รายงานการพัฒนาชุดสร้างความรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง คอมพิวเตอร์น่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง    รายงานการพัฒนาชุดสร้างความรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง คอมพิวเตอร์น่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้ศึกษาค้นคว้า  นางปริชมน คงช่วย

หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ปีที่พิมพ์     2558

 

บทคัดย่อ

 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนารายงานการพัฒนาชุดสร้างความรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง คอมพิวเตอร์น่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด เปรียบเทียบสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อรายงานการพัฒนาชุดสร้างความรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง คอมพิวเตอร์น่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 35 คน โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยก่อนทดลอง (Pre-Experimental Design) แบบกลุ่มเดียวที่มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One-Group Pretest Posttest Design) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากวิธีการออกแบบที่อาศัยพื้นฐานทฤษฎี (ID Theory) และความคิดเห็นของผู้เรียน

ผลการวิจัยพบว่า

1) ชุดสร้างความรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง คอมพิวเตอร์น่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โดยการนำแนวคิดและหลักการทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (สุมาลี ชัยเจริญ, 2554) มาเป็นพื้นฐานในการออกแบบ ซึ่งมีองค์ประกอบหลักดังนี้ 1) สถานการณ์ปัญหา (Problem Base) 2) แหล่งการเรียนรู้ (Learning Resource) 3) ฐานการช่วยเหลือ (Scaffolding) อันประกอบด้วย ฐานความช่วยเหลือด้านการคิด (Metacognitive Scaffolding) ฐานความช่วยเหลือด้านกระบวนการ (Procedural Scaffolding) ฐานความช่วยเหลือด้านกลยุทธ์ (Strategic Scaffolding) และฐานความช่วยเหลือด้านความคิดรวบยอด (Conceptual Scaffolding) 4) แบบฝึกหัด

2) ประสิทธิภาพชุดสร้างความรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง คอมพิวเตอร์น่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4พบว่า มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 89.97/83.43 ดังนั้นแสดงว่าชุดสร้างความรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง คอมพิวเตอร์น่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่า 80/80

3) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดสร้างความรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง คอมพิวเตอร์น่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

4) ความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดหนังสือฯ พบว่า 1) ด้านเนื้อหา 2) ด้านสื่อที่เป็นหนังสือ และ 3) ด้านชุดสร้างความรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ มีการออกแบบที่เหมาะสมกับผู้เรียน และช่วยส่งเสริมการสร้างความรู้ให้กับผู้เรียน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะค่ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์