อารยธรรมโรมัน

อารยธรรมโรมัน

    ก่อนที่อารยธรรมกรีกจะเสื่อมสลายไป ดินแดนโรมันซึ่งได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมกรีก ก็เริ่มเจริญเติบโตขึ้นในภาคตะวันตก บนฝั่งแม่น้ำไทเบอร์ บนคาบสมุทรอิตาลี โรมันมีอำนาจมากขึ้น จนปลายคริสต์ศตวรรษที่ 1 โรมได้ปกครองดินแดนเฮลเลนิสต์ทั้งหมด รวมดินแดนส่วนใหญ่ของยุโรปตะวันตกและทำลายอารยธรรมของแอฟริกาเหนือของเมืองคาร์เธจ โรมสามารถปกครองทำให้เมเตอร์เรเนียน เป็นทะเลของชาวโรมัน (Roman lake) โรมได้นำวัฒนธรรมของแถบเมดิเตอร์เรเนียน ไปยังดินแดนซึ่งยังอยู่ในยุคโลหะ ดังนั้นโรมจึงเปรียบเสมือน ผู้สร้างสะพานประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ระหว่างตะวันตกกับตะวันออก โดยได้พัฒนาสิ่งที่ขัดแย้งระหว่างการอนุรักษ์และการเป็นผู้สร้างประสบผลสำเร็จในการสังเคราะห์ลักษณะที่แตกต่างกัน ทำให้ลักษณะของชาวโรมัน จึงเป็นผู้ที่นับถือประเพณี คำสั่งและความกล้าหาญของทหาร พร้อมกับทำให้เมืองเป็นแบบชาวกรีก

      

    การปกครองสมัยจักรวรรดิโรมัน

   ใช้วิธีให้เหมาะสมกับแต่ละท้องถิ่น คือคาบสมุทรกรีก ปกครองแบบนครรัฐ ด้วยตนเองแถบอียิปต์ ปกครองตนเอง สเปนและดินแดนตะวันตก โรมเข้าไปควบคุมใกล้ชิด ปกครองทั้งแบบรวมอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางและการกระจายอำนาจ โดยมีสิ่งที่ผูกพันให้อยู่ในอาณาจักรเดียวกัน คือ

   1.ใช้เงินตราเดียวกัน

   2.ใช้ภาษาเดียวกัน คือ ภาษากรีกหรือละติน

   3.นับถือจักรพรรดิร่วมกัน

     4.เป็นพลเมืองโรมันแต่แบ่งเป็น 2 ชนชั้น คือ

  4.1.พลเมืองโรมันโดยสมบูรณ์

      คือ พวกกาทริเชียน  เป็นกลุ่มชนชั้นสูงซึ่งเป็นกลุ่มผู้นำในการขับไล่พวกอิทรัสกัน มีอำนาจในการปกครองและออกกฎหมาย

  4.2.พลเมืองที่ไม่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งหรือดำรงตำแหน่งราชการ

      คือ พวกเพลเบียน  หรือ กลุ่มชนชั้นต่ำ มีอำนาจน้อยเป็นแรงงานสำคัญยากจนและถูกกดขี่

     5.อยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน

    อารยธรรมโรมัน

 อิทธิพลต่างชาติที่สำคัญที่โรมได้รับอารยธรรมมี 2 พวก คือ อีทรัสคันส์ และชาวกรีก

   มรดกทางอารยธรรมของโรมัน

   1.กฎหมาย (Law)

      เป็นมรดกสำคัญที่ทิ้งไว้ให้แก่โลก ระบบกฎหมายโรมันเป็นผลจากวิวัฒนาการกฎหมายสิบสองโต๊ะ การตัดสินใจความของผู้พิพากษา โดยเฉพาะกฤษฎีกา ของพวกพรีเตอร์ และหน่วยงานปกครองซึ่งมีหน้าที่กำหนดและตีความกฎหมายในคำร้องและออกคำสั่งเสนอต่อผู้พิพากษา      

   กฎหมายโรมันแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

1.1.Civil law กฎหมายของกรุงโรมและพลเมืองชาวโรมันเป็นกฎหมายที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและภาษาพูด

1.2. Law of peoples กฎหมายสำหรับประชาชนทั่วไปโดยไม่ต้องจำกัดเชื้อชาติ

  กฎหมายนี้ให้สิทธิแก่ทาสและเอกชนเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติและกำหนดหลักการซื้อและการขายหุ้นส่วนและสัญญาเป็นกฎหมายซึ่งใช้กับชาวต่างชาติในอาณาจักร

1.3.Natural law มาจากปรัชญาสโตอิค ซึ่งด้านพัฒนามาจากความคิดของระเบียบธรรมชาติที่มีเหตุผล เป็นการรวบรวมความยุติธรรมและสิทธิ กฎหมายนี้ได้รับรองว่ามนุษย์ทุกคนได้รับสิทธิเท่าเทียมกันตามธรรมชาติและพวกเขามีสิทธิพื้นฐานบางอย่างที่รัฐบาลไม่สามารถละเมิดได้

  2.วรรณคดี

   วรรณคดีกรีกมีอิทธิพลต่อวรรณคดีละตินมาก โดยโรมันถือเป็นแบบอย่างในการแต่งกาพย์บทละครและนิพนธ์ลิริก วรรณคดีละตินจะเน้นที่การสั่งสอนศีลธรรมจรรยามากกว่าวรรณคดีกรีก วรรณคดีละตินได้รับการยกย่องว่าเป็นกวีที่งามมีคุณค่าและทิ้งไว้เป็นมรดกสำคัญของชาวโลก

    วรรณคดีของจักรวรรดิแบ่งออกเป็น 2 ยุค คือ

1.ยุคทอง เขียนในสมัย ออกัสทัส

  ออกัสทัส เป็นจักรพรรดิองค์แรกของโรม และพระนามนำมาตั้งเป็นชื่อเดือนสิงหาคม มีนามเดิมว่า ออคเตเวียน เป็นหลานของจูเลียส ซีซาร์

2.ยุคเงิน เขียนในคริสต์ศตวรรษที่ 1

ยุคทอง กวีที่ยิ่งใหญ่มีชื่อเสียงยุคนี้ จูเลียส ซีซาร์ ได้แต่งประวัติศาสตร์เรื่อง Commentaries on the Gallic War

  3.วิศวกรรมและบริการสาธารณะ

โรมันประสบผลสำเร็จมากในการสร้างถนนและสะพานที่แข็งแรงและทนทานมาก ปัจจุบันยังใช้อยู่

  4.วิทยาศาสตร์

  นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของโรมัน คือ พลีนี

  5.ศิลปะ

    แม้ว่าชาวกรีกจะแพ้สงครามแก่โรมัน แต่กลับชนะทางวัฒนธรรม ด้วยโรมันได้นำศิลปวัฒนธรรมกรีกมาปฏิบัติ แต่มีจุดมุ่งหมายแตกต่างไปจากกรีก คือ โรมันเน้นประโยช์ใช้สอย ความหรูหราโอ่อ่าและความแข็งแรง เพื่อให้รับกับความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิ

  สถาปัตยกรรมและประติมากรรม

    เมื่ออาณาจักรมีชื่อเสียงมากขึ้น มีการกระตุ้นทำให้ศิลปะมีการเจริญเติบโตทั้งอาคารก่อสร้างที่ใหญ่โตและรูปภาพประดับกำแพง สถาปัตยกรรม ชาวโรมันใช้หลังคารูปโดม ใช้บัวหัวเสาแบบคอรินเธียน การก่อสร้างโรงละครอัฒจันทร์ ซุ้มประตูโค้ง ห้องน้ำสาธารณะ สนามแข่งขันกีฬา อาคารสาธารณะจะสร้างใหญ่โตและเข้มแข็ง ที่เด่น คือ

  5.1 วิหารแพนธิออน (Pantheonเป็นวิหารที่มีการใช้หลังคาโค้งทำให้อาคารมีขนาดกว้างมากกว่าในสมัยกรีก  

