หลากหลายกลายเป็นหนึ่ง

Smileหลากหลายกลายเป็นหนึ่งSmile

ความหลากหลายในปัจจุบัน มีมากมายที่หลาย ไม่ว่าจะเป็นเพศ อายุ บ้านเกิด  โรงเรียน ทุกสิ่งรอบตัวของเรานั่นคือความหลากหลายทั้งสิ้น แต่ก็ยังมีคนจำพวกหัวช้าไม่รู้ว่าโลกก้าวไปไกลแค่ไหน มัวแต่อยู่กับที่ไม่ทันผู้อื่น ตัวอย่างเช่น อยู่ต่างโรงเรียนกัน ก็ถือว่าไม่ใช่พวกเดียวกันและยกพวกตีกัน คนที่ยังคิดแบบนี้ในสมัยที่โลกพัฒนามาไกลขนาดนี้เรียกได้เลยว่าสิ้นคิดมาก หรือไม่ว่าจะยิ่งไปกว่านั้นในต่างประเทศที่มีคนที่จะคอยดูถูกคนผิวสีไม่เปิดโอกาlให้แสดงความสามารถนี้ก็ถือว่าสิ้นคิดมาก เพราะทุกสิ่งบนโลกล้วนมีความหลากหลายไม่มีใครเหมือนกันหมด ขนาดเชื้อชาติของเรายังแตกต่างกับชาติอื่นๆเลย และในสังคมบางสังคมมีการแบ่งชนชั้นและคนที่อยู่ในชนชั้นต่ำที่สุด จะถือเป็นกลุ่มชนที่อยู่นอกระบบสังคมนั้น เช่น วรรณะจัณฑาลในอินเดีย เอทาหรือบูราคูในประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น     

          สิ่งหนึ่งที่จำเป็นต่อการอยู่ด้วยกันของผู้ตนหลายๆคนเป็นกลุ่ม เป็นองค์กร เป็นสังคมต่างๆที่มีจุประสงค์เพื่อความเจริญก้าวหน้านั่นคือ การรู้รักสามัคคีมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่เห็นแก่ตัว เ็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญซึ่งจะนำความเข้มแข็งและความเหนียวแน่นมาสู่กลุ่มความร่วมมือนั้นๆเปรียบกับกิ่งไม้เมื่ออยู่กิ่งเดียวโดดๆเราสามารถหักได้อย่างง่ายดายแต่ถ้าหากอยู่รวมกันหลายกิ่งเข้าอาจทำให้ไม่มีผู้ใดหักลงได้เลย หรืออาจเปรียบกับนิทานเรื่องหนึ่งที่ได้กล่าวไว้ว่า นกกระจาบฝูงหนึ่ง บังเอิญไปติดตาข่ายนายพรานเข้าทั้งฝูง หัวหน้าฝูงจึงพร้อมใจกันบินขึ้นก็พร้อมกันบินยกตาข่ายขึ้นไปวางบนยอดไม้ แล้วเล็ดลอดออกจากตาข่ายพ้นอันตรายได้ ต่อมาเกิดทะเลาะแตกสามัคคีกันครั้นไปติดตาข่ายของนายพรานเข้าอีก ก็มีแต่เกี่ยงงอนกัน เถียงกัน ทะเลาะกัน ก็ไม่สามารถยกตาข่ายขึ้นไปได้ ผลสุดท้ายก็ตกเป็นอาหารของนายพรานทั้งฝูง เมืื่อทุกคนเกิดความสามัคคีกัน จะทำให้ไม่เกิดความแตกแยกขึ้นมาระหว่างกัน เมื่อไม่เกิดความขัดแย้งทุกคนจะอยู่อย่างมีความสุขไม่นำมาซึ่งความเดือดร้อน สังคมจะพบแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป ดังจะเห็นได้จากองค์กรต่างๆในปัจจุบันอาทิเช่น โรงเรียน ชุมชน สังคม บริษัทห้างร้านต่างๆที่มักจะมีความสามัคคีเป็นหนึ่งในข้อปฏิบัติ หรือจุดมุ่งหมายอยู่เสมอนั่นก็เพื่อลดการเกิดความขัดแย้งในกลุ่มความร่วมมือนั้นๆ อีกทั้งยังมีการปลูกฝังความสามัคคีให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ๆอยู่ตลอดไม่ขาดสาย นั่นก็เพื่อจะทำให้เยาวชนเหล่านั้นเติบโตขึ้นมาด้วยความรู้รักสามัคคีมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกันขึ้นมาภายหลังจากความคิดเห็นที่ต่างกัน

