การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

 


ชื่อเรื่อง       การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่


               สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


ผู้รายงาน     นางกานต์รวี  ผิวนิ่ม


โรงเรียน      บางบัวทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3


ปีการศึกษา   2557


บทคัดย่อ


รายงานการศึกษาครั้งนี้เป็นการนำสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ มาพัฒนาเป็นกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในรูปแบบของการทดลอง ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 14 แผนการจัดการเรียนรู้ และบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 บทปฏิบัติการ ได้แก่ บทปฏิบัติการที่ 1 ผลของแรงลัพธ์กระทำต่อวัตถุ บทปฏิบัติการที่ 2 การเคลื่อนที่ของวัตถุ บทปฏิบัติการที่ 3 แรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา บทปฏิบัติการที่ 4 แรงพยุง บทปฏิบัติการที่ 5 แรงเสียดทาน และบทปฏิบัติการที่ 6 โมเมนต์ของแรง


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ ผู้รายงานนำการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ดังกล่าวไปใช้จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางบัวทอง จำนวน 44 คน โดยเน้นให้นักเรียนได้ทำการทดลองทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เรียนรู้จากการอ่าน สืบค้นความรู้จากอินเตอร์เน็ต นำเสนอความรู้หน้าชั้นเรียน เผยแพร่ความรู้สู่สังคมในรูปแบบของการทำแผ่นพับ การพูด การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นต้น


ในการศึกษานี้ได้ประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน เครื่องมือ               ในการประเมิน ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนของนักเรียน


ผลการศึกษาพบว่า 1) กิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนด 2) นักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 3) นักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้อยู่ในระดับดีขึ้นไป

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์