จุดเด่น eDLTV สื่อการสอนดิจิทัลทางไกลผ่านดาวเทียม [28 พ.ย. 51 - 08:22]

รูปภาพของ ssspoonsak

จุดเด่น eDLTV สื่อการสอนดิจิทัลทางไกลผ่านดาวเทียม [28 พ.ย. 51 - 08:22]
 
เนื่องด้วยโรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท หรือ ทสรช. เป็นหนึ่งในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนต่างจังหวัด  อยู่ในชนบทที่ห่างไกล และมีโอกาสน้อยกว่าโรงเรียนในเมือง รวมถึงประสบปัญหาการขาดแคลนครูเป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยเฉพาะวิชาที่ขาดแคลนครู

 นายขวัญแก้ว วัชรโรทัย  ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ชี้แจงว่า จากการตรวจเยี่ยมโรงเรียนประจำปีพบว่าโรงเรียนในโครงการ ทสรช. ยังคงประสบปัญหาการจัดการเรียน การสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อาทิ นักเรียนจดบันทึกหรือเรียนตามไม่ทันการสอนของโรงเรียนไกลกังวล ครูและนักเรียนต้องการสื่อประกอบการสอน เช่น วีดิทัศน์ สไลด์ประกอบการสอน ใบความรู้ ใบงาน มาสอน ทบทวนให้แก่นักเรียน เป็นต้น 

 ปธ.กก.บริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อธิบายต่อว่า ปีที่ผ่านมา มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ จึงได้จัดทำระบบอี-เลิร์นนิ่ง  (e-Learning) ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พระพรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยได้นำเนื้อหาวีดิทัศน์การสอนที่ออกอากาศ ณ สถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล หัวหิน มาบรรจุลงในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อการใช้งานภายในโรงเรียน ในรูปแบบออฟไลน์ (off-line e-learning) เผยแพร่ให้กับโรงเรียนต่างๆ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากใต้ฝ่าละอองพระบาท พระราชทานงบประมาณส่วนหนึ่งในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่บรรจุเนื้อหาของระบบอีเลิร์นนิ่งดังกล่าว

 “สิ่งที่บรรจุ ประกอบด้วย สไลด์ประกอบการสอน ใบงาน ใบความรู้และแบบทดสอบ ระดับมัธยมศึกษา 6 กลุ่มสาระ วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคม ศาสนา วัฒนธรรม และสุขศึกษา โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่โรงเรียนในโครงการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียน การสอนในโรงเรียน และสนับสนุนเยาวชนไทยทั่วทุกหนทุกแห่งให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทั่วถึง เป็นหัวใจในการสร้างคนและสร้างอนาคตของชาติ” นายขวัญแก้ว กล่าว

 ปธ.กก.บริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม กล่าวถึงการถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมว่า เป็นลักษณะ 1 ช่อง 1 ชั้น ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 12 ช่อง และอีก 3 ช่อง คือ ช่องการอาชีพของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ช่องของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล และช่องนานาชาติ รวมทั้งหมด 15 ช่อง กระจายเสียงตลอด 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล เป็นวิธีที่ประหยัดที่สุด 15 ช่อง 24 ชั่วโมง ใช้งบประมาณ 350 ล้าน บาทต่อปี  อีกทั้งเป็นการเรียนการสอนสด ไม่มีการเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ทางจิตใจ ได้รับพระราชทานการศึกษาเหมือนกับนักเรียนโรงเรียนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 “ปี 2551 เป็นปีที่ 13 เด็กยากจนที่ด้อยโอกาสที่รักดีมีกำลังใจ เพราะรู้ว่าได้รับพระราชทานการศึกษาวิชาเดียวกัน ครูคนเดียวกัน คุณภาพเดียวกัน เวลาเดียวกันเหมือนกับนักเรียนในโรงเรียนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สามารถดูรายการสดได้ทั้งทางดาวเทียม ระบบ DTH (Direct to Home) และอินเทอร์เน็ต ในต่างประเทศเวลาผิดกัน จึงจัด on demand เรียกมาดูได้ตามอัธยาศัย โดยบันทึกในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่บริษัท ทีโอที อีกบริการหนึ่ง คือ eSchool สำหรับผู้เรียนในต่างประเทศ สามารถเรียนภาษาไทย สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม เช่น พระราชพิธีแรกนาขวัญ พระราชพิธีพระราชทานผ้าพระกฐินหลวง เรือนพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เป็นต้น” นายขวัญแก้ว กล่าว

 ตลอดระยะเวลา 10 ปี โรงเรียนไกลกังวล ซึ่งเป็นโรงเรียนต่างจังหวัดขนาดกลาง ได้พัฒนาปรับปรุงมาตลอด โดยออกอากาศไปยังโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม จีน คุนมิง ยุนนาน เซียงไฮ้ ฮ่องกง ล่าสุด โรงเรียนสอนภาษาไทย พุทธศาสนา และวัฒนธรรมไทยที่วัดไทย 15 แห่ง ในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ซึ่งพระชายาของสุลต่านรัฐกลันตันทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์ และรัฐบาลมาเลเซียให้การสนับสนุน และได้รับอุปกรณ์การศึกษาพระราชทาน สามารถเรียนได้ทั้งภาษาไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน แมนดารินมีโฟเนติกส์ เรียนได้ทั้งแบบถ่ายทอดสอผ่านดาวเทียม ถ่ายทอดสดผ่านอินเทอร์เน็ตแบบออนไลน์ และเลือกดูตามอัธยาศัยแบบ on-demand

