รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ชื่อเรื่อง              รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต 

                         กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

                         สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5     

ผู้รายงาน           กรอบดาว  อิ่มชาลี

ปีการศึกษา        2557   

                                                            บทคัดย่อ

                      ผู้รายงานได้การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเรียนด้วย   

ชุดกิจกรรม เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โดยมีวัตถุประสงค์  4 ประการ คือ 1. เพื่อหาประสิทธิภาพ

ของชุดกิจกรรม เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ที่พัฒนาขึ้นตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ  80/80  2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของ ชุดกิจกรรม เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน  4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรม เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการรายงาน  ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2557  จำนวน  30  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ชุดกิจกรรม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ นำข้อมูล

มาวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย () ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใช้การทดสอบแบบ  t – test   

                         ผลการศึกษาปรากฏดังนี้  

                         1. รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ  89.13 / 90.11

ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80

                         2. ดัชนีประสิทธิผลของรายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  มีค่าเท่ากับ  0.75    หมายความว่า ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ  75.00    

 

 

 

                         3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง ความปลอดภัย

ในชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 หลังเรียน

สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                        4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนการสอนด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 พบว่า  ผลการประเมินของนักเรียนประเมินอยู่ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์