เศรษฐกิจพอเพียง : มิติและพลวัตการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสหัสวรรษใหม่อย่างยั่งยืน

บทความเรื่อง : เศรษฐกิจพอเพียง : มิติและพลวัตการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสหัสวรรษใหม่อย่างยั่งยืน

Title for Paper : Sufficiency Economy: Demission and Dynamics; Human Resource Management in Millennium to Sustainable.

ชื่อผู้เขียน : พรชัย เจดามาน[1]

Name of the Author : Pornchai Jedaman.

สถานที่ :  9/35 หมู่ 14 ต. เกิ้ง อ. เมือง จ. มหาสารคาม Email : p.jedaman@gmail.com.

บทคัดย่อ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นวิถีชีวิตของมนุษย์ที่พอเพียงและสมดุลในด้านสังคมเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ทั้งทางกายภาพและจิตภาพ ซึ่งบทความนี้มุ่งศึกษาถึง เศรษฐกิจพอเพียงในมิติและพลวัตการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสหัสวรรษใหม่สู่ความยั่งยืน จากการศึกษาเชิงลึกและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การวิเคราะห์ผลใช้แนวทางวิเคราะห์ คือ การลดทอนข้อมูล การจัดระบบข้อมูลและการตีความ นำไปสู่บทสรุป ผลการศึกษาพบว่า

มิติและพลวัตการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสหัสวรรษใหม่อย่างยั่งยืน เป็นการบริหารงานที่มีคุณภาพโดยยึดหลักความสมดุล ความพอดี มีภูมิปัญญาทางทักษะ ความรู้อย่างรอบด้านทั้ง คิดเป็น ปฏิบัติเป็น แก้ปัญหาเป็น มีเหตุผลและความคิดสร้างสรรค์ ตระหนักรู้และเห็นคุณค่า เปิดใจกว้าง มีแผนและกลยุทธ์ที่มุ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ยึดการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล เอื้ออาทรและยืดหยุ่น มีภาวะการนำสู่ผู้นำที่ดี เกิดสมรรถนะแห่งตน และเห็นประโยชน์ขององค์กรเป็นเป้าหมายสำคัญ

คำสำคัญ : มิติเศรษฐกิจพอเพียงและการปรับตัวสู่ความยั่งยืน, พลวัตการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในสหัสวรรษใหม่

Abstracts

Sufficiency Economy was the way of human life to adequateness and equilibrium in socio- economic, cultural, resource and environment of the physical and mentality. The paper is study of Sufficiency Economy into demission and dynamics of human resource management in millennium to sustainable form in- deep studies of documentary and participation action learning due to data analysis on data reduction, data organization, interpretation to conclusion. The fielding to shows:

The demission and dynamics of human resource management in millennium was the quality administrational of equilibrium, sufficiency and wisdoms as; skills, knowledge of round a side in thinking, action, remedy, reasonable and imagination, understanding and value, open-mind, planning and strategy of dynamics development and systems, government administrational, lead condition to have leadership to Safe-competency and advantage of the organization is important.

Key words:  Demission of Sufficiency Economy and Adapting to Sustainable, Dynamics of Human Resource Management in millennium.
[1] Ph.D. in Human Resource Development, รศ.พิเศษ, นักวิชาการ, อาจารย์พิเศษวิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 97 คน กำลังออนไลน์