รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผู้รายงาน นางสาวบุญณี ฉุ้นประดับ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดโลกา

ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

การศึกษาและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดโลกา มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดโลกา ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนเรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศึกษาความพึงพอใจ ของผู้เรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดโลกา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ปีการศึกษา 2557 และเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ได้มา                   โดยการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นเอกสารประกอบการเรียน จำนวน 7 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 7 หน่วยการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน เรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 รายการ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน (เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม) โดยใช้ t – test

ผลการศึกษา พบว่า

1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน เรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดยมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 87.71/ 88.80

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดโลกา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนวัดโลกา ที่ใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.34 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.487

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์