รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทอง ประเภทบุคคล

รูปภาพของ ssspoonsak

ประกาศผลการตัดสินประเภทบุคคล
โครงการประกวดสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 1
ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา

 รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทอง

 รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทอง จำนวน 16 ผลงาน (รวมที่ได้รับรางวัล 1 , 2 , 3 แล้ว)

1. โรงเรียน เกาะพะงันศึกษา
ที่อยู่ 145 หมู่ 1 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280
ชื่อเรื่อง เคมีอินทรีย์เบื้องต้น
ผู้จัดทำ นางสาวสุพรรณวดี เพชรเรียง โทร 0815357253
สาระวิชา  วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่  4
URL  http://www.thaigoodview.com/node/17531

2. โรงเรียน ดรุณานุกูลหัวถนน
ที่อยู่ 367/5 หมู่ 4 อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
ชื่อเรื่อง Tip for Excel
ผู้จัดทำ นาย อวิรุทธ์  เหมานุรักษ์ โทร 0838720241
สาระวิชา  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงชั้นที่  3
URL  http://www.thaigoodview.com/node/18044 

3. โรงเรียน บ้านนาสีนวล
ที่อยู่ หมู่ 4  ตำบลบ้านชัย  อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  41190
ชื่อเรื่อง MS  Word
ผู้จัดทำ นางสาวนฤมล  แสงพรหม โทร 0860725366
สาระวิชา  การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่  2
URL  http://www.thaigoodview.com/node/18281 

4. โรงเรียน เทพศิรินทร์
ที่อยู่ 1466 ถนนกรุงเกษม แขวงเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบฯ กทม. 10100
ชื่อเรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกราฟิก
ผู้จัดทำ นางสาวจตุพร ฉิมมา โทร.  081-7120210
สาระวิชา  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3 
URL  http://www.thaigoodview.com/node/19303

5. โรงเรียน โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่อยู่ 37 ม.8 ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
ชื่อเรื่อง ลูกคิดญี่ปุ่น
ผู้จัดทำ ปนัดดา หัสปราบ โทร 0867394690
สาระวิชา  คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่  2
URL  http://www.thaigoodview.com/node/18074

6. โรงเรียน โนนสุวรรณพิทยาคม
ที่อยู่ 183 โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ จ. บุรีรัมย์ 31110
ชื่อเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวิต
ผู้จัดทำ นายวรสิทธิ์ นุ่มนวลศรี โทร 0862595715
สาระวิชา  สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่  3
URL  http://www.thaigoodview.com/node/18452

7. โรงเรียน วัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)
ที่อยู่ หมู่ที่ 2 ต.กุดนกเปล้า อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
ชื่อเรื่อง คอมพิวเตอร์น่ารู้
ผู้จัดทำ ฐิติรัตน์  พรทิพย์วิวัฒน์ โทร 0841663523
สาระวิชา  การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่  2
URL  http://www.thaigoodview.com/node/18236

8. โรงเรียน เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
ที่อยู่ 37 ม.4  ต.บึงคอไห  อ.ลำลูกกา  จ.ปทุมธานี 12150
ชื่อเรื่อง การสร้าง Animation ด้วยโปรแกรม Macromedia Flash 8
ผู้จัดทำ นางณิชกานต์ นิลพัฒน์ โทร 0851893736
สาระวิชา  การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่  4
URL  http://www.thaigoodview.com/node/15170

9. โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
ที่อยู่ 216 ม.1 ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
ชื่อเรื่อง แบบจำลองอะตอม
ผู้จัดทำ นายดนัย ทัดแก้ว โทร 0890834495
สาระวิชา  วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่  4
URL  http://www.thaigoodview.com/node/17287

10. โรงเรียน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ที่อยู่ 299 หมู่5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
ชื่อเรื่อง สุขอนามัยวัยรุ่น
ผู้จัดทำ นางศรีสกุล วิบูลย์วงศรี โทร 0818593939
สาระวิชา  สุขศึกษาและพละศึกษา ช่วงชั้นที่  3
URL  http://www.thaigoodview.com/node/17810

11. โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
ที่อยู่ 216 ม.1 ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
ชื่อเรื่อง พันธะเคมี
ผู้จัดทำ นายดนัย ทัดแก้ว โทร 0890834495
สาระวิชา  วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่  4
URL  http://www.thaigoodview.com/node/17385

12. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ 
ที่อยู่ 39/4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ชื่อเรื่อง สายเชื่อมต่อในเครือข่าย
ผู้จัดทำ วีรานุช วิจารณ์ปรีชา โทร 08-6567-0124
สาระวิชา  การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่  4
URL  http://www.thaigoodview.com/node/16404

13. โรงเรียน วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
ที่อยู่ 410 หมู่ 1 ต. บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
ชื่อเรื่อง ชีวิตพืชและสัตว์
ผู้จัดทำ นางอัญชลีพร  ลาบุญ โทร 0850507227
สาระวิชา  วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่  1
URL  http://www.thaigoodview.com/node/17975

14. โรงเรียน วัดพานิชธรรมิการาม
ที่อยู