รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง ประเภทบุคคล

รูปภาพของ ssspoonsak

ประกาศผลการตัดสินประเภทบุคคล
โครงการประกวดสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 1
ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา

 รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง

 รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง จำนวน 254 ผลงาน(ขออภัยยังจัดรูปแบบไม่เสร็จ จึงยังไม่สวย)
1. โรงเรียน ประชาสงเคราะห์
ที่อยู่ 112 ม.6 ซ.เทศบาล 18 ถ.แสงชูโต ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
ชื่อเรื่อง เมื่อคอมพิวเตอร์ของหนูไม่สบาย...ทำไงดี?
ผู้จัดทำ นส.วีรวรรณ วิรัชลาภ โทร 0810085228
สาระวิชา การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2
URL http://www.thaigoodview.com/node/18103

2. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ชื่อเรื่อง ประโยคที่ใช้ในการสื่อสาร
ผู้จัดทำ นางสาวยุวดี เปาอินทร์ โทร 0890723975
สาระวิชา ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/16638

3. โรงเรียน วัดบึงทองหลาง
ที่อยู่ 1 แยก 41 ซ.ลาดพร้าว101 ข.คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
ชื่อเรื่อง Tian an men
ผู้จัดทำ สุปราณี พอกพูน โทร 0895029020
สาระวิชา ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 2
URL http://www.thaigoodview.com/node/17194

4. โรงเรียน วัดบึงทองหลาง
ที่อยู่ 1 ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.10240
ชื่อเรื่อง รำวงมาตรฐาน
ผู้จัดทำ นางสาวจิตราวดี กลิ่นหอมดี โทร 0819229199
สาระวิชา ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 2
URL http://www.thaigoodview.com/node/17209

5. โรงเรียน บ้านนายผล(แม้นสุวรรณอุปถัมภ์ )
ที่อยู่ 39/2 ม.2 ถ.บางบอน 5 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
ชื่อเรื่อง ผีตาโขน...ประเพณีของชาวลุ่มน้ำเลย
ผู้จัดทำ นางสาวลัดดา ทองโคตร โทร 0831236480
สาระวิชา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 2
URL http://www.thaigoodview.com/node/17326

6. โรงเรียน วัดสุทธาราม
ที่อยู่ 403/1 ซอยเจริญนคร 46 แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ10600
ชื่อเรื่อง คุณค่าอาหาร
ผู้จัดทำ นางสาวจริยา สนธิสอาด โทร 0868966320
สาระวิชา การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 2
URL http://www.thaigoodview.com/node/17206

7. โรงเรียน บ้านนายผล(แม้นสุวรรณอุปถัมภ์ )
ที่อยู่ 39/2 ม.2 ถ.บางบอน 5 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
ชื่อเรื่อง ปะการัง
ผู้จัดทำ นางสาวลัดดา ทองโคตร โทร 0831236480
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2
URL http://www.thaigoodview.com/node/17393

8. โรงเรียน เซนต์ไมเกิ้ล
ที่อยู่ 46 ซอยสาทร 15 ถนสาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ชื่อเรื่อง ประวัตินักบุญเปาโล
ผู้จัดทำ เซอร์ดาเมียน ปิยวรรณ วงศ์วณิชย์เจริญ โทร 0898108961
สาระวิชา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/17611

9. โรงเรียน เซนต์ไมเกิ้ล
ที่อยู่ 46 ซอยสาทร 15 ถนสาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ชื่อเรื่อง แถบเครื่องมือในโปรแกรม MS Powerpoint 2003
ผู้จัดทำ นายกฤษณะ ชนประเสริฐ โทร 0802312993
สาระวิชา การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/17672

10. โรงเรียน เซนต์ไมเกิ้ล
ที่อยู่ 46 ซอยสาทร 15 ถนสาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ชื่อเรื่อง pronom relatif
ผู้จัดทำ บงกศรัศม์ สุรังคพิพรรธน์ โทร 0865699694
สาระวิชา ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/17612

11. โรงเรียน เซนต์ไมเกิ้ล
ที่อยู่ 46 ซอยสาทร 15 ถนสาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ชื่อเรื่อง เครื่องมือเกษตร
ผู้จัดทำ นางสาวอำภา บุญเจริญ โทร 0812555404
สาระวิชา การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 1
URL http://www.thaigoodview.com/node/17630

12. โรงเรียน เซนต์ไมเกิ้ล
ที่อยู่ 46 ซอยสาทร 15 ถนสาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ชื่อเรื่อง แผนการสอนวิทยาศาสตร์พื้นฐาน(เคมี)
ผู้จัดทำ นายพัฒนา ธรรมดี โทร 0850443298
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/17690

13. โรงเรียน เซนต์ไมเกิ้ล
ที่อยู่ 46 ซอยสาทร 15 ถนสาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ชื่อเรื่อง เหนือเกล้าฯ
ผู้จัดทำ ไพรินทร์ ผาสะคู โทร 022118413
สาระวิชา ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/17725
14. โรงเรียน เซนต์ไมเกิ้ล
ที่อยู่ 46 ซอยสาทร 15 ถนสาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ชื่อเรื่อง วิจัยในชั้นเรียน
ผู้จัดทำ นางสาวจิราพร ปั้นทอง โทร 0817229527
สาระวิชา ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1
URL http://www.thaigoodview.com/node/17702