 นอกจากนี้ ช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ใช้เทคโนโลยีวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ จัดการอบรมครูหลักสูตรประกาสนียบัตร จากมหาวิทยาลัยโอเรกอน ยูจีน โรงเรียน Oak Hill มลรัฐโอเรกอน โรงเรียน East Side Union และมหาวิทยาลัยโซก้า มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา จัดอบรมครูสอนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เคมี (Green Chemistry) ฟิสิกส์ และนิติวิทยาศาสตร์ ทั้งที่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ และโรงเรียนวังไกลกังวล หัวหิน รวมทั้งสิ้น 80 คน

 ปธ.กก.บริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เล่าอีกว่า ทวีปยุโรป มูลนิธิฯ ได้จัดการประชุมด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอรเรนซ์กับวัดไทยธรรมปทีป ประเทศฝรั่งเศสและวัดศรีนครินทรราม ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ รวมทั้งสถาบัน Swedish Agency for Flexible Learning ในประเทศไทย มูลนิธิฯ ได้ใช้เทคโนโลยีวิดีโอคอนเฟอรเรนซ์ จัดการประชุมระหว่างโรงเรียนวังไกลกังวล โรงเรียนต้นทาง กับโรงเรียนในส่วนภูมิภาค ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ สร้างความใกล้ชิด และความเป็นเพื่อน โดยเด็กนักเรียนสามารถพบปะสนทนากัน เล่นดนตรี ร้องเพลงด้วยกันผ่านจอภาพ  ที่สำคัญคือ  รายการศึกษาทัศน์ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสอนนักเรียนวังไกลกังวล เรื่อง  ฝนหลวง และ ดิน พระราชทานรายการ ศึกษาทัศน์ ให้กับทั้งประเทศ เป็นเรื่องที่น่าสนใจ และเป็นความรู้รอบตัว ลิขสิทธิ์เป็นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 นายขวัญแก้ว กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศ และติดตั้งอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม และโรงเรียนเอกชน ประมาณกว่า 3,000 โรงเรียน ทั่วประเทศ และโรงเรียนประถมศึกษาอีกประมาณ 20,000 โรงเรียน ยังขาดอีก 10,000 โรงเรียน  อย่างไรก็ตาม เพื่อสนองพระราชดำริของใต้ฝ่าละอองพระบาท มูลนิธิฯ ได้ติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมให้ 4 จังหวัดภาคใต้ ปัตตานี ยะละ และนราธิวาส รวมทั้งสงขลาบางอำเภอ ครบทุกโรงเรียน ประมาณ 1,222 โรงเรียน ตั้งแต่ปี 2549 ที่ผ่านมา และที่โรงเรียนปอเนาะ โรงเรียนพัฒนาวิยา จังหวัดยะลา ทั้งนี้ เมื่อปี 2548 ที่ผ่านมามีนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 319 คน เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ 279 คน คิดเป็นร้อยละ 87 ปัจจุบันปรากฏผลสัมฤทธิ์ เฉลี่ยแล้วในโรงเรียนที่มีนักเรียน 1,000 คน สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ 100 คน สามารถเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้ 70 คน คิดเป็นร้อยละ 70

 ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ รองประธานกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวถึงจุดเด่นของ eDLTV  ว่า เป็นการนำสื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม มาแปลงเป็นข้อมูลดิจิทัล ให้สามารถใช้งานได้สะดวก และสามารถเรียกใช้งานแบบออฟไลน์ได้จากเครื่องเซิร์พเวอร์ภายในโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนส่วนใหญ่พบปัญหาความล่าช้าในการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ลิขสิทธิ์เป็นของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมใช้ในการศึกษา

 “eDLTV เป็นทางเลือกเพิ่มเติมจากการเรียนพร้อมการถ่ายทอดสด โดยครูและนักเรียนใช้ประโยชน์ได้หลายรูปแบบ เช่น การสอนเสริม นักเรียนใช้ทบทวนบทเรียน การสอบซ่อมแต่ละจุดประสงค์การเรียนรู้ เป็นต้น ทั้งนี้บุคคลทั่วไปสามารถเรียกใช้งานจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบออนไลน์ได้ ซึ่งครูโรงเรียนวังไกลกังวลเป็นเจ้าของเนื้อหา (content owner) ได้อนุญาติให้นำไปใช้ในการเรียน การสอนภายในโรงเรียน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่อนุญาติให้นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์” รองปธ.กก.โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ กล่าว

 งานทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากสายพระเนตรอันยาวไกล ประกอบกับเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมริเริ่มโครงการเฉลิมพระเกียรติ โดยเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า ความเจริญก้าวหน้าของประเทศ ต้องมาควบคู่กับความก้าวหน้าด้านไอที โดยไม่มีกำแพงใดจะขวางกั้นได้ ผู้สนใจ eDLTV  สามารถเรียกใช้งานจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ที่ URL http://edltv.thai.net/ โดยไม่ต้องลทะเบียน หรือโรงเรียนจะนำ eDLTV  ไปใช้ในโรงเรียน ต้องมีเครื่องมือ School Server มีข้อสงสัยในเรื่องการเรียนการสอน โรงเรียนปลายทางหรือครูถามฟรีได้ที่  032-515-457-8  032-515-107 โทรสาร 032-515-951...


กนกรัตน์ โกวิชัย
itdigest@thairath.co.th
 
 http://www.thairath.co.th/news.php?section=technology03a&content=113155

--------------------------------------

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 32 คน กำลังออนไลน์