การพัฒนากิจกรรมการนิเทศภายในที่ส่งผลต่อความต้องการและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของครู โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

ชื่อเรื่อง                    การพัฒนากิจกรรมการนิเทศภายในที่ส่งผลต่อความต้องการและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของครู โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก


ชื่อผู้วิจัย                   สุกัญญา  สุวรรณระ


ปีการศึกษา              2557


บทคัดย่อ


 


                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลเชิงประจักษ์และแนวคิดในการนิเทศภายใน พัฒนากิจกรรมการนิเทศภายใน ทดลองใช้กิจกรรมการนิเทศภายใน และประเมินการใช้กิจกรรมการนิเทศภายในของโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ประชากรประกอบด้วยผู้บริหารและครูโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ปีการศึกษา 2557 กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหาร ครูผู้นิเทศ และครูผู้รับการนิเทศ จำนวน 24 คน เป็นผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสังเกต แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม แบบสัมภาษณ์ แบบตรวจสอบความต้องการ แบบสังเกตพฤติกรรมการสอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา


                ผลการวิจัยพบว่า ผลการพัฒนากิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้นิเทศ และครูผู้รับการนิเทศภายใน ได้รูปแบบกิจกรรมการดำเนินงาน 4 ขั้นตอน คือ 1) กำหนดผู้รับผิดชอบในการนิเทศภายใน ได้แก่ กำหนดโครงสร้างการนิเทศภายใน กำหนดบทบาทผู้เกี่ยวข้องกับการนิเทศภายใน 2) วางแผนการนิเทศภายใน ได้แก่ การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของโรงเรียน การวิเคราะห์ค้นหาสาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา การกำหนดกิจกรรมการวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน การจัดทำโครงการนิเทศภายใน 3) ปฏิบัติการนิเทศภายใน ได้แก่ การเตรียมการก่อนการนิเทศ การปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียน การควบคุมการปฏิบัติการนิเทศ การสร้างขวัญกำลังใจ 4) ประเมินผลการนิเทศภายใน ได้แก่ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการนิเทศภายใน และการสรุปผล การดำเนินการเพื่อการปรับปรุง ผลการทดลองใช้กิจกรรมการนิเทศภายใน พบว่า สามารถปฏิบัติได้ในสถานการณ์จริงของโรงเรียน ผลการประเมินกิจกรรมการนิเทศภายใน พบว่า ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้นิเทศ และครูผู้รับการนิเทศ มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการนิเทศภายในของโรงเรียน และผลการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูโดยผู้นิเทศ พบว่า กิจกรรมการนิเทศส่งผลต่อให้ครูมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนอยู่ในระดับมาก โดยพฤติกรรมการสอนที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือ การเตรียมการสอน การเสริมแรง การมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียน การให้นักเรียนมีส่วนร่วม การประเมินผล การติดตามพัฒนาการของนักเรียน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามลำดับ


 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์