้ฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) และใช้คอมพิวเตอร์คิดดอกเบี้ยให้กับผู้ฝากเงิน และการโอนเงินระหว่างบัญชี เชื่อมโยงกันเป็นระบบเครือข่าย

     งานธนาคาร ใช้คอมพิวเตอร์ในการให้บริการฝาก-ถอนเงิน ผ่านตู้เอทีเอ็ม คิดดอกเบี้ย ทำบัญชีเงินฝาก

     งานวิทยาศาสตร์การแพทย์และงานสาธารณสุข สามารถนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการทำทะเบียนผู้ป่วย ทะเบียนยา การตรวจรักษาโรค และในส่วนของการคำนวณที่ค่อนข้างซับซ้อน เช่น งานศึกษาโมเลกุลสารเคมี วิถีการโคจรของการส่งจรวดไปสู่อวกาศ หรืองานทะเบียน การเงิน สถิติ และเป็นอุปกรณ์สำหรับการตรวจรักษาโรคได้ ซึ่งจะให้ผลที่แม่นยำกว่าการตรวจด้วยวิธีแบบเดิม

     งานคมนาคมและการสื่อสาร งานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ใช้คอมพิวเตอร์ในการสั่งจองที่นั่ง กำหนด    วันเวลาในการเดินทาง ซึ่งมีการเชื่อมโยงไปยังทุกสถานีรถเมล์ รถไฟ รถไฟฟ้า หรือทุกสายการบินได้ ทำให้สะดวก ต่อผู้เดินทางที่ไม่ต้องเสียเวลารอ อีกทั้งยังใช้ในการควบคุมระบบการจราจร เช่น ไฟสัญญาณจราจร และการจราจรทางอากาศ หรือในการสื่อสารก็ใช้ควบคุมวงโคจรของดาวเทียมเพื่อให้อยู่ในวงโคจร ซึ่งจะช่วยส่งผลต่อการส่งสัญญาณให้ระบบการสื่อสารมีความชัดเจน

     งานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สถาปนิกและวิศวกรสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ หรือสร้างสถานการณ์จำลองสภาวการณ์ ต่างๆ เช่น การรับแรงสั่นสะเทือนของอาคารเมื่อเกิดแผ่นดินไหว โดยคอมพิวเตอร์จะคำนวณและแสดงภาพสถานการณ์ใกล้เคียงความจริง รวมทั้งการใช้ควบคุมและติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ เช่น คนงาน เครื่องมือ ผลการทำงาน

     งานราชการ งานราชการ เป็นหน่วยงานที่มีการใช้คอมพิวเตอร์มากที่สุด โดยมีการใช้หลายรูปแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ มีการใช้ระบบประชุมทางไกลผ่านคอมพิวเตอร์ , กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมโยงไปยังสถาบันต่างๆ , กรมสรรพากร ใช้จัดในการจัดเก็บภาษี บันทึกการเสียภาษี เป็นต้น

     งานการศึกษา ได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านการเรียนการสอน ซึ่งมีการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยการสอนในลักษณะบทเรียน CAI หรืองานด้านทะเบียนการรับนักเรียนเข้าเรียน หรือการย้าย ซึ่งทำให้สะดวกต่อการค้นหาข้อมูลนักเรียน การเก็บข้อมูลยืมและการส่งคืนหนังสือห้องสมุด การจัดตารางเรียน และค้นคว้าหาความรู้ด้านต่างๆ

    คอมพิวเตอร์ยังมีประโยชน์อีกมาก ดังนั้น นักเรียนจึงต้องเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์และฝึกหัดใช้คอมพิวเตอร์ให้คล่อง เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ให้คุ้มค่ามากที่สุดอีกทั้งยังเป็นทักษะในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต

 

 

     เนื่องจากคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่มีชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์อยู่มาก และจำเป็นต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ดังนั้น เพื่อให้ความคุ้มค่าในการใช้งาน และลดปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดได้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการเรียนรู้และศึกษาวิธีการดูแลอย่างถูกต้อง และเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น จึงขอสรุปเป็นหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

 ฝุ่นละออง

     หลีกเลี่ยงการติดตั้งคอมพิวเตอร์ในบริเวณที่มีฝุ่น ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ควรเปิดเครื่องมาทำความสะอาด    ดูดฝุ่นภายในตัวเครื่องอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ขึ้นกับสถานที่นั้นๆ

 ความร้อน

     เป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้คอมพิวเตอร์รวน และแฮ็งค์ ได้ง่ายๆ ควรติดตั้งให้ห่างกำแพงอย่างน้อย 15 ซม. และทางที่ดีควรติดตั้งในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์บางรุ่นจะมีโปรแกรมในการตรวจสอบความร้อนของเครื่อง ถ้าร้อนเกินไป โปรแกรมจะชะลอการทำงานของเครื่อง บางครั้งอาจมีการสั่งให้เครื่องปิดทันที

