รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนชุดการดูแลสุขภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)

                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน   ชุด  การดูแลสุขภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4       ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  ชุด  การดูแลสุขภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนวัดขะจาว  ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน  ชุด  การดูแลสุขภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่นักเรียน                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดขะจาว  อำเภอเมืองเชียงใหม่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557  จำนวน  35  คน  เครื่องมือที่ใช้               ในการศึกษาได้แก่  เอกสารประกอบการเรียน  ชุด  การดูแลสุขภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา       และพลศึกษา (สุขศึกษา)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน  ชุด  การดูแลสุขภาพ           กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษาพบว่า 

                1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน  ชุด  การดูแลสุขภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีค่าเท่ากับ 83.49/80.76  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ 80/80  

                2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน  ชุด  การดูแลสุขภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา           (สุขศึกษา)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  พบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ  31.23

                3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนวัดขะจาว             ที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  ชุด  การดูแลสุขภาพ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  พบว่าโดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจ              อยู่ในระดับมากที่สุด  (m = 4.78, s = 0.47)

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 59 คน กำลังออนไลน์