ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท โครงการ TAIST-Tokyo Tech (เรียนในประเทศไทย)

ตามที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี แห่ง ชาติ  (สวทช.)  ร่วม กับสถาบัน เทคโนโลยี แห่งโตเกียว (Tokyo Institute of Technology : Tokyo Tech) ประเทศ ญี่ปุ่น  สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)  เปิดหลัก สูตรวิศวกรรม ศาสตร์มหาบัณฑิต (นานาชาติ) ภายใต้โครงการ TAIST - Tokyo Tech


ใน การนี้ สวทช. ใคร่ขอให้ข้อมูลโดยสังเขปของโครงการ TAIST-Tokyo Tech ดังนี้


โครงการ TAIST - Tokyo Tech ได้ เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๐ ปัจจุบันได้เปิดการเรียนการสอน รวม ทั้งสิ้น ๓ หลักสูตร ประกอบด้วย


๑.   วิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering : AE)


๒.   เทคโนโลยี สารสนเทศ และ การ สื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัว


(Information and Communication Technology for Embedded Systems : ICTES)


๓.   วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืน


(Advanced and Sustainable Environmental Engineering : EnvE.)


แต่ละหลักสูตร รับ เพียง ๓๐ ทุน ทุกหลักสูตรสอนโดยคณาจารย์จาก Tokyo Tech ประเทศ ญี่ปุ่น (โดยการเรียนการสอนทั้งหมดอยู่ที่ สวทช.) และนักศึกษาจะได้ทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัย สวทช. หรือภาคอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยให้กับภาครัฐและเอกชนใน อนาคต ** ทั้งนี้ นักศึกษาทุกคนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษา (ค่า หน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษา) ในระดับมหาบัณฑิตจาก สวทช. ตลอด ๒ ปี  ตามเงื่อนไข ของ ทุน ที่กำหนด **


กำหนดการ (Schedule)


เปิดรับใบ สมัคร                :         บัดนี้8 มิถุนายน 2558 (ผ่าน ทางเว็บไซต์)


ทดสอบภาษา อังกฤษ         :         12 มิถุนายน 2558  (เวลา 09:00 – 11:00 น.)


สอบสัมภาษณ์                  :         12 มิถุนายน 2558  (เวลา 11:00 น. เป็นต้นไป)


ประกาศผล                      :         22 มิถุนายน 2558  (ผ่าน ทางเว็บไซต์)


(หมาย เหตุ : กำหนดการอาจมีเปลี่ยนแปลงขอให้ติดตามทางเว็บไซต์โครงการ)
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อโทรศัพท์ ๐-๒๕๖๔-๘๐๑๖-๘ หรือ taist@nstda.or.th และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nstda.or.th/taist_tokyo_tech/

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 44 คน กำลังออนไลน์