รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง The Present Simple Tense and The Past Simple Tense

ชื่อเรื่อง                                  รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง The Present Simple Tense and
                                The Past Simple Tense รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 21101

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้ศึกษา                                  นางเกษมณี  อิ่มสมบัติ     

ปีการศึกษา                           2557

 

บทคัดย่อ

                  รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง The Present Simple Tense and The Past Simple Tense รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 21101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง The Present Simple Tense and The Past Simple Tense  รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 21101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เกณฑ์ 80/80   2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง จังหวัดพิจิตร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง The Present Simple Tense and The Past Simple Tense  รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 21101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง The Present Simple Tense and The Past Simple Tense  รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 21101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้ เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง สังกัดเทศบาลเมืองพิจิตร จำนวน 41 คน โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ ประกอบด้วย แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ จำนวน 6 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                ผลการศึกษา พบว่า 1) ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง The Present Simple Tense and The Past Simple Tense รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 21101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ที่กำหนด คือ มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.91/80.98เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง The Present Simple Tense and The Past Simple Tense  รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 21101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง The Present Simple Tense and The Past Simple Tense รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 21101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์