Question Tag

รูปภาพของ jermchai

เก่งอังกฤษทำอย่างนี้

17. คำต่อไปนี้คือ few, little, never, rarely, scarcely, hardly, seldom, neither,
none, none,  no one, nobody, nothing มีความหมายกึ่งปฏิเสธและปฏิเสธ  Question Tag จึงเป็นบอกเล่า

ตัวอย่าง

a. Few students knew the answers, did they?
b. Little progress has been made, has it?
c. He never comes early, does he?
d. That job is hardly suitable for Peter, is it?
e. We have seldom seen such large apples, have we?
f.  I scarcely know him, do I? (scarcely สแก้ดซลิ : แทบจะไม่)
g. Nothing was done, was it?
h. We saw no one we knew, did we?
i. None of the boys liked that song, did they?
j. You rarely go to the cinema, do you? (rarely แรลิ : นานๆ ครั้ง)

18. เมื่อประโยคข้างหน้าเป็นประโยคที่ใช้ประธาน one ในQuestion Tag ต้องใช้ one

ตัวอย่าง

a. One wants to be rich, doesn't one?
b. One can't escape death, can one?

19. เมื่อประโยคข้างหน้ามีประธานเป็น evryone, everybody, everything, no one, nobody ,
anybody , neither ในส่วน tag ต้องใช้ they

ตัวอย่าง


a. Everyone likes it, don't they?
b. Nobody knows the answer, do they?


c. Neither of the boys complained, did they?


d. None of the workmen arrived on time, did they?
e. None of us knew him, did we?

20. เมื่อประโยคข้างหน้าเป็นประโยคซับซ้อน ให้ใช้กริยาใน main clause เป็นหลัก ยกเว้น ถ้าใน main clause
หมายถึง ตัวเองหรือบุรุษที่ 1

ตัวอย่าง
a. He said he could come, did he?


b. I think he is a good boy, isn't he?
c. If he said it under oath, it must be true, musn't it?  (oathโอท : คำสาบาน การสาบาน)


d. If tomorrow were a holiday, you would go to the sea, wouldn't you?

เราตอบคำถามของ Question Tag ได้อย่างนี้

1.  เมื่อประโยคข้างหน้าเป็นบอลกเล่า ผู้ถามคาดหวังคำตอบ Yes
2.  เมื่อประโยคข้างหน้าเป็นปฏิเสธ ผู้ถามคาดหวังคำตอบ No อย่างไรก็ตาม ในการตอบคำถามแบบ Question Tag นี้ให้ยึดหลักความเป็นจริงเป็นสำคัญ
ตัวอย่าง

a. Tokyo is one of the biggest cities of the world , isn't it?
b.Tokyo isn't one of the biggest cities of the world ,is it?
คำตอบที่แท้จริง คือ เมืองโตเกียวเป็นเมืองใหญ่ที่สุดเมืองหนึ่งในโลก ดังนั้นคำถามข้างต้นทั้งสองคำถาม จะได้คำตอบอย่างเดียวกัน คือ Yes, it is.

3. การตอบคำถาม ตอบอย่างสั้นๆ โดยใช้ประธานและกริยาช่วย
ตัวอย่าง  


a. We can speak English, can't we? Yes, we can.
b. You don't want to fail the exam, do you? No, I don't.

วิธีการออกเสียงประโยคคำถาม Question Tag

วิธีการออกเสียงคำถามหวังได้รับคำตอบ Yes, No นั้นประโยค  Question Tag
จะออกเสียงขึ้นสูงหรือลงเสียงต่ำที่ท้ายประโยคก็ได้ ขึ้นอยู่กับความแน่ใจของผู้พูด

You can swim, can't you?
-เมื่อผู้ถามขึ้นเสียงสูงที่ท้ายประโยค แสดงว่าผู้ถามไม่มั่นใจนักว่าคุณว่ายน้ำได้
-เมื่อผู้ถามลงเสียงต่ำที่ท้ายประโยค แสดงว่าผู้ถามค่อนข้างมั่นใจว่าคุณว่ายน้ำได้

 Sunee won't come to the party tonight , will she?
-เมื่อผู้ถามขึ้นเสียงสูงที่ท้ายประโยค แสดงว่าผู้ถามไม่มั่นใจนักว่าสุนีย์จะไม่มางานปาร์ตี้คืนนี้
-เมื่อผู้ถามลงเสียงต่ำที่ท้ายประโยค แสดงว่าผู้ถามค่อนข้างมั่นใจว่าสุนีย์จะไม่มางานปาร์ตี้คืนนี้

แหล่งอ้างอิง : http://ajarn-thanchanok.exteen.com/20080625/question-tag / http://www.geocities.com/nlearning/english/english7.htm / http://www.lks.ac.th/teacher_jonggonee/jongdream/question_tag.html
http://www.lopburi1.go.th/school/watpanit/

สร้างโดย: 
นางพจนวรรณ บุญเกิด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 34 คน กำลังออนไลน์