งานประดิษฐ์ และ งานช่าง

ห้ามลบ ขอให้เจ้าของผลงานประกวด แก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 23.30 น.
หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูล ถือว่าโมฆะในการพิจารณาได้รับรางวัล
ซึ่งระบบของ Thaigoodview สามารถตรวจสอบได้ว่า ผลงานแต่ละชิ้น มีการแก้ไขเวลาใดบ้าง

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล


ความหมายของงานช่าง

งาน หมายถึง สิ่งหรือเรื่องที่ทำ, การพิธี หรือการรื่นเริงที่คนมาชุมนุมกัน

ช่าง หมายถึง ผู้ชำนาญในการฝีมือหรือศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่ง

งานช่าง หมายถึง สิ่งหรือเรื่องที่ทำโดยผู้ชำนาญในการฝีมือ โดยมีศิลปะ

 ความสำคัญของงานช่าง

                งานช่างด้านต่าง ๆ เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต งานช่างทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัสดุให้เกิดประโยชน์ และสามารถนำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนวิชางานช่างไปใช้ในครอบครัว

 ประโยชน์ของงานช่าง

1.     สามารถใช้เครื่องใช้มนบ้านอย่างถูกวิธีและปลอดภัย

2.     รู้วิธีการบำรุงรักษาเครื่องใช้ในบ้างทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

3.      สร้างลักษณะนิสัยที่ดีในเรื่องความรับผิดชอบ ความอดทน ความประหยัด และการทำงานร่วมกับผู้อื่น

4.      เกิดการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

5.     ฝึกให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างชิ้นงานรูปแบบแปลกใหม่เพิ่มขึ้น

6.     ฝึกใช้เวลาให้เกิดประโยชน์

7.     สามารถเป็นพื้นฐานในการศึกษางานอาชีพและการประกอบอาชีพต่อไป

 ประเภทของงานช่าง

                งานช่างในประเทศไทย ถ้าแบ่งตามหลักฐานที่มีมาตั้งแต่โบราณ โดยแบ่งตามลักษณะของชิ้นงานแบ่งออกเป็นช่าง 10 หมู่ดังนี้

1.     งานช่างเขียน

2.     งานช่างแกะ

3.     งานช่างสลัก

4.     งานช่างปั้น

5.     งานช่างปูน

6.     งานช่างรัก

7.     งานช่างหุ่น

8.     งานช่างบุ

9.     งานช่างกลึง

10. งานช่างหล่อ

 

งานช่างที่มีความสัมพันธ์กับการดำรงชีวิต หรือเรียกว่าช่างในบ้าน แบ่งออกเป็น 6 งาน ดังนี้

1.     งานไฟฟ้า

2.     งานประปา

3.     งานช่างสี

4.     งานปูน

5.     งานโลหะ

6.     งานไม้

 งานช่างทุกช่างในการปฏิบัติงานให้ได้เกิดผลผลิตที่มีคุณภาพจะต้องประกอบไปด้วยงานหลัก 4 งานดังนี้

1. งานบำรุงรักษา

               งานบำรุงรักษา เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องมือ เครื่องใช้โดยผู้ปฏิบัติจะต้องนำหลักการของวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือมาใช้ เพื่อตรวจสอบหรือซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ภายในบ้านที่ชำรุดหรือเสียหายให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

2. งานซ่อมแซม

                งานซ่อมแซม เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องมือ เครื่องใช้โดยผู้ปฏิบัติจะต้องนำหลักการของวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือมาใช้ เพื่อตรวจสอบหรือซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ภายในบ้านที่ชำรุดหรือเสียหายให้สามารถใช้ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

3. งานติดตั้ง

                งานติดตั้ง เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ในบ้าน โดยผู้ปฏิบัติสามารถเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่เหมาะสม เพื่อติดตั้งเครื่องใช้ อุปกรณ์ในบ้านให้สามารถใช้งานและอำนวยประโยชน์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

4. งานผลิต                                    

               งานผลิต เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถและทักษะเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ วางแผน ออกแบบและผลิตชิ้นงาน โดยผู้ปฏิบัติต้องสามารถเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และวิธีการทำงานช่างอย่างเป็นกระบวนการ เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานให้ได้ผลผลิตที่สอดคล้องกับการดำรงชีวิตประจำวัน

    ความหมายของเครื่องมือ,วัสดุและอุปกรณ์

- เครื่องมือ หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่มนุษย์คิดค้นขึ้นหรือประดิษฐ์ขึ้นมาใช้เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและแรงงาน

- วัสดุ หมายถึง สิ่งที่ใช้แล้วสิ้นเปลืองและหมดไป เช่น สี กาว สายไฟ ยางลบ ดินสอ

- อุปกรณ์ หมายถึง สิ่งที่ใช้แล้วยังคงเหลือ สามารถใช้ได้อีก เช่น กรรไกร เลื่อย คีม

 หลักการเลือกซื้อ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้งานในงานช่าง

1.    ประสิทธิภาพในการใช้งานมากกว่าคำนึงถึงเรื่องราคาเพียงอย่างเดียว

2.    ความทนทาน สามารถใช้งานได้ยาวนาน เพื่อคุ้มค่าในการเลือกซื้อ

3.    ความสะดวกในการใช้งาน เมื่อเกิดการชำรุดแล้วสามารถซื้ออะไหล่มาเปลี่ยนได้ง่าย

4.    ความปลอดภัย โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้า ควรมีตรารับรองคุณภาพ

 

 ประเภทของเครื่องมือ ที่ใช้ในงานช่าง แบ่งตามประเภทการใช้งานได้ 4 ประเภท ดังนี้

1.     เครื่องมือประเภทตัด

2.     เครื่องมือประเภทตอก

3.     เครื่องมือประเภทเจาะ

4.     เครื่องมือประเภทวัด

  ประเภทของเครื่องมือที่ใช้ในงานช่าง แบ่งตามลักษณะของงานแต่ละประเภท ดังนี้

1.     งานไม้

2.     งานปูน

3.     งานโลหะ

4.     งานไฟฟ้า

5.     งานประปา

 

 

 

 

                        การแกะสลัก

 วัสดุ และอุปกรณ์

   สบู่มีดแกะสลัก

มีดปอก

 

วิธีทำ

 

 http://www.chantana.ssyt.org/index.php

สร้างโดย: 
อ.ฉันทนา ไชยเฉลิมวงศ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์