คำกริยาแท้และคำกริยาไม่แท้

รูปภาพของ jermchai

เก่งอังกฤษทำอย่างนี้

Gerund อ่านว่า เจ๊ารึนด กริยาที่เติม ing ที่ทำหน้าที่เป็นคำนามGerund หมายถึง กริยาไม่แท้ (Non-finite Verb) รูปหนึ่งที่ทำให้เป็นคำนาม (Noun) หรือแทนคำนามได้เลย และมีรูปเป็นกริยา ing (V.ing) ในสภาพการนี้จะทำหน้าที่เหมือนคำนาม (Noun) ทุกประการ เช่น

 Walking in the morning is good for you.
< ให้ดูคำว่า Walking = gerund เพราะทำหน้าที่เป็นคำนามร่วมกัน in the morning เพื่อจะเป็นประธานในประโยค >

 He likes fishing in the canal.
< ให้ดูคำว่า fishing = gerund เพราะทำหน้าที่เป็นกรรม (Object) ในประโยค >

We enjoy playing tennis.
< ให้ดูคำว่า playing เป็น gerund เพราะทำหน้าที่เป็นกรรม (Object) ในประโยค >

He apologized for coming late.
< ให้ดูคำว่า coming เป็น  gerund เพราะทำหน้าที่เป็น object ของ preposition “for” จะสังเกตได้ว่า คำที่ตามหลัง preposition มักจะเป็นคำนามเพราะ preposition ต้องเชื่อมคำนาม และมักวางไว้หน้าคำนามซึ่ง gerund (V. ing) ก็จะใช้คำนามอยู่แล้ว ผิดแต่เพียงว่าเป็นรูปกริยา ing เท่านั้น > อ่านเพิ่มเติมคำกริยาที่เติม ing

Participle

Participle หมายถึง กริยาไม่แท้ (Non-finite Verb) รูปหนึ่ง ซึ่งจะใช้เป็นคำคุณศัพท์ (Adjective) แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

1.Present Participle
2.Past Participle
3.Perfect Participle

Present Participle หมายถึง Participle รูปหนึ่งที่มีรูปเป็นกริยา ing (V. ing) ซึ่งจะใช้ขยายคำนามนั้นว่าเป็นผู้ถูกกระทำอาการเอง เช่น

a swimming pool.
< ให้ดูคำว่า swimming ขยาย pool เพื่อบอกว่า pool มีหน้าที่ใช้เป็นที่ swimming >

a crying boy.
< ให้ดูคำว่า crying ขยาย  boy เพื่อบอกว่า boy เป็นผู้ทำอาการ crying เอง >

a reading lamp.
< ให้ดูคำว่า reading ขยาย lamp เพื่อบอกว่า lamp ใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับ reading >

Past Participle หมายถึง Participle รูปหนึ่งที่มีรูปกริยาเป็น verb ช่อง 3 (V3) หรือ verb เติม ed จะใช้ขยายคำนามเพื่อบอกคำนามว่าเป็นผู้ถูกกระทำอาการ เช่น

a used car.
< ให้ดูคำว่า used ขยาย car เพื่อบอกว่า car เป็นผู้ถูกกระทำ >

 a broken chair.
< ให้ดูคำว่า broken ขยาย chair เพื่อบอกว่า chair เป็นผู้ถูกกระทำ >

 a punished student.
< ให้ดูคำว่า punished ขยาย student เพื่อบอกว่า student เป็นผู้ถูกกระทำ)

Perfect Participle  หมายถึง Participle รูปหนึ่งที่ใช้ขยายคำนาม หรือสรรพนามเพื่อบอกหรือเน้นช่วงเวลาที่ยาวนานและเน้นการกระทำอย่างต่อเนื่องที่นานกว่า

Present Participle และ Past Participle มี 2 รูป คือ

1.      having + verb ช่องที่ใช้ขยายคำนามหรือสรรพนามที่เป็นผู้ถูกกระทำหรือใช้ในลักษณะ active voice

2.      having + been + V3 ใช้ขยายคำนามหรือสรรพนามที่เป็นผู้ถูกกระทำหรือใช้ในลักษณะ

จะเห็นว่า Perfect Participle จะมีลักษณะเป็นวลี (Phrase) ที่ลดรูปมาจากอนุประโยค (Clause) เพื่อให้ได้ใจความที่สั้น และครบสมบูรณ์  เช่น

Having drunk six cans of beer, Wichai handed his car-key to his friend.