  5.2 คอลอสเซียม (Colosseun)   เป็นสนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม เริ่มสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิเวสปาเซียนแห่งอาณาจักรโรมัน และสร้างเสร็จในสมัยของจักรพรรดิติตัส (Titus) ในคริสต์ศตวรรษที่ 1 หรือประมาณปี ค.ศ. 80 อัฒจันทร์เป็นรูปวงกลมก่อด้วยอิฐและหินทรายวัดโดยรอบได้ประมาณ 527 เมตร สูง 57 เมตร สามารถจุผู้ชมได้ประมาณ 50,000 คน มีการออกแบบอย่างชาญฉลาดโดยสร้างให้สนามกีฬามีลักษณะเป็นรูปวงรี เพื่อให้ผู้ชมรู้สึกเข้าใกล้นักกีฬา และมีการออกแบบทางระบายน้ำเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังในสนามขณะเกิดฝนตก ถือเป็นต้นแบบของสนามกีฬาต่างๆในปัจจุบัน

5.3 โรมันฟอรัม (Roman forumบนพื้นที่ลุ่มระหว่างหุบเขา Capitoline และ Palatine ในสมัยโรมันโบราณ บริเวณโรมันฟอรัมกว้างขวางมาก มีซากปรักหักพังของสิ่งปลูกสร้างอายุไม่ต่ำกว่า 900 ปี สร้างเรียงกันอย่างน่าทึ่ง ประกาศศักดาว่าทีแห่งนี้มีความรุ่งเรืองมานาน

6. การละคร

   โรมันได้รับการถ่ายทอดจากกรีกเกือบทุกอย่าง ทั้งละครโศกนาฏกรรมและหัสนาฏกรรม แต่เพิ่มความหรูหราในโรงละครและไม่มีขนาดใหญ่โตมากกว่าของกรีก

  7. ศาสนา

  ได้รับอิทธิพลจากชาวอีทรัสคันส์และชาวกรีก ศาสนาของโรมันจึงเน้นการทำพิธีเพื่อจะได้ทำให้องค์เทพเจ้าพอใจและไดรับผลประโยชน์ที่ชาวโรมันต้องการ เทพเจ้าของโรมันมีหลายองค์ เช่น จูปิเตอร์ เทพเจ้าแห่งท้องฟ้า นิเนอวา เทพเจ้าแห่งความรักและเนปจูน เทพเจ้าแห่งมหาสมุทร เป็นต้น ศาสนาของโรมันคล้ายของกรีก ไม่มีกฎหรือไม่เชื่อในรางวัลตอบแทนและลงโทษชีวิตหลังการตาย

กงสุลมีหน้าที่ประกอบพิธีศาสนา สร้างปฏิทินและกำหนดพิธีฉลองต่างๆ

   ความเสื่อมของจักรวรรดิโรมัน

  กรุงโรมตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 573 ก่อนคริสต์ศักราช โรมันได้พัฒนาอาณาจักรจากเมืองเล็กๆบนฝั่งแม่น้ำไทเบอร์จนถึงปลายสมัยสาธารณรัฐ ก็ค่อยมีอำนาจมากขึ้นและเจริญสูงสุดในสองศตวรรษ พอสรุปสาเหตุการสิ้นสุดของอาณาจักรโรมันได้ดังนี้

  1. ถูกอนารยชนเผ่าเยอรมันโจมตี

  2. อ่อนแอภายในจักรวรรดิ ปัญหาความไม่ชัดเจนของรัฐธรรมนูญโรมันเกี่ยวกับการสืบตำแหน่งจักรพรรดิและทำให้เกิดสงครามกลางเมืองเสมอๆ

  3.  เศรษฐกิจเสื่อมลง

  4. ความอ่อนแอภายในจักรวรรดิ ปัญหาความไม่ชัดเจนของรัฐธรรมนูญโรมันเกี่ยวกับการสืบตำแหน่งจักรพรรดิและทำให้เกิดสงครามกลางเมืองเสมอๆ

 5ขาดอุดมการณ์ หน้าที่พลเมืองที่ดีและเจริญ

สร้างโดย: 
นางสาว สุพิชชา ทองประเสริฐ ม.6/3 เลขที 3 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
รูปภาพของ silavacharee

ตรวจแล้ว

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์