รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญเงิน ประเภทบุคคล

รูปภาพของ ssspoonsak

ประกาศผลการตัดสินประเภทบุคคล
โครงการประกวดสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 1
ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา

 รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญเงิน

 รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญเงิน จำนวน 17 ผลงาน (ขออภัยยังจัดรูปแบบไม่เสร็จ จึงยังไม่สวย)
1. โรงเรียน วัดราชบพิธ
ที่อยู่ 3 เขตพระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง ถ.สนามไชย กทม.10200
ชื่อเรื่อง ดนตรีเป็นศาสตร์และศิลป์
ผู้จัดทำ นายประสงค์ สกุลบัวบาง โทร 0860175770
สาระวิชา ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/17170

2. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ 1 ซ.เจรืญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง เขตสาทร แขวงยานนาวา กรุงเทพ 10120
ชื่อเรื่อง ราชวงศ์จักรี
ผู้จัดทำ อาจารย์ ปาลิดา สวนชัง โทร 0879195842
สาระวิชา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/18403

3. โรงเรียน เซนต์ฟรังซีสซาเวี่ยร์คอนแวนต์
ที่อยู่ 92 ซอยมิตรคาม แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ชื่อเรื่อง การสร้าง Mask ในโปรแกรม Flash
ผู้จัดทำ นางสาวศรา หรูจิตตวิวัฒน์ โทร 0865572330
สาระวิชา การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/18312

4. โรงเรียน ดรุณานุกูลหัวถนน
ที่อยู่ 367/5 หมู่ 4 อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
ชื่อเรื่อง คำที่ใช้ ฤ, ฤา, ฦ, ฦา
ผู้จัดทำ นาย อดุลย์ อินยัง โทร 0848161782
สาระวิชา ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2
URL http://www.thaigoodview.com/node/18072

5. โรงเรียน กุดดู่พิทยาคม
ที่อยู่ 109 ม.12 ต.กุดดู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
ชื่อเรื่อง การสลายสารอาหารระดับเซลล์
ผู้จัดทำ นายปราโมทย์ ทองเนียม โทร 081-295515
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/16868

6. โรงเรียน คำแสนวิทยาสรรค์
ที่อยู่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
ชื่อเรื่อง อิศรญาณภาษิต
ผู้จัดทำ นางสุดารักษ์ สุวรรณทอง โทร 0895740994
สาระวิชา ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/18063

7. โรงเรียน วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
ที่อยู่ 410 หมู่ 1 ต. บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
ชื่อเรื่อง คำต่าง ๆ ในภาษาของเรา
ผู้จัดทำ นางอัญชลีพร ลาบุญ โทร 0850507227
สาระวิชา ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2
URL http://www.thaigoodview.com/node/18225

8. โรงเรียน วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
ที่อยู่ 410 หมู่ 1 ต. บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
ชื่อเรื่อง ราชาศัพท์
ผู้จัดทำ นางอัญชลีพร ลาบุญ โทร 0850507227
สาระวิชา ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2
URL http://www.thaigoodview.com/node/19074

9. โรงเรียน บ้านหมี่วิทยา
ที่อยู่ ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ชื่อเรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ผู้จัดทำ ครูพรทิพย์ ทานะมัย โทร 0871180621
สาระวิชา การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/16686

10. โรงเรียน อนุบาลเมืองลำพูน
ที่อยู่ 367 หมู่ 5 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ชื่อเรื่อง การใช้งาน Excel 2003
ผู้จัดทำ นางเกศริน ขจรคำ โทร 0897596741
สาระวิชา การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2
URL http://www.thaigoodview.com/node/18357

11. โรงเรียน บ้านยางเมือง
ที่อยู่ หมู่ 1 ต.ทุ่งยางเมือง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
ชื่อเรื่อง การแบ่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิต
ผู้จัดทำ นางลัมภู เขียวเหลือง โทร 0874237303
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/17732

12. โรงเรียน วัดโบราณหลวง
ที่อยู่ 202 หมู่ 3 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
ชื่อเรื่อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย
ผู้จัดทำ นายเชาวลิต ประดิษฐ์ โทร 055675217
สาระวิชา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 2
URL http://www.thaigoodview.com/node/17946

13. โรงเรียน บางพลีราษฎร์บำรุง
ที่อยู่ 154 หมู่8 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
ชื่อเรื่อง Filling Crossword
ผู้จัดทำ นางอรชร กลิ่นจันทร์ โทร 0850204101
สาระวิชา ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/17029

14. โรงเรียน หนองแวงวิทยาคม
ที่อยู่ ตำบลผักไหม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
ชื่อเรื่อง เรียนภาษาอังกฤษกับบทเพลง "way Back into Love"
ผู้จัดทำ นายมงคล คลังมนตรี โทร 0819552617
สาระวิชา ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/16478
15. โรงเรียน หนองแวงวิทยาคม
ที่อยู่ ตำบลผักไหม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
ชื่อเรื่อง เรียนภาษาอังกฤษกับบทเพลง "Before I fall in love"
ผู้จัดทำ นายมงคล คลังมนตรี โทร 0819552617
สาระวิชา ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/16909

16. โรงเรียน ลับแลพิทยาคม
ที่อยู่ หมู่ 13 ตำบลฝายหลวง ถนนอินใจมี อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
ชื่อเรื่อง การประกอบคอมพิวเตอร์
ผู้จัดทำ นางศุภมาศ มังจักร์ โทร 089271805
สาระวิชา การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/17731

17. โรงเรียน บ้านนาสีนวล
ที่อยู่ หมู่ 4 ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
ชื่อเรื่อง เที่ยวเมืองอุดร
ผู้จัดทำ นางสาวนฤมล แสงพรหม โทร 0860725366
สาระวิชา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 2
URL http://www.thaigoodview.com/node/18285

 

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

ดีใจกับบทุกคนด้วยครับ แต่ผมว่า ผลงานบางชิ้นน่าจะได้ระดับเหรียญทอง...ดูคุณครูทุกคนตั้งใจสรางสื่อกันมาเลย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด