รายงานพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010

ชื่อเรื่อง :   รายงานพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี             
                  เรื่อง  การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010  สำหรับนักเรียน
                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)


ผู้ศึกษา  :   นางลดาวัลย์  อินพฤกษา


สถานศึกษา  :  โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมัชฌิมภูมิ) สังกัดสำนักการศึกษา  เทศบาลนครตรัง


                         อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง


ปีที่ศึกษา  :  2557


บทคัดย่อ


 


การศึกษาครั้งนี้ เป็นการสร้างชุดการสอน เรื่อง  การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint  2010  และหาประสิทธิภาพมาตรฐาน 80/80  กลุ่มประชากรในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมัชฌิมภูมิ) จำนวน 26  คน โดยวิธีการเลือกอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 จากชุดการสอนที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นให้มีประสิทธิภาพ 80/80  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ค่าความเที่ยงตรงของชุดการสอน ประสิทธิภาพชุดการสอน  และค่าร้อยละ การหาประสิทธิภาพชุดการสอนการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ผลปรากฏว่า  คุณภาพของชุดการสอน จากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับดี และมีประสิทธิภาพจากการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างเรียนและทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็น 87.77/83.21  


การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint  2010  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดการสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และ 3) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  กลุ่มสาระ         การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียน         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมัชฌิมภูมิ)  สังกัดสำนักการศึกษา  เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2557  จำนวน  26  คน  ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ชุดการสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010  3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้การสอน        เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (rating scale)  ผลการศึกษาพบว่า


1. ชุดการสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมัชฌิมภูมิ)  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จากการทดลองจริงของนักเรียน กลุ่มทดลองโดยภาพรวม                  มีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ต่อประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2)  เท่ากับ 87.77/83.21  และเมื่อพิจารณาเป็นรายชุดพบว่า E1/E2 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ทุกชุด


2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีคะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01


3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.66 อยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า ชุดการสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010  กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มีประสิทธิภาพเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ต่อไป

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 67 คน กำลังออนไลน์