รายงานการใช้ชุดกิจกรรม CIPPA MODEL พัฒนาทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์นักเรียนปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 การรู้ค่า จำนวน 1 – 10

บทคัดย่อ

ชื่อผู้ศึกษา : กรรณิการ์ นุชประเสริฐ

ชื่อรายงานการใช้ : รายงานการใช้ชุดกิจกรรม CIPPA MODEL พัฒนาทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์นักเรียนปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 การรู้ค่า จำนวน 1 – 10

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความก้าวหน้าจากการจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรม CIPPA MODEL พัฒนาทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์นักเรียนปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 การรู้ค่าจำนวน 1 – 10 และเพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรม CIPPA MODEL พัฒนาทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์นักเรียนปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 การรู้ค่าจำนวน 1–10 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 1 ห้องเรียน รวม 36 คน ของโรงเรียนเอกชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ซึ่งได้มาจากการเลือกอย่างเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้ศึกษาได้ศึกษาการพัฒนาทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย เรื่องการรู้ค่าจำนวน 1 – 10 โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา คือ ชุดกิจกรรม CIPPA MODEL พัฒนาทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์นักเรียนปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 การรู้ค่าจำนวน 1 – 10 จำนวน 12 ชุดกิจกรรม แผนการจัดประสบการณ์ที่ใช้คู่กับชุดกิจกรรม CIPPA MODEL และแบบประเมินพัฒนาการทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์นักเรียนปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่2 การรู้ค่าจำนวน 1 – 10 โดยใช้เวลาในการทดลองทั้งหมด 12 สัปดาห์

ผลการศึกษาพบว่าทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยภาพรวมมีความก้าวหน้าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 18.18 จากการจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรม CIPPA MODEL พัฒนาทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์นักเรียนปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 การรู้ค่าจำนวน 1– 10 ในช่วง 6 สัปดาห์แรก มีค่าเฉลี่ย 2.14 สูงกว่าในช่วง 6 สัปดาห์หลัง ที่มีค่าเฉลี่ย 2.67 โดยทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์นักเรียนปฐมวัย มีระดับความก้าวหน้าด้านทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ในช่วง 6 สัปดาห์หลังสูงขึ้นกว่าในช่วง 6 สัปดาห์แรกทุกคนระหว่างร้อยละ 5.67 ถึง 33.33 และผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม CIPPA MODEL พัฒนาทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์นักเรียนปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 การรู้ค่าจำนวน 1 – 10 สูงกว่าก่อนเรียน โดยคะแนนก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรม CIPPA MODEL มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 12.75 และคะแนนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม CIPPA MODEL มีค่าเฉลี่ย 25.14 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์