การพัฒนาการอ่านจับใจความ โดยใช้ชุดฝึกทักษะร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั

บทคัดย่อ

 

 

ชื่อเรื่อง               การพัฒนาการอ่านจับใจความ  โดยใช้ชุดฝึกทักษะร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ

                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ผู้วิจัย                  นางนริมล  มูหำหมัด

ปีที่วิจัย               2556

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์   1)  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 80 / 80

2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ก่อนและหลังได้รับการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ  3)  เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ที่มีต่อการเรียนภาษาไทยโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ ประชากรในการวิจัยครั้งนี้   ได้แก่  ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่  1 

ปีการศึกษา  2556   โรงเรียนบ้านคลองต่อ (ทวีรัตน์อุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  จำนวน  20   คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purpose sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี  1)  ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 6 เล่ม  2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  จำนวน  20  แผน 

แผนละ 1  ชั่วโมง  รวม  20  ชั่วโมง  3)  แบบทดสอบท้ายชุดฝึกทักษะ เป็นแบบทดสอบเลือกตอบ  ชนิด 4  ตัวเลือก  ชุดละ 10 ข้อ  ทั้งหมดจำนวน 6  ชุด  4)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบมี  4  ตัวเลือก  จำนวน 30 ข้อ 30 คะแนน  จำนวน 1 ฉบับ  5)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ 

เป็นแบบมาตราประมาณค่า (Rating scale)  5  ระดับ  จำนวน  15  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ  การหาค่าประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ด้วยวิธี/ การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  โดยการทดสอบค่าที (t – test) และการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ที่มีต่อการเรียนภาษาไทยโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ()  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S)

ผลการวิจัยพบว่า  1)  ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  84.17 / 83.00  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80 /80

ที่ตั้งไว้    2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  หลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  3)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

มีความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาไทย  โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (=  4.60)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 56 คน กำลังออนไลน์