การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ

ชื่อเรื่อง      การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้วิจัย        นางหทัยรัตน์  วิวาสุขุ     

ปีที่วิจัย      ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2557

 

บทคัดย่อ

 

การเรียนคณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญในการพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการคิด การ

แก้ปัญหา มีเหตุและผลสามารถนำความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับไปปฏิสัมพันธ์กับแนวคิดหรือความรู้เดิมจนกระทั่งได้ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนที่เหมาะสมจะทำให้นักเรียนมีแนวความคิดที่ถูกต้องและมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของแผนการเรียนจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้  7  ขั้น วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้  7  ขั้น 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี 3 ชนิด คือ  1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 17 แผน รวมเวลา  17  ชั่วโมง  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย  4  ตัวเลือก  จำนวน 30 ข้อ  มีค่าความยากตั้งแต่ .22 ถึง. 80 และมีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่  0.25 - 0.90  และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80  3)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จำนวน 15 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.45  ถึง  0.69   และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87  กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา  อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 33 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster  Random  Sampling)  สถิติที่ใช้  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ 

           ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

           1.  การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้  7  ขั้น วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ  82.28/82.53  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80  ที่กำหนดไว้

           2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้  7  ขั้น วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีค่าเท่ากับ 0.6621 แสดงให้เห็นว่านักเรียนเกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 0.6621 หรือคิดเป็นร้อยละ 66.21

 

 

           3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยใช้รูปแบบและแผนการเรียนจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้  7  ขั้น วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม มีค่าเฉลี่ย  4.36  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.27  แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก                       

           โดยสรุป  การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเหมาะสม     ควรสนับสนุนให้ครูนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ต่อไป

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 3 คน กำลังออนไลน์