แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

รูปภาพของ wathaminsan

 

    รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มทักษะคณิตศาสตร์ โดยใช้เอกสารประกอบการสอนได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้รายงานได้ดำเนินการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา
เนื้อหาในรายงานเล่มนี้  ประกอบด้วยเนื้อหาต่าง ๆ 5 บท ดังนี้
บทที่   1   บทนำ 
บทที่   2   เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่   3  วิธีดำเนินการพัฒนาและทดลองใช้ 
              แผนการจัดการเรียนรู้
บทที่   4   ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่   5   สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

http://wathaminsan.googlepages.com/

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์