เอกสารประกอบการเรียน ชุดฝึกทักษะระเบียบแถว แผนที่ เข็มทิศ เงื่อนและการผูกแน่นลูกเสือสามัญ รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง                  การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุดฝึกทักษะระเบียบแถว แผนที่ เข็มทิศ เงื่อนและการผูกแน่น ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร

ผู้ศึกษาค้นคว้า    นางนภัสนันท์  ภู่ระย้า

ปีการศึกษา           2557

 บทคัดย่อ

 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุดฝึกทักษะระเบียบแถว แผนที่ เข็มทิศ เงื่อนและการผูกแน่นลูกเสือสามัญ

รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียน ก่อนและหลังเรียนที่เรียนโดยเอกสารประกอบการเรียน ชุดฝึกทักษะระเบียบแถว แผนที่ เข็มทิศ เงื่อนและการผูกแน่น ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนชุดฝึกทักษะ ระเบียบแถว แผนที่ เข็มทิศ เงื่อนและ

การผูกแน่น ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร ปีการศึกษา 2557 จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามี 1. เอกสารประกอบการเรียน ชุดฝึกทักษะระเบียบแถว แผนที่ เข็มทิศ เงื่อนและการผูกแน่นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10 เล่ม  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เรื่องระเบียบแถว แผนที่ เข็มทิศ เงื่อนและการผูกแน่น  3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน

ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน ชุดฝึกทักษะระเบียบแถว แผนที่ เข็มทิศ เงื่อนและการผูกแน่น ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า  1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุดฝึกทักษะระเบียบแถว แผนที่ เข็มทิศ เงื่อนและการผูกแน่นลูกเสือสามัญ

รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 85.71 / 83.75ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ คือ 80 / 80 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องระเบียบแถว แผนที่ เข็มทิศ เงื่อนและการผูกแน่นลูกเสือสามัญ

รุ่นใหญ่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน

ชุดฝึกทักษะระเบียบแถว แผนที่ เข็มทิศ เงื่อนและการผูกแน่นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน ชุดฝึกทักษะระเบียบแถว แผนที่ เข็มทิศ เงื่อนและการผูกแน่น

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อนเรียน  3. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียน ชุดฝึกทักษะระเบียบแถว แผนที่ เข็มทิศ เงื่อนและการผูกแน่นลูกเสือสามัญ

รุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย  =  4.70 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์