          สังคมไทยในปัจจุบันมีปัญหามากมายหลายอย่างไม่ว่าเป็น ปัญหาทางด้านเยาวชน ปัญหาทางด้านยาเสพติด และปัญหาอื่นอีก ๆ แต่ยังมีอีกหนึ่งปัญหาที่เป็นปัญหามาอย่างยาวนานซึ่งอาจเกิดขึ้นกับผู้คน บางกลุ่มปัญหานั้นคือ 'ปัญหาความหลากหลายของเชื้อชาติ'ซึ่งเป็นปัญหานี้เป็นปัญหาที่ยังหาทางออก ไม่ได้เนื่องจากไม่ใช่ทุกคนที่จะมีปัญหานี้ ปัญหานี้ขึ้นอยู่กับความคิด ความอ่านของแต่ละคนว่าจะเข้าใจกันมากเพียงใด ถึงจะมีความหลากหลายในสังคม หลากหลายในวัฒนธรรม หลากหลายเชื้อชาติ หลากหลายศาสนา หลากหลายประเทศ แต่เราก็เป็นคนเหมือนกัน มีมือ 2 ข้าง มีขา 2 ข้าง มีตามีหูมีจมูกเหมือนกัน ดังนั้นเราจึงไม่แปลก ดังนั้น การอยู่ร่วมกันแต่ต่างชาติพันธ์ุเราควรยอมรักฟังข้อคิดเห็นของกัน และกันเพราะว่าทุกคนนั้นต่างมาจากต่างภูมิประเทศภูมิภาคและความเป็นอยู่นั้น ต่างกันอย่างมากเราจึกควรที่จะรับฟังความคิดเห็นว่าในประเทศนี้นั้นเขา ปฏิบัติกันอย่างไร มีวัฒนธรรมอย่างไร มีความเชื่อในเรื่องใด ไม่เชื้อในเรื่องใด เราก็ควรที่จะปฎิบัติตาม เพื่อเป็นการเคารพซึ่งกันและกัน ความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม ประเทศต่างๆในโลกมีความแตกต่างกันทางวัฒนธรรมความเชื่อและค่านิยมเนื่องจาก แต่ละประเทศ มีลักษณะทางวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และการพัฒนาเศรษฐกิจ วิทยาการและเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน จึงเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งกันอันนำไปสู่ชนวนการทำสงครามได้และตอนนี้ประเทศไทยในปัจจุบันนี้ถึงจะไม่มี การชุมนุมอย่างโจ่งแจ้ง อย่างที่ผ่านมา แต่ก็ยังมีกระแสการต่อต้าน

     Tongue Outวิธีการแก้ไขปัญหาก็อาจจะเหมือนกันกับปัญหาของศาสนา คือTongue Out

1).ยอมรับ ทางพิธีกรรมและความเชื่อของกันและกัน

2).เข้าใจกันในเรื่องความเชื่อ

3).ไม่ดูถูกความเชื่อและพิธีกรรมของศาสนาอื่นๆ

         ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของโลก ส่วนใหญ่เกิดจากความขัดแย้งด้านเชื้อชาติ ศาสนาแทบทั้งนั้นปัญหาเกิดจากการที่เชื้อชาตืหนึ่งไม่ยอมรับอีกเชื่อชาติหนึ่ง โดยการดูถูกหรือดูหมิ่นของชนชาติอื่น ซึ่งปัญหาเหล่านี้อาจจะก่อให้เกิดความรุนแรงต่างๆตามมา โดยที่ไม่คำนึงถึงผลกระทบของประเทศ

     Laughingปัญหาเหล่านี้แก้ไขโดยLaughing

1).ยอมตาม คือทุกคนลดทิฐิมานะ หันหน้าเข้าหากัน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน

2).ผสมผสาน คือทุกฝ่ายทุกศาสนาเปิดเผยความจริง มีการแลกเปลี่ยนทัศนคติ ข้อมูล

3).หลีกเลี่ยง คือการแก้ปัญหาลดความขัดแย้งโดยวิธีขอถอนตัว ขอถอยหนี

4).การประนีประนอม คือการแก้ปัญหาโดยวิธีการที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายยอมเสียสละบางสิ่ง บางอย่างลง มีทั้งการให้และการรับ

     Coolแนวคิดและแนวทางในการสร้างสันติสุขCool

1.) เราควรจะมีความรักความสามัคคีต่อกัน ไม่ทะเลาะหรือมองในแง่ลบต่อศาสนา ที่แตกต่างกันไป 

2.) เราควรจะเคารพสิทธิทางความคิด ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ไม่เปรียบเทียบความคิดซึ่งกันกัน

3.) เป็นผู้รับฟังที่ดี เวลาคนอื่นมีปัญหา ไม่ควรเยาะเย้ยหรือดูถูก ถึงแม้ว่าจะผิด เราไม่ควรซ้ำเติมเขา

4.) สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เราไม่ควรจะที่เปรียบเทียบ หรือพูดความแตกต่างของแต่ละศาสนา เพราะศาสนาแต่ละศาสนา เขามีแนวทางการปฏิบัติของเขา สิ่งที่คิดว่าเขาทำถูกต้องที่สุดแล้ว 

5.) เราควรมีความยึดมั่นในศาสนาและความเชื่อของตนเอง อย่าปล่อยความคิดเป็นไปตามกระแส 

ุ6.) เราควรจะมีน้ำใจต่อกัน  ถ้าเรามีน้ำใจต่อกันทุกคนโลกนี้คงอยู่ได้อย่างมีความสุขกันไม่มีใครที่จะเอาเปรียบกัน 

 

CoolCryEmbarassedFoot in MouthFrownInnocentKissLaughingMoney MouthSealedSmileSurprisedTongue OutUndecidedWinkYellCoolCryEmbarassedFoot in MouthFrownInnocentKissLaughingMoney MouthSealedSmileSurprisedTongue OutUndecidedWinkYellCoolCryEmbarassedFoot in MouthFrown

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์