15. โรงเรียน เซนต์ไมเกิ้ล
ที่อยู่ 46 ซอยสาทร 15 ถนสาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
ชื่อเรื่อง สถิติน่ารู้
ผู้จัดทำ วิลาวรรณ ศรีสุวรรณ โทร 0800903536
สาระวิชา คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/17636

16. โรงเรียน เซนต์ไมเกิ้ล
ที่อยู่ 46 สาทร 15 กรุงเทพฯ
ชื่อเรื่อง ปัญหาเด็กสมาธิสั้น
ผู้จัดทำ นที เทพหัสดิน ณ อยุธยา โทร 0869937475
สาระวิชา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/18006

17. โรงเรียน เซนต์ไมเกิ้ล
ที่อยู่ 46 ซ.สาทร 15 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ 10120
ชื่อเรื่อง Present Perfect Progressive Tense
ผู้จัดทำ นางสาวสุภางค์ เทพวงศ์ โทร 0890102863
สาระวิชา ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/17640

18. โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย
ที่อยู่ 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ชื่อเรื่อง โน้ตเพลงประจำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ผู้จัดทำ นางกาญจนา เตชะวณิชย์ โทร 0894494661
สาระวิชา ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/17415

19. โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย
ที่อยู่ 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ชื่อเรื่อง โน้ตเพลงหอมกลิ่นกุหลาบ
ผู้จัดทำ นางกาญจนา เตชะวณิชย์ โทร 0894494661
สาระวิชา ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/17419

20. โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย
ที่อยู่ 88 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ชื่อเรื่อง โน้ตเพลงชมพูฟ้าอาลัย
ผู้จัดทำ นางกาญจนา เตชะวณิชย์ โทร 0894494661
สาระวิชา ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/17750

21. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ เลขที่ 1 ถ.เจริญกรุง 57 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ชื่อเรื่อง เครื่องดนตรีสากล
ผู้จัดทำ นายนิพันธ์ วรรณเวช โทร 0891334395
สาระวิชา ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/18268

22. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ เลขที่ 1 ถ.เจริญกรุง 57 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ชื่อเรื่อง การประสมวงดนตรีสากล
ผู้จัดทำ นายนิพันธ์ วรรณเวช โทร 0891334395
สาระวิชา ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/18269

23. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง57 (ดอนกุศล) แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ชื่อเรื่อง วิวัฒนาการ
ผู้จัดทำ สมบูรณ์ กมลาสนางกูร โทร 0894538424
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/18277

24. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ เลขที่ 5 ซอยเจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง
ชื่อเรื่อง ชนชาติไทย
ผู้จัดทำ ชาญชัย เปี่ยมชาคร โทร 0842110638
สาระวิชา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/18300

25. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม.10120
ชื่อเรื่อง ระบบย่อยอาหารและการย่อยสลายอาหาร
ผู้จัดทำ สมบูรณ์ กมลาสนางกูร โทร 0819283468
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/18307

26. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ เลขที่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ชื่อเรื่อง โลกและดวงดาว
ผู้จัดทำ วรรณภา ศรีวิไลสกุลวงศ์ โทร 080-2866814
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/19136

27. โรงเรียน สตรีศีสุริโยทัย
ที่อยู่ ถ.เจริญกรุง กทม.
ชื่อเรื่อง อากาศของฉัน
ผู้จัดทำ สมบูรณ์ กมลาสนางกูร โทร 0894538424
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1
URL http://www.thaigoodview.com/node/18446

28. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ เลขที่ 1 ซ เจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ชื่อเรื่อง โลก ดาราศาสตร์ และ อวกาศ
ผู้จัดทำ พลับพลึง สุขกมลพงษ์ โทร 0824818256
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/18325

29. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ เลขที่ 1 ถ.เจริญกรุง 57 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ชื่อเรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก
ผู้จัดทำ สมบูรณ์ กมลาสนางกูร โทร 0894538424
สาระวิชา วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4
URL http://www.thaigoodview.com/node/18346

30. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ เลขที่1 ซ.เจริญกรุง57 ถ.เจริญกรุง สาทร กรุงเทพ 10120
ชื่อเรื่อง พระราชประวัติ
ผู้จัดทำ อ.กัญฐินีภรณ์ ประถมด้วง โทร
สาระวิชา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/18386

31. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ เลขที่1 ซ.เจริญกรุง57 ถ.เจริญกรุง สาทร กรุงเทพ 10120
ชื่อเรื่อง ~เนื้อหา~
ผู้จัดทำ ครูกนกพร ลีลาเลิศประเสริฐ โทร 0869889888
สาระวิชา ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/18391

32. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ เลขที่ 5 ซอยเจริญกรุง 57 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวาเขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ชื่อเรื่อง English Grammar
ผู้จัดทำ สุภาณี อินทรอักษร โทร 0819042735
สาระวิชา ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/18400

33. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ เลขที่ 1 ซอย เจริญกรุง 57
ชื่อเรื่อง โรคเอดส์
ผู้จัดทำ วิริยะ โภคาพันธ์ โทร 0810296582
สาระวิชา สุขศึกษาและพละศึกษา ช่วงชั้นที่ 3
URL http://www.thaigoodview.com/node/18395

34. โรงเรียน สตรีศรีสุริโยทัย
ที่อยู่ 1 ซ.เจริญกรุง 57 ถ.เจริญกรุง เขตสาทร กทม.
ชื่อเรื่อง กลอน
ผู้จัดทำ กนกพร ลีลาเลิศประเสริฐ โทร 0897760458
สาระวิชา ภาษาไทย ช่วงชั้นที