หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง.

                    ข้าพเจ้าคิดว่าความขัดแย้งในประเทศไทยนั้นมีมากมายหลายรูปแบบ ทั้งด้าน ความเชื่อ การอยู่รวมกันเป็นกลุ่มการดำรงชีวิตและใช้ชีวิตในสังคมไทย ปัญหาความขัดแย้งบางกลุ่มอาจใช้ทางออกโดยการใช้กำลังตัดสินปัญหาทำให้เกิดความวุ่นวายมากขึ้น และอาจจะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้รุ่นต่อๆไปทำเป็นแบบอย่าง

 ความขัดแย้งทางศาสนาเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นง่ายและรุนแรง เนื่องจากผู้นับถือศาสนาแบบยึดมั่นถือมั่นจะเห็นว่าศาสนาหรือลัทธิที่ตนนับถือดีกว่าของผู้อื่นละไม่ยอมรับคนต่างศาสนาต่างลัทธิ ทั้งนี้เพราะคนเหล่านั้นมีพื้นฐานความเชื่อต่างกันและตีความศาสนาไปตามความเชื่อของตน และวางรูปแบบการดำรงชีวิตแตกต่างกันออกไปตามที่ตนเชื่อถือ ซึ่งความยึดมั่นถือมั่นนี้เองทำให้เกิดความขัดแย้งกันขึ้นมา ส่วนใหญ่ความขัดแย้งทางศาสนามักจะมีความรุนแรงและพร้อมจะสละชีวิตเพื่อความยึดมั่นของตน ดังที่ปรากฏเป็นสงครามทางศาสนาหรือสงครามครูเสดระหว่างชาวคริสตเตียนกับชาวอิสลามในสมัยโบราณ เป็นต้น ทั้งนี้ความขัดแย้งทางศาสนาเกิดขึ้นได้ทั้งในศาสนาต่างศาสนาและศาสนาเดียวกัน

                   ปัญหาพ่อแม่ทะเลาะกันปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างพ่อกับแม่ มีขอบเขตตั้งแต่การโต้เถียงกันด้วยคำสบประมาท การทะเลาะเบาะแว้ง ไปจนถึงการใช้ความรุนแรงในครอบครัวจากพฤติกรรมการข่มขู่ ก้าวร้าว และทารุณระหว่างพ่อแม่หรือสมาชิกในครอบครัวปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างพ่อและแม่สามารถเป็นตัวกำหนดอนาคตของลูกได้ โดยไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงระดับความรุนแรงของปัญหา หรือสถานะของผู้ปกครอง ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ด้วยกันหรือแยกทางกัน ผลกระทบและความเจ็บปวดทั้งหมดล้วนตกไปอยู่ที่เด็ก เด็กอาจโทษตัวเองว่าเป็นสาเหตุของความขัดแย้งของผู้ปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อพ่อแม่ทะเลาะกันต่อหน้าเด็ก แต่ละเลยการปลอบใจเด็กซึ่งอยู่ในเหตุการณ์และกำลังหวาดกลัว ทั้งนี้การโทษตัวเองของเด็ก อาจกระทบความสัมพันธ์ของเด็กกับบุคคลอื่น เช่น ความสัมพันธ์กับเพื่อนหรือครู อีกทั้งเด็กอาจซึมซับการแสดงความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างผู้ปกครอง และสร้างเป็นนิสัยไม่เชื่อใจผู้อื่นโดยง่ายขึ้นมา ซึ่งอาจส่งผลให้เด็กมองข้ามการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น จนนำไปสู่ปัญหาเด็กไม่มีเพื่อนที่อาจส่งผลต่อเสียต่อเด็กในระยะยาว

ความขัดแย้งในหัวข้อเรื่อง ปัญหายาเสพติดปัญหายาเสพติดนับเป็นปัญหาสังคมที่มีความร้ายแรงระดับชาติ  ทุกสังคมชุมชนต่างได้รับผลกระทบจากปัญหายาเสพติดในทุกวันนี้  คนจำนวนมากกำลังเผชิญกับปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดในสังคมไทย แม้จะได้มีการป้องกันและปราบปรามผู้ลักลอบจำหน่ายและเสพยาเสพติด  แต่ก็ยังไม่สามารถขจัดยาเสพติดให้หมดไปได้  เนื่องจากเป็นขบวนการที่มีความซับซ้อน  นับวันปัญหายาเสพติดยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณมากมายมหาศาส ซึ่งก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้สักทีเพราะผู้เสพและผู้ขายไม่ได้เกรงกลัวต่อกฏหมายเลยสักนิดปัญหายาเสพติดนี้เป็นปัญหาที่มีมานาน ด้วยความอยากรู้อยากลองในกลุ่มของวัยรุ่น ความคึกคะนองโดยไม่คำนึงถึงผลที่กำลังจะตามมาในอนาคต บางรายเสพติดจนตาย บางรายเสพแล้วเกิดความบ้าคลั่ง  ใช้อาวุธทำร้ายคนในครอบครัว อย่างไม่มีสติ เพราะฤทธิ์ของสารเสพติดนั้นเอง เราควรช่วยกันต่อต้านโดยเริ่มจากจุดเล็กๆ ดูแลคนในครอบครัวตัวเองให้ดีไม่ให้ยุ้งกับยาเสพติด ให้เวลากัน เปิดใจคุยกันมีอะไรก็คุยกันอย่าปล่อยให้คิดเอง เป็นที่ปรึกษาที่ดีให้แก่เขาไม่ให้คบเพื่อนเลว  สั่งสอนให้เป็นคนดีและตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตที่ดีของตนเอง

               และมีปัญหาอีกมากมายโดยเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อม คนสมัยนี้ชอบทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง กินตรงไหนก็ทิ้งตรงนั้นทำให้คนอื่นเดือดร้อนอยู่ตลอด สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมมีอยู่มากมาย การเพิ่มของประชากรความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการประมง น้ำเสียทําให้สัตว์น้ำลดปริมาณลง น้ำเสียที่เกิดจากสารพิษอาจทําให้ปลาตายทัน

 สาเหตุของมลพิษทางอากาศยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ รถยนต์เป็นแหล่งก่อปัญหาอากาศเสียมากที่สุด สารที่ออกจาก รถยนต์ มลพิษของควันรถที่เราสูบดมกันแทบจะทุกวันทำให้เกิดผลเสียอย่างมากแต่มันก็เลี่ยงยาก เพราะเราต้องใช้ถนนอยู่ทุกวัน ดูแลตัวเองโดยการสวมหน้ากากอนามัยเพื่อสุข๓ของตัวเองเราควรดูแลตนเองให้รอดพ้นต่ออุปสรรค์ของควันรถ

ผลกระทบของมลพิษทางอากาศทําลายสุขภาพ อากาศเสียทําให้เกิดโรค แพ้อากาศ โรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรค เกี่ยวกับการไหลเวียนของโลหิต ผลที่เกิดในระยะยาวอาจทําให้ถึงตายได้ 

สาเหตุของมลพิษทางดินการใส๋ปุ๋ย เมื่อใส่ปุ๋ยลงในดิน ไม่ว่าจะปลูกข้าว หรือปลูกผักต่างๆที่ใส่ปุ๋ยพอมันออกผลให้เรากิน เรากินเข้าไปก็เป็นอันตรายสำหรับเรา ทำให้เสียสุขภาพ สุ๘ภาพไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงและไม่สมประกอบ

  สาเหตุของมลพิษทางขยะปัญหาเป็นปัญหาสำคัญหลายๆท้องถิ่นเกือบทั่วโลก  ขยะส่วนใหญ่มักจะถูกทิ้งลงในดิน 

ยะบางชนิดสลายตัวยากเช่น  หนัง  พลาสติก  โลหะ ฯลฯ อากาศเสีย  เกิดจากการเผาขยะกลางแจ้งก่อให้เกิดควันและสารพิษทางอากาศ  ทำให้ คุณภาพอากาศเสื่อมโทรม  น้ำเสีย  เกิดจากการกองขยะบนพื้น  เมื่อฝนตกลงมาบนกองขยะ  จะเกิดน้ำเสียมีความสกหรกมากไหลลงสู้แม่น้ำ   แหล่งพาหนะนำโรค เกิดจากการกองขยะบนพื้น  ทำให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ของหนูและแมลง  เป็นต้น  ซึ่งเป็นพาหะนำโรคติดต่อ ทำให้มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ  ประชาชน   เหตุรำคาญและความไม่น่าดู  เกิดจากการเก็บขยะไม่หมด  รวมทั้งการกองขยะบนพื้น  ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนและเกิดภาพไม่สวยงาม

ปัญหาการเข้ามาท่องเที่ยวในไทยของต่างชาติ ส่วนหนึ่งคนไทยมักจะเอารัดเอาเปรียนบชาวต่างชาติที่พึ่งเข้ามาเที่ยวที่เมืองไทยด้วยใช้ราคาของอาหารและสินค้าให้มีมูลค่าแพง ดดยลำบากคนไทยไหมที่ต้องซื้อของแพงๆด้วย จากราคาน้ำปกติเซเว่นขาย 7-10 บาทขวดเล็ก สถานที่ท่องเที่ยวก็ปาไปละขวดละ 20 บาทถ้วนจะแพงไปไหน เป็นที่หน้าสงสารชาวต่างชาติมาที่ต้องมารับชะตากรรม เราควรช่วยกันดูและและเทคแคร์ในส่วนนี้ส่วนภาวะโลกร้อนเราควรช่วยกันใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ช่วยกันปลูกต้นไม้ ไม่ตัดต้นไม้ทำลายป่า ช่วยกันทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางค่ะ.

นางสาว วรรณิสา ธงชัย เลขที่22 ม.6/7 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์