การศึกษาเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่

ชื่อผลงาน                  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมชุด “สื่อประสมสร้างสรรค์รู้ทันเรขาคณิต 


ชื่อผู้ศึกษา                  นางสาวสุนีย์   เที่ยงถาวร


โรงเรียน                    เทศบาล 3  ( เทศบาลสงเคราะห์ ) 


                             สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี


                             กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    กระทรวงมหาดไทย


ปีการศึกษา                2557


 


บทคัดย่อ


การศึกษาเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                     เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมชุด “สื่อประสมสร้างสรรค์รู้ทันเรขาคณิต                       มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมชุด “สื่อประสมสร้างสรรค์รู้ทันเรขาคณิต 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้                    เรื่องรูปสี่เหลี่ยม  โดยใช้สื่อประสมชุด “สื่อประสมสร้างสรรค์รู้ทันเรขาคณิต


              กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์) สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ที่เรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 35 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เป็นการศึกษาแบบแผนการทดลองขั้นพื้นฐาน (Pre-Experimental Design) แบบหนึ่งกลุ่ม                          สอบก่อนและสอบหลัง (One Group Posttest- Posttest Design) ตัวแปรต้น (Independent Variable)  คือ  สื่อประสมชุด “สื่อประสมสร้างสรรค์รู้ทันเรขาคณิต ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องรูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมชุด “สื่อประสมสร้างสรรค์รู้ทันเรขาคณิต เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ที่ผ่านการตรวจ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ  1.00 2) สื่อประสมชุด “สื่อประสมสร้างสรรค์รู้ทันเรขาคณิต ที่ผ่านการตรวจค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ  1.00 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ก่อนและหลังเรียน เป็นแบบทดสอบปรนัย               ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน  20  ข้อ  มีค่าความยากง่าย (p)  ระหว่าง 0.57 ถึง 0.76  มีค่าอำนาจจำแนก (r)  ระหว่าง  0.25 - 0.75  และมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ  0.98  ที่ผ่านการตรวจค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง0.67 – 1.00  4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมชุด “สื่อประสมสร้างสรรค์รู้ทันเรขาคณิต ที่ผ่านการตรวจค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ  1.00 


              การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและ                 หลังเรียนของของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม                    ชุด “สื่อประสมสร้างสรรค์รู้ทันเรขาคณิต ใช้ t-test แบบ Dependent และแบบสอบถาม                   ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อประสม                      ชุด“สื่อประสมสร้างสรรค์รู้ทันเรขาคณิต” โดยใช้การแจกแจงความถี่  และการหาค่าร้อยละ


ผลการวิจัยพบว่า


              1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องรูปสี่เหลี่ยม                        ที่จัดการเรียนรู้โดยการใช้สื่อประสมชุด“สื่อประสมสร้างสรรค์รู้ทันเรขาคณิต หลังเรียนสูงกว่า                 ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05


              2.  ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการใช้                    สื่อประสมชุด“สื่อประสมสร้างสรรค์รู้ทันเรขาคณิต” พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ                      การจัดการเรียนรู้โดยการใช้สื่อประสม โดยพิจารณา เป็นรายด้านได้ดังนี้ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า การจัดการเรียนรู้เรื่องรูปสี่เหลี่ยม โดยการใช้สื่อประสมชุด “สื่อประสมสร้างสรรค์รู้ทันเรขาคณิต”ทำให้นักเรียนเกิดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ด้านสื่อการเรียนรู้ พบว่านักเรียนส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า สื่อประสมชุด “สื่อประสมสร้างสรรค์รู้ทันเรขาคณิต” เป็นสื่อการเรียนรู้ทำให้นักเรียนเข้าใจและเรียนรู้เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นและมีความหลากหลาย ด้านผู้สอน พบว่านักเรียนส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า ผู้สอนทำหน้าที่ เป็นผู้อำนวยความสะดวกและเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ดีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และด้านการวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ พบว่านักเรียนส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า การวัดผลประเมินผล                 ช่วยกระตุ้นให้นักเรียน มีความต้องการในการเรียนรู้มากขึ้น


 

เป็นแนวความคิดที่ดีที่ใช้สื่อที่สร้างสรรค์มาสอนให้นักเรียนเข้าใจง่ายขึ้น แต่อยากทราบว่าสื่อประสมสร้างสรรค์ที่กล่าวถึงมีรูปแบบหรืออุปกรณ์ในการใช้สอนเด็กอย่างไรคะ และกลุ่มตัวอย่าง 35 คนถือว่าน้อยไปหรือไม่คะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์