คำกริยาแท้และคำกริยาไม่แท้

รูปภาพของ jermchai


เก่งอังกฤษทำอย่างนี้

คำอุปสรรค(Prefixes)และปัจจัย(Suffixes) คำอุปสรรคหรือคำที่เติมหน้าคำอื่น(Prefixes อ่านว่า พรี้ฟิคซ) และ  ปัจจัยหรือส่วนบทต่อท้ายคำอื่น(Suffixes  อ่านว่า ซั้บฟฟิคซ) ที่ทำให้คำชนิดอื่นกลายเป็นคำกริยา

*คำอุปสรรคหรือคำที่เติมหน้าคำอื่น(Prefixes) ที่ทำให้คำชนิดอื่นกลายเป็นคำกริยา เช่น ac-, en- เป็นต้น
ตัวอย่าง
ac + company (n)  = accompany (v) เป็นเพื่อน เช่น เป็นเพื่อนในการเดินทาง
ac + knowledge (n)  = acknowledge (v) แจ้ง, บอกกล่าว
en + able (adj)  = enable (v) ทำให้สามารถ
en + rich (adj)  = enrich (v) ทำให้รุ่งเรือง, ทำให้เจริญ

*ปัจจัยหรือส่วนบทต่อท้ายคำอื่น(Suffixes) ที่ทำให้คำชนิดอื่นกลายเป็นคำกริยา เช่น -en, -ize, -ify เป็นต้น
ตัวอย่าง
short (adj) + en = shorten (v) (ทำให้สั้นลง)
real (adj) + ize = realize (v) (ตระหนัก)
pure (adj) + ify = purify (v) (ทำให้บริสุทธิ์)

ตัวอย่างการใช้คำเหล่านี้ในประโยค
John accompanied Jane to her school.
We must acknowledge receipt of his report.
The bird’s large wings enable it to fly very fast.
Music can enrich a person’s life.

2) Intransitive verbs (อินแทร้นเซ็อทิฟ เฝิบ) คือคำกริยาที่ไม่ต้องการกรรมมารองรับ(อกรรม)  เช่น run, fly swim, shout เป็นต้น
ตัวอย่าง
 Jimmy ran in the field.

 Some birds fly across the country.

 Jane shouted for help.

 John swims every morning.

2)Transitive verbs (อ่านว่า แทร้นเซ็อทิฟ เฝิบ) คือคำกริยาที่ต้องมีกรรมมารองรับ(สกรรมกริยา)    เช่น eat, cut, give, produce, provide เป็นต้น

ตัวอย่าง

 Mary ate her dinner early today. 
< ให้ดุคำว่า ate เป็นกริยาแท้ dinner เป็นกรรม>

 Mother cut the cake into eight pieces.
< ให้ดุคำว่า cut เป็นกริยาแท้ cake เป็นกรรม>

 Father gave John a watch.
< ให้ดุคำว่า gave เป็นกริยาแท้ John เป็นกรรมรอง watch เป็นกรรมตรง>

3) Linking verbs คือคำกริยาที่เชื่อมประธานกับคำนามหรือคำคุณศัพท์ที่ตามมา ได้แก่ รูปต่าง ๆ ของคำกริยา BE, seem, look, become, turn,

smell, sound, taste, feel, etc. คำกริยาประเภทนี้จะต้องมีส่วนเสริมประธาน (subject complement  อ่านว่า ซั้บเจ็คท ค้อมพลิมึ่นท) ส่วน

เสริมประธานอาจเป็นคำนาม(noun)หรือคุณศัพท์(adjective)ก็ได้
ตัวอย่าง
Peter is a businessman.
< ให้ดุคำว่า is เป็น linking verb และ businessman เป็นคำนามที่ทำหน้าที่เป็นส่วนเสริมประธาน >

Mary looks happy today. 
< ให้ดุคำว่า looks เป็น linking verb และ happy เป็นคำคุณศัพท์ที่ทำหน้าที่เป็นส่วนเสริมประธาน >

Jack became a famous politician.
< ให้ดุคำว่า became เป็น linking verb และ politician เป็นคำนามที่ทำหน้าที่เป็นส่วนเสริมประธาน  famous เป็นคำคุณศัพท์ที่ทำหน้าที่ขยาย politician >

2.  กริยาช่วย (Helping Verb) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า กริยานุเคราะห์(Auxiliary Verbs)   อ่านเพิ่มเติม (Helping or Auxiliary Verbs กริยาช่วย) แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ กริยานุเคราะห์เริ่มต้น(primary auxiliary verbsอ่านว่า ไพร้เม็อริ  ออกซิ้ลเลียริ  เฝิบ) และ รูปแบบกริยานุเคราะห์(modal auxiliary  verbs อ่านว่า โมดึล ออกซิ้ลเลียริ  เฝิบ)

1) กริยานุเคราะห์เริ่มต้น((Primary auxiliary verbs ได้แก่ รูปต่าง ๆ ของคำกริยา BE, DO และ HAVE  คำกริยาประเภทนี้อาจเป็นได้ทั้งกริยาแท้และกริยาช่วย

ตัวอย่าง
-She does her homework every night. (does เป็นกริยาแท้)
-She does not like to go out at night. (does เป็นกริยาช่วย)
-I am a computer engineer. (am เป็นกริยาแท้)
-I am going to Singapore next Saturday. (am เป็นกริยาช่วย going เป็นกริยาแท้)
-Susan has a beautiful house on the mountain. (has เป็นกริยาแท้)
-Nobody has seen Susan since Monday. (has เป็นกริยาช่วย  seen เป็นกริยาแท้)

2) รูปแบบกริยานุเคราะห์ (Modal auxiliary verbs) ได้แก่ can, could, shall, should, will, would, may, might, must, ought, to,

need, dare  กริยาประเภทนี้จะใช้คู่กับกริยาแท้ของประโยค จะอยู่ตามลำพังไม่ได้ ยกเว้นในกรณีตอบคำถามแบบสั้นหรือใช้ในกรณีที่มีการละกริยาแท้เนื่องจากมีการกล่าวถึงมาแล้ว

ตัวอย่าง


A:  We will fly Thai International.
B:  Wouldn’t you like to fly other airlines?
A:  No, I wouldn’t.
If John is going to the concert, I will, too. 2.คำกริยาไม่แท้ (Non-finite Verb) อ่านว่า น็อน-ไฟ้ไนท เฝิบ

สร้างโดย: 
นางพจนวรรณ บุญเกิด
รูปภาพของ twk_Kru_sasinipha

รูปภาพน่ารักดีค่ะ

Best Price HAMILTON BEACH BLENDER Sale.

Best Price chantal tea kettle Sale.

Best Price Breadman Bread Machine Sale.

Best Price OSTER BEEHIVE BLENDER Sale.

Best Price copco tea kettle Sale.

Best Price Hamilton Beach Brew Station Sale.

Best Price Filter Pur Water Sale.

Best Price Sharp Convection Microwave Sale.

Best Price Miele Vacuum Canister Sale.

สุดยอดครับอาจารย์ ขอบคุณมาก ๆ เลยครับ ผมเข้าหมวด eng ที่นี่ ทีไรไม่ผิดหวังเลย มีแต่สิ่งดี ๆ จริง ๆ ขอบคุณมาก ๆ เลยครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์