< ให้ดูคำว่า Having drunk ทำหน้าที่ขยาย Wichai ในรูป perfect participle phrase ที่ใช้ทำหน้าที่เป็น adjective phrase ขยาย Wichai และบอกถึงคำนามนี้คือ Wichai เป็นผู้ทำอาการเอง >

ในประโยคดังกล่าว จะเห็นว่ามีองค์ประกอบอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนแรกจะเป็นวลี (Phrase) มีรูปเป็น Perfect Participle ที่ใช้เป็น adjective phrase และอีกส่วนหนึ่งจะเป็นอนุประโยค (Clause) ที่เรียกว่าเป็น adjective phrase และอีกส่วนหนึ่งเป็นอนุประโยค (clause) ที่เรียกว่าเป็น main clause ซึ่งส่วนแรกที่เป็นวลีนี้จะเห็นว่าจริง ๆ แล้วมาจากการลดรูปจาก clause อันได้แก่ Wichai had drunk six cans of beer, Wichai handed his car-key to his friend  แต่จะเห็นว่ามี subject ซ้ำกัน คือ Wichai ดังนั้นในส่วนแรกจึงลดประธาน (Wichai) ลงไป ให้เหลือวลี ก็จะได้เป็นวลีแบบ Perfect Participle ดังกล่าว ฉะนั้น รูป Perfect Participle จะช่วยให้ข้อความที่มีประธานเป็นคนเดียวกัน หรือสิ่งเดียวกัน ก็จะสามารถละได้ และใช้ Perfect Participle แทน

 Having been exhausted for a long time, the tourists went to sleeping immediately.

ให้ดูคำว่า Having been exhausted ทำหน้าที่ขยาย the tourists ในรูป Perfect Participle Phrase ที่ใช้เป็น the tourist ในรูป Perfect Participle Phrase ที่ใช้เป็น Adjective Phrase ขยาย the tourist เพื่อบอกว่าคำนามนี้คือ The tourists เป็นผู้ถูกกระทำอาการ คือ ถูกทำให้หมดแรง เพราะโดยปกติจะไม่มีใครอยากถูกทำให้หมดแรง ดังนั้น จึงต้องใช้รูป Passive Voice และด้วยเหตุที่มีการบอกเวลาว่าต้องยาวนาน เพราะมี for a long time ดังนั้น จึงควรใช้เป็น Perfect Participle เพื่อเน้นเวลาที่ยาวนานอย่างเห็นได้ชัดเจนว่า Present Participle หรือ Past Participle ที่ไม่เน้นเรื่องความยาวของเวลาเลย ซึ่งประโยคนี้จะมาจาก 2 ข้อความ คือ

The tourist had been exhausted for a long time, the tourists went to sleep immediately.

จะเห็นว่ามีการใช้ประธานตัวเดียวกันคือ the tourist จึงลดรูปประธานในประโยคแรกไปให้เหลือเพียงวลี (Phrase) และใช้เป็น Perfect Participial Phrase เพื่อขยาย the tourists เป็นประธานเหมือนกัน พร้อมกับบอกความหมายยายนานและต่อเนื่อง รวมทั้งการเป็นผู้ถูกกระทำ

คำกริยาเมื่อแบ่งตามลักษณะของรูปแบบหรือรูปร่างมี 3 ประเภท คือ กริยาช่วย (Helping Verb) กริยาหลัก (Main Verb) และกริยาเชื่อม (Linking Verb) ดังรายละเอียดดังนี้

กริยาช่วย (Helping Verb)

สร้างโดย: 
นางพจนวรรณ บุญเกิด
รูปภาพของ twk_Kru_sasinipha

รูปภาพน่ารักดีค่ะ

Best Price HAMILTON BEACH BLENDER Sale.

Best Price chantal tea kettle Sale.

Best Price Breadman Bread Machine Sale.

Best Price OSTER BEEHIVE BLENDER Sale.

Best Price copco tea kettle Sale.

Best Price Hamilton Beach Brew Station Sale.

Best Price Filter Pur Water Sale.

Best Price Sharp Convection Microwave Sale.

Best Price Miele Vacuum Canister Sale.

สุดยอดครับอาจารย์ ขอบคุณมาก ๆ เลยครับ ผมเข้าหมวด eng ที่นี่ ทีไรไม่ผิดหวังเลย มีแต่สิ่งดี ๆ จริง ๆ ขอบคุณมาก ๆ เลยครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์