การประหยัด

หลักการทรงงาน เรื่องการประหยัด

 

 

 

ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด คือ การพัฒนาและช่วยเหลือราษฎรนั้น ทรงใช้หลักในการแก้ปัญหาด้วยความเรียบง่ายและประหยัด ราษฎรสามารถทำได้เองหาได้ในท้องถิ่น และประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้นๆ มาแก้ไขโดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีที่ยุ่งยากนัก

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประหยัดมากแม้เป็นเรื่องส่วนพระองค์ดังที่ประชาชนชาวไทยเคยเห็นว่า หลอดยาสีพระทนต์นั้นทรงใช้อย่างคุ้มค่าอย่างไร ฉลองพระองค์แต่ละองค์ทรงใช้อยู่เป็นเวลานาน หรือแม้แต่ฉลองพระบาทหากชำรุดก็จะส่งซ่อมและใช้อย่างคุ้มค่า ซึ่งในเรื่องของความประหยัดนี้ กองงานในพระองค์เล่าว่า

 

 

“...ปีหนึ่งพระองค์เบิกดินสอ ๑๒ แท่ง เดือนละแท่ง ให้จนกระทั่งกุด ใครอย่างไปทิ้งของท่านนะ จะกริ้วเลย ประหยัดทุกอย่าง เป็นต้นแบบทุกอย่าง ทุกอย่างนี้มีค่าสำหรับพระองค์หมด ทุกบาททุกสตางค์จะให้อย่างระมัดระวัง จะสั่งให้เราปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ...”

 

นอกจากนี้ในการพัฒนาช่วยเหลือราษฎร ทรงใช้หลักการดำเนินงานด้วยความเรียบง่ายและประหยัดหรือทำให้ง่าย ราษฎรสามารถทำได้เอง สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น โดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือให้เทคโนโลยีที่ยุ่งยากนัก หาได้ในท้องถิ่น และประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้นๆ มาแก้ไขปัญหา ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า

 

“...ให้ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกโดยปล่อยให้ขึ้นเองตามธรรมชาติจะได้ประหยัดงบประมาณ...”

ประโยคนี้คงบ่งบอกได้ว่ามีวิธีจัดการที่ไม่ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณจำนวนมาก แต่ก็เกิดประโยชน์ได้มากด้วย

เรื่องง่ายได้ประโยชน์สูงสุด ทำได้เอง หาได้เองในท้องถิ่น ใช้เทคโนโลยีเรียบง่าย เช่น ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกปล่อยให้ขึ้นเอง บางครั้งมีพิธีกรรมใหญ่โต ผู้ยิ่งใหญ่ทำพิธีปลูกป่า โดยนำรถไถไปไถให้เรียบเพื่อปลูกป่า โดยทำลายต้นไปมากมาย น่าตลกเรื่องเช่นนี้ยังมีในสังคมไทยมากมาย

 

 

กรอบแนวคิด Input à Process à Output ประหยัด เรียบง่าย ประโยชน์สูงสุด

 

 

การประหยัดและอดออมเป็นหัวใจของการตั้งหลักตั้งฐานให้มั่นคง คนที่จะเรียกได้ว่า รู้จักหา รู้จักใช้ทรัพย์ หรือหาเงินเป็น ใช้เงินเป็น เป็นคนทำมาหากินที่ดี ตั้งตัวสร้างหลักฐานได้ และใช้ทรัพย์สมบัติเป็นประโยชน์ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางเศรษฐกิจอย่างถูกต้อง ก็เพราะปฏิบัติตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 ประการ ดังต่อไปนี้

-อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความหมั่น คือ ขยันหมั่นเพียร ในการปฏิบัติหน้าที่การงานและการประกอบอาชีพสุจริต ฝึกฝนให้มีความชำนาญและรู้จริง รู้จักใช้ปัญญาสอดส่อง ตรวจตรา หาวิธีการที่เหมาะที่ดี จัดการและดำเนินการให้ได้ผลดี หรือเรียกว่า “หาเป็น”

-อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษา คือ รู้จักคุ้มครอง เก็บ รักษาโภคทรัพย์และผลงานที่ได้ทำไว้ด้วยความขยัน หมั่นเพียรโดยชอบธรรม ด้วยกำลังงานของตน ไม่ให้เป็นอันตรายหรือเสื่อมเสีย หรือเรียกว่า “เก็บเป็น”