 น้ำ ความชื้น

     น้ำ และความชื้นเป็นตัวการที่ทำให้คอมพิวเตอร์เสียหายอย่างรุนแรง ดังนั้นควรจัดวางเครื่องคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสถานที่โล่ง ระบายอากาศได้ดี รวมทั้งหลีกเลี่ยงการนำน้ำ และอาหารต่างๆ มารับประทานใกล้ๆ เพื่อป้องกันการหกเลอะเทอะ จนอาจทำให้ทำคอมพิวเตอร์เสียหายได้

 ไวรัส

     ตรวจสอบไวรัส วิธีการหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหา และช่วยในการทำงานของคุณให้ราบรื่นด้วย เนื่องจากปัจจุบัน    ไวรัสมีการแพร่กระจายทุกวัน โดยเฉพาะการใช้งาน Internet & Email อาจติดมากับการดาวน์โหลดข้อมูล การเปิดดูอีเมล์ที่ไม่ปลอดภัย การใช้แฟลชไดร์ฟโอนย้ายข้อมูลจากเครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่ง เป็นต้น

 ถอดถอนโปรแกรม ที่ไม่จำเป็นออก

     บางครั้งเราลงโปรแกรมที่ไม่จำเป็นไว้ในเครื่องมากเกินไป เช่น เกมเวอร์ชั่นเก่า ซึ่งเราไม่ได้เล่นแล้ว เพลงเก่าที่ไม่ค่อยได้ฟัง หรือแม้กระทั่งโปรแกรมที่ไม่เคยได้ใช้ สิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานช้าลง ดังนั้นการถอนโปรแกรมและไฟล์งานต่างๆ ที่ไม่จำเป็นออกจะช่วยเพื่อเพิ่มพื้นที่ของที่เก็บข้อมูล และให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น

 อัพเดท (Updated)

     โปรแกรม Windows, Anti-Virus อย่างสม่ำเสมอ ถ้าให้ดี ควรติดตั้งโปรแกรมประเภท Firewall การอัพเดท โปรแกรม Windowsจะช่วยให้การใช้งานคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ ง่ายขึ้น เพราะมีฟังก็ชั้นที่ช่วยอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้น ทั้งยังสวยงามน่าใช้ขึ้นด้วย และเนื่องจากไวรัสคอมพิวเตอร์ได้ถูกสร้างขึ้น และแพร่ขยายอย่างรวดเร็ว การอัพเดทโปรแกรม Anti-Virus จะช่วยให้เราฆ่าไวรัสตัวใหม่ได้ทันเวลา โดยไม่ต้องเสี่ยง และเสียเวลากับการฟอร์แมตเครื่องพิวเตอร์อีกด้วย

 สำรองข้อมูล

     เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาของคอมพิวเตอร์ ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกขณะ และเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล อันมีค่าของเรา การสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดปัญหาของได้มาก ซึ่งอาจสำรองข้อมูลลงฮาร์ดดิสก์คนละลูก (ถ้ามี) หรืออาจสำรองลงสื่อภายนอก เช่น แผ่นดิสก์, ซีดี ทั้งนี้ขึ้นกับกำลังเงินที่เรามีอยู่ การสำรองอาจสำรองโดย การแบ่งออกเป็นวันคู่ วันคี่ หรือแยกออกเป็นวันจันทร์ - อาทิตย์ เป็นต้น

 ที่เก็บข้อมูล      หรือฮาร์ดดิสก์ (Hard disk) ควรมีการตรวจสอบพื้นที่ในการทำงานของฮาร์ดดิสก์ เนื่องจากฮาร์ดดิสก์เป็นอุปกรณ์ที่ในการจัดเก็บข้อมูลและโปรแกรมที่ถูกใช้งานมากที่สุด ดังนั้นเราจึงควรมีการตรวจสอบ ฮาร์ดดิสก์เป็นประจำอยู่เสมอ โดยเริ่มด้วยการใช้โปรแกรม ลบขยะภายในเครื่อง Disk Cleanup, ตรวจสอบดิสก์ Scandisk และ จัดเรียงข้อมูลในดิสก์ Disk Defragmenter อย่างน้อยเดือนละครั้ง ซึ่งมีผลทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ ทำงานได้ดีและเร็วขึ้น

           

สร้างโดย: 
ครูเยียร์

ก้อจัง

รูปภาพของ year

ก็แบบว่า..คอมพิวเตอร์เครื่องเก่าโดนไวรัสซิวเอาข้อมูลและไฟล์ภาพไปหมดแล้ว..ยังไงถ้ามีเวลาก็จะอัพเนื้อหาให้เยอะกว่านี้นะคะ

น่าจะมีเยอะๆนะ

สวยจังค่ะ คุณครู

รูปภาพของ year

ขอบคุณนะค๊า..

ว่าแต่ชมคน หรือชมสื่อเนี่ย..อิอิ

สวยจังค่ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์