เผยแพร่ผลงานเรื่อง สภาพปัญหา ความต้องการและแนวทางในการพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศของครูโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม

ชื่อเรื่อง     สภาพปัญหา ความต้องการและแนวทางในการพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศของครู

                โรงเรียน วัดจันทร์ประดิษฐาราม  สำนักงานเขตภาษีเจริญ   กรุงเทพมหานคร

ผู้วิจัย       นางสาวรักษา   หัตถาภรณี 

                                               บทคัดย่อ
 

          การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการและแนวทางในการพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
คือครูโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐารามสำนักงานเขตภาษีเจริญ ปีการศึกษา 2551 จำนวน 76 คน และกำหนดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ เครซี่และมอร์แกน ( R.C. Krejcie and D.W. Morgan อ้างใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์ .2543:303)   ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สภาพปัญหาความต้องการ และแนวทางในการพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศของครูโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 5 ตอน   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)               

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ จำนวน 76  คน จำแนกตามเพศ ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย 14  คน คิดเป็นร้อยละ 18.42  และ เป็นเพศหญิง 62 คน  คิดเป็นร้อยละ 81.58  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีอายุ  41-50 ปี     มีจำนวน  25  คน คิดเป็นร้อยละ 32.89 รองลงมาอายุ  51 ปีขึ้นไป จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ  26.32 วุฒิการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 69  คน  คิดเป็นร้อยละ  90.79  และระดับปริญญาโท  จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ  9.21 ประสบการณ์    การสอนในโรงเรียน ส่วนใหญ่มีประสบการณ์  5-10 ปี  จำนวน  23  คน  คิดเป็นร้อยละ  30.26  รองลงมาคือ  21-25  ปี  จำนวน 15  คน  คิดเป็นร้อยละ  19.74 และ 11-15  ปี  จำนวน  12  คน    คิดเป็นร้อยละ  15.79 ตามลำดับ ความรู้และประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของครูโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม ส่วนใหญ่เคยเข้ารับการอบรม จำนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 94.74 รองลงมาคือ เคยเห็นการใช้โสตทัศนูปกรณ์และสื่อการสอนจากเพื่อนร่วมงานจำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 47.37 และเคยเรียนเป็นรายวิชาในหลักสูตร จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 46.05    ตามลำดับ  ความรู้ความสามารถทางด้านการใช้สื่อของครูโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม ส่วนใหญ่มีความรู้ในระดับที่สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี  จำนวน  41 คน  คิดเป็นร้อยละ  53.95  รองลงมาคือมีความรู้พื้นฐานจำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 42.11 และมีความรู้ระดับเชี่ยวชาญ  จำนวน 3  คน คิดเป็นร้อยละ 3.94 ตามลำดับ ความรู้ความสามารถทางด้านการพัฒนาการเรียนรู้ ในปัจจุบันของครูโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม  ส่วนใหญ่ฝึกการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง จำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ71.05 รองลงมาคือ จัดผลิตสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขึ้นเองจำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 22.37 และขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 6.58 ตามลำดับ 

2.  ปัญหาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐารามสำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  พบว่า ครูมีปัญหาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้
อยู่ในระดับมาก

3.  ความต้องการ  ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม  สำนักงานเขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร  พบว่า ครูมีความต้องการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก              
4.  แนวทางในการพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศของครูโรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม  สำนักงานเขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร  พบว่า  แนวทางในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูอยู่ในระดับมากทุกข้อ  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 86 คน กำลังออนไลน์