-กัลยาณมิตตตา คบหาคนดีเป็นมิตร คือ รู้จักเสวนา คบหาคน ไม่เอาอย่างผู้ที่ชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย เลือกเสวนาศึกษาเยี่ยงอย่างท่านผู้รู้ ผู้ทรงคุณ ผู้มีความสามารถ ผู้น่าเคารพนับถือ และมีคุณสมบัติเกื้อกูลแก่อาชีพการงาน หรือเรียกว่า “สร้างเครือข่ายคนดีเป็น”

-สมชีวิตา เลี้ยงชีวิตแต่พอดี คือ รู้จักกำหนดรายได้และรายจ่าย เป็นอยู่พอดีสมรายได้ มิให้ฝืดเคืองหรือฟุ่มเฟือย ให้ราย ได้เหนือรายจ่าย มีประหยัดเก็บไว้ หรือเรียกว่า “ใช้เป็น”

 

 

1. การวางแผนควบคุมค่าใช้จ่าย

การประหยัดค่าใช้จ่ายนั้น ควรมีการวางแผนการประหยัดด้วย ต้องไม่ประมาทใช้เงินจนเพลิดเพลิน วันใดต้องออกจากงาน จะได้ตั้งหลักได้ทัน

การทำบัญชีรับจ่ายของครอบครัว แบบบัญชีในบริษัท ด้านซ้ายเป็นรายได้ ด้านขวาเป็นรายจ่าย (รับซ้ายจ่ายขวา) รายได้มาจากไหนบ้างเดือนนี้ มีเงินเดือนพ่อ เงินเดือนแม่ รายได้พิเศษ รายจ่ายก็มี รายจ่ายประจำวัน เช่น ค่ากับข้าว ค่าน้ำมันรถ ค่าเสื้อผ้า รายจ่ายประจำเดือน มี ค่าผ่อน ค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ รายจ่ายฉุกเฉิน มีค่ารักษาพยาบาล ค่าแก๊ส ค่าซ่อมรถ รายจ่ายประจำภาค เช่น ค่าเทอมลูก ค่าประกันรถ ค่าต่อทะเบียน ค่าประกันภัย

การทำบัญชีรายได้ – รายจ่าย จะทำให้เห็นได้ชัดเจนว่า เงินรายได้มาจากไหนบ้าง ต้องหามาเพิ่มอีกหรือไม่ เมื่อมองด้านรายจ่าย ก็ให้แจกแจงรายละเอียดให้มากที่สุด เช่น ค่ากับข้าว ค่าน้ำมันรถ ค่าแท็กซี่ ค่ารถเมล์ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าเสื้อผ้า ค่าอาหารนอกบ้าน ค่าของขวัญ ค่าทำบุญงานศพ เป็นต้น แล้วพิจารณาว่ารายจ่ายใดควรลดลงได้หรือไม่ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ บางรายการตัดยกเลิกไปเลยได้หรือไม่ เช่น ค่าเหล้า ค่าเสื้อผ้า ค่าหวยเบอร์

มีเงินเหลือแต่ละเดือนเท่าไร การประหยัดต้องเป็นประชามติของทุกคนในครอบครัว การจะซื้อของเข้าบ้านแต่ละชิ้น ต้องประเมินกำลังรายได้ให้ดี หากไม่จำเป็นให้ละเสีย ให้ระวังการใช้เงินในระบบเงินผ่อน ตลอดจนบัตรเครดิตต้องระวังให้ดี มีหลายคนเป็นหนี้เป็นสินล้นพ้น เพราะเพลิดเพลินกับการจ่ายด้วยบัตรเครดิต เนื่องจากค่าบำรุงบัตรแต่ละปี และค่าดอกเบี้ยสูงมาก ทางที่ดียกเลิกบัตรเครดิตซะ

การกู้เงินนอกระบบ การกู้เงินแทนพี่น้องหรือเพื่อน การค้ำประกันเงินกู้ให้คนอื่น เคยเห็นมากมายที่พี่น้องหรือเพื่อนหายไป ปล่อยให้เราชดใช้เงินแทน การกู้เงินนอกระบบเขาคิดดอกร้อยละ 5 ต่อเดือน กู้เงินเพียง 20,000 บาท เผลอไป 2 ปี เป็นหนี้ถึง 44,000 บาท

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์