ภูมิปปัญญาการเลี้ยงปลาในกระชัง

ภูมิปปัญญาการเลี้ยงปลาในกระชัง

สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยประสบกับปัญหาเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบกับประชาชนทั้งประเทศ โดยเฉพาะการหารายได้ของครัวเรือน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ดูเหมือนว่ายิ่งมีความเจริญมากขึ้น ค่าใช้จ่ายก็มากขึ้น โดยเฉพาะความเจริญทางด้านวัตถุที่แพร่หลายไปทั่วทุกสังคม  สังคมส่วนใหญ่มักจะมองข้ามสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว หรือสิ่งที่เป็นทรัพยากรในท้องถิ่น ซึ่งเป็นลักษณะที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางเจตคติ ความเชื่อ ค่านิยมของคน และทำให้เกิดช่องว่างทางสังคม ดังนั้นพวกเราจึงเห็นความสำคัญของทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิต สภาพท้องถิ่น หมู่บ้านวังกู่ หมู่ 8  ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน มี 138 ครัวเรือน ประชากร 471 คน เป็นชาย  237  คน หญิง 234  คน เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนแนวฝั่งแม่น้ำปิง มีพื้นที่ติดตลอดแนวแม่น้ำปิง  ซึ่งเป็นแม่น้ำสายใหญ่ของภาคเหนือที่เป็นเหมือดสายเลืดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวบ้านวังกู่มาช้านาน จากเหตุผลดังกล่าวคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาภูมิปัญญาที่เป็นเหมือนวิถีชีวิตของชาวบ้านวังกู่ และคณะผู้ศึกษาพบว่าหมู่บ้านวังกู่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่หลายสาขาที่น่าสนใจ โดยเฉพาะการเลี้ยงปลาในกระชัง โดยสอบถามจากผู้รู้ในชุมชน คือ นางพิมพ์ภา ประทุมทา 

          การเลี้ยงปลาในกระชัง  หมายถึง การเลี้ยงปลาตั้งแต่ลูกปลาไปจนถึงปลาขนาดใหญ่ น้ำสามารถถ่ายเทได้รอบด้านของภาชนะกักขัง การเลี้ยงปลาแบบนี้สามารถดำเนินการได้ในแหล่งน้ำทั่วไป ในแม่น้ำ      การเลี้ยงปลาในกระชังเป็นวิธีการหนึ่งเหมาะสมทั้งทางเศรษฐกิจและการปฏิบัติ  วิธีนี้อาจจะนำไปใช้ในแหล่งน้ำกร่อย หรือในทะเลก็ได้  การให้อาหารสมทบที่สมดุลจะทำให้ปลาเจริญเติบโตเร็วและให้ผลผลิตสูงในระยะเวลาอันสั้น  ภูมิปัญญาการเลี้ยงปลาในกระชังนี้มีมานานแล้วประวัติความเป็นมาจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครัวเรือน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ดูเหมือนว่ายิ่งมีความเจริญมากขึ้น ค่าใช้จ่ายก็มากขึ้น โดยเฉพาะความเจริญทางด้านวัตถุที่แพร่หลายไปทั่วทุกสังคม  สังคมส่วนใหญ่มักจะมองข้ามสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว หรือสิ่งที่เป็นทรัพยากรในท้องถิ่น ซึ่งเป็นลักษณะที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางเจตคติ ความเชื่อ ค่านิยมของคน และทำให้เกิดช่องว่างทางสังคม ดังนั้นพวกเราจึงเห็นความสำคัญของทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิต สภาพท้องถิ่น และปัจจุบันยังมีการส่งเสริมให้มีภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญาในท้องถิ่นขึ้นจากเหตุผลดังกล่าวคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของหมู่บ้านวังกู่ เพราะหมู่บ้านวังกู่ เป็นที่อยู่อาศัยของคณะผู้วิจัย และจากการศึกษาพบว่าหมู่บ้านวังกู่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่หลายสาขา  แต่คณะผู้วิจัยเลือกที่จะศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง การเลี้ยงปลาในกระชัง โดยสอบถามจากปราชญ์ผู้รู้ในชุมชน คือ นางพิมพ์ภา  ประทุมทา ซึ่งเป็นปราชญ์ผู้รู้ในเรื่อง การเลี้ยงปลาในกระชังเพื่อให้ทราบถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นในหมู่บ้านวังกู่ และวิธีการเลี้ยงปลาในกระชัง โดยการสอบถามจากปราชญ์ผู้รู้ในชุมชน และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ความแตกต่างของภูมิปัญญานี้คือ เป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้เป็นอย่างดี และช่วยอนุรักษ์อาชีพการเลี้ยงปลาในกระชัง ให้กับคนในชุมชนต่อไป   สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาภูมิปัญญาเรื่องการเลี้ยงปลาในกระชัง   เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  เพื่อนำผลิตผลที่ได้มาเป็นอาหาร หรือใช้ในการบริโภคภายในครอบครัว  และนำออกจำหน่ายสู่ท้องตลาดได้การเลี้ยงปลาในกระชัง  เป็น การเลี้ยงปลาตั้งแต่ลูกปลาไปจนถึงปลาขนาดใหญ่ น้ำสามารถถ่ายเทได้รอบด้านของภาชนะกักขัง การเลี้ยงปลาแบบนี้สามารถดำเนินการได้ในแหล่งน้ำทั่วไป ในแม่น้ำ  การเลี้ยงปลาในกระชังเป็นวิธีการหนึ่งเหมาะสมทั้งทางเศรษฐกิจและการปฏิบัติ  วิธีนี้อาจจะนำไปใช้ในแหล่งน้ำกร่อย หรือในทะเลก็ได้  การให้อาหารสมทบที่สมดุลจะทำให้ปลาเจริญเติบโตเร็วและให้ผลผลิตสูงในระยะเวลาอันสั้น การสืบทอดภูมิปัญญา เรื่อง การเลี้ยงปลาในกระชัง จากการสัมภาษณ์พบว่าในหมู่บ้านวังกู่มี นางพิมพ์ภา  ประทุมทา  สามารถรักษาภูมิปัญญาด้านการเลี้ยงปลาในกระชังเอาไว้  และในปัจจุบันทางหมู่บ้านวังกู่มีโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาในกระชังให้กับคนในชุมชนและผู้ที่สนใจ อย่างสม่ำเสมอ 

 จุดเด่น   เนื่องจากในหมู่บ้านวังกู่ติดกับแม่น้ำปิงจึงเหมาะกับการเลี้ยงปลาในกระชัง เป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้เป็นอย่างดี และช่วยอนุรักษ์อาชีพการเลี้ยงปลาในกระชัง ให้กับคนในชุมชนต่อไป

 

แผนที่หมู่บ้านวังกู่ ตำบลน้ำดิบ  อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

 

ภาพการศึกษาภูมิปัญญา เรื่อง การเลี้ยงปลาในกระชัง

 

แหล่งอ้างอิง : http://www.ndk.ac.th/Phompanya/Pasang/P10.html

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์