เศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวิต

รูปภาพของ krusit

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล
ซึ่งระบบของ Thaigoodview สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานแต่ละชิ้น มีการแก้ไขเวลาใดบ้าง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล


 

 
เศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวิต

 

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2540 ทรงได้มีมหากรุณาธิคุณอธิบายเพิ่มเติมว่า "...ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงและทำได้เศษหนึ่งส่วนสี่เท่านั้นจะพอนั้น ไม่ได้แปลว่าเศษหนึ่งส่วนสี่ของพื้นที่ แต่เป็นเศษหนึ่งส่วนสี่ของการกระทำ...
     จากนั้นได้ทรงขยายความ คำว่า "พอเพียง" เพิ่มเติมต่อไปว่า หมายถึง "พอมีพอกิน"  "...พอมีพอกิน" ก็แปลว่า เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง ถ้าแต่ละคนมีพอมีพอกินก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี..." ทรงเปรียบเทียบคำว่า พอเพียง กับคำว่า Self-Sufficiency ว่า "Self-Sufficiency " นั้น หมายความว่า ผลิตอะไร มีพอที่จะใช้ ไม่ต้องไปขอยืมคนอื่นอยู่ได้ด้วยตัวเอง...เป็นไปตามที่เค้าเรียกว่ายืนบนขาตัวเอง...

     เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแก้ไข ปัญหาความยากจนของเกษตรกร ซึ่งมักประสบปัญหาความแปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศ ทั้งฝนแล้ง น้ำท่วม ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ และราคาผลผลิตตกต่ำ ทรงมีพระราชดำริที่จะพัฒนาให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอมี พอกิน พึ่งตนเองได้ และไม่เป็นหนี้สิน
     ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยต้องประสบปัญหาวิกฤติกาลทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ได้รับผลกระทบทั้งผู้ประกอบอาชีพภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม เกิดปัญหาการว่างงาน อย่างรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า
     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้รับพระราชทานพระราชดำรัส เศรษฐกิจพอเพียง โดยนำหลักการและวิธีการที่เคยใช้ในภาคเกษตรกรรมมาประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรทุกสาขาวิชาชีพ ให้แก้ไขปัญหาโดยปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตใหม่ เน้นการดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ พออยู่ พอกิน เดินทางสายกลาง มีความพอดี และสามารถพึ่งพาตนเองได้
แนวพระราชดำริทั้งหลายดังกล่าวข้างต้นนี้ แสดงถึงพระวิริยะอุตสาหะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระสติปัญญา ตรากตรำพระวรกาย เพื่อค้นคว้าหาแนวทางการพัฒนาให้พสกนิกรทั้งหลายได้มีความร่มเย็นเป็นสุขสถาพรยั่งยืนนาน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงที่ได้พระราชทานแก่ปวงไทยตลอดเวลามากกว่า 50 ปี จึงกล่าวได้ว่าพระราชกรณียกิจของพระองค์นั้นสมควรอย่งยิ่งที่ทวยราษฎรจักได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ตามที่ทรงแนะนำ สั่งสอน อบรมและวางแนวทางไว้เพื่อให้เกิดการอยู่ดีมีสุขโดยถ้วนเช่นกัน โดยการพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขึ้นตอนต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตาหลักวิชาการ
เพื่อได้พื้นฐานที่มั่นคงพร้อมพอสมควรและปฏิบัติได้
     หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ คำตอบของการอยู่รอด และหนทางสู่ความสุขของคนไทยทุกคนในวันนี้
3 ห่วง 2 เงื่อนไข จะอยู่ในจิตสำนึกของเรา และนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับตนเองอย่างจริงจัง

  
 สื่อการเรียนการสอน ชุดที่ 1        สื่อการเรียนการสอน ชุดที่ 2       แบบทดสอบเศรษฐกิจพอเพียง
  

หมดหน้า 1

สร้างโดย: 
ครูสิทธิ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 3 คน กำลังออนไลน์