ตามรอยเท้าพ่อ

จากหลักการทรงงานสู่การปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์แห่งการพัฒนา (5)

โครงการ “ตามรอยเท้าพ่อ” กระทรวงมหาดไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม  2517 ความตอนหนึ่งว่า “…การพัฒนาประเทศต้องทำตามลำดับ ต้องสร้างพื้นฐาน คือความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานที่มั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป” ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นการพระราชทานแนวทางการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียงเป็นครั้งแรก และต่อมาพระองค์ก็ได้ทรงจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเพื่อทำหน้าที่เสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตให้ประชาชนได้มาศึกษาเรียนรู้ภาคปฏิบัติอย่างแท้จริงก่อนนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับตนเองต่อไป

จะเห็นได้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เป็นปรัชญาที่ชี้ให้เห็นถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับประเทศ ในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปบนทางสายกลาง โดยประกอบด้วยคุณลักษณะ 3 ประการคือ ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  โดยต้องตั้งอยู่บน 2 เงื่อนไข ได้แก่ 1. ความรอบรู้ รอบคอบ คือ  นำวิชาการต่างๆ มาประกอบกันอย่างเหมาะสมรอบด้านในการวางแผนงาน  และ 2. คุณธรรม คือ ตระหนักในคุณธรรม  มีความซื่อสัตย์สุจริตและความพากเพียรในการดำเนินชีวิต

ที่ผ่านมาหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนโดยทั่วไปต่างสนองพระราชดำริและน้อมนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียงไปขยายผลจนเกิดผลสัมฤทธิ์มากมาย หนึ่งในนั้นก็คือกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีพันธกิจข้อหนึ่งคือ “เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและแก้ไข ปัญหาตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยได้จัดทำโครงการ "ตามรอยเท้าพ่อ" ขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาและได้มอบนโยบายให้หน่วยงานและบุคลากรในสังกัด ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้บริหารสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชน เรียนรู้ทำความเข้าใจในยุทธศาสตร์พระราชทาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการทรงงานของพระองค์อย่างลึกซึ้งเสียก่อน เพื่อให้สามารถนำหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการพัฒนาได้อย่างถูกต้อง

โดย “กลุ่มโครงการตามรอยเท้าพ่อ” ประกอบด้วย 4 กลุ่มงานที่สำคัญ คือ กลุ่มงานที่ 1 น้อมนำแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การประยุกต์ใช้ กลุ่มงานที่ 2 เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มงานที่ 3 ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท และกลุ่มงานที่ 4 การส่งเสริมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558

ที่ผ่านมาโครงการตามรอยเท้าพ่อได้อนุมัติโครงการไปแล้วจำนวน 76 โครงการในพื้นที่ 64 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนั้นจะเป็นโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ โครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำ และโครงการด้านการฟื้นฟูอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งทุกโครงการล้วนน้อมนำหลักการทรงงาน แนวทางพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ให้ประชาชนพ้นความยากจน สามารถพึ่งพาตนเองได้ในทุกสถานการณ์อย่างยั่งยืน

สำหรับการทำงานในพื้นที่บุคลากรทุกคนได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด โดยยึดหลักร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมเป็นเจ้าของ โดยยึดพื้นที่เป็นหลัก (Area Based) เพื่อให้โครงการพัฒนาต่างๆ ที่ดำเนินการมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ลักษณะภูมิสังคม เป็นธรรมชาติ เรียบง่าย ประหยัด ตามแนวทางพระราชดำริ และตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง พร้อมกันนั้นการเข้าไปดำเนินโครงการยังเข้าถึงพื้นที่อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องด้วยจิตใจที่มุ่งมั่น เสียสละ อดทน ยึดมั่นเพื่อประโยชน์ของประชาชน เนื่องจากงานพัฒนาชนบทจะต้องใช้เวลาตั้งแต่กระบวนการเรียนรู้ไปจนถึงการปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในระยะยาว อันจะนำไปสู่ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนอย่างยั่งยืนตลอดไป

จากแนวทางและความมุ่งมั่นของกระทรวงมหาดไทยเพื่อสนองแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจังคือภาพฉายอันเป็นรูปธรรมว่าประเทศและประชาชนไทยโดยรวมได้ดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานแนวคิดและแนวทางปฏิบัติให้แก่พสกนิกรตั้งแต่ยังเป็นต้นกล้าของแนวพระราชดำริซึ่งบัดนี้ได้แตกหน่อเติบโตเป็นหลักการเศรษฐกิจพอเพียงที่ไพศาลมั่นคงอยู่บนผืนแผ่นดินไทย และจะผลิดอกออกผลของการพัฒนาแผ่เป็นร่มเงาแห่งความสุขศานต์แบบพอเพียงของประชาชนไปตราบนานเท่านาน

แหล่งที่มา: http://www.manpattanalibrary.com/newsdetail.php?id=38

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์