เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม แบบฝึกพัฒนาทักษะการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นางวาสนา วรศักดิ์

นวัตกรรม เรื่อง แบบฝึกพัฒนาทักษะการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางวาสนา วรศักดิ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม)

สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

 

บทคัดย่อ       การศึกษาครั้งนี้  เป็นการสร้างและพัฒนาแบบฝึกพัฒนาทักษะการคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  จำนวน  8  เล่ม โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อสร้างแบบฝึกพัฒนาทักษะการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยแบบฝึกพัฒนาทักษะการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างคะแนนก่อนเรียนรู้และหลังเรียนรู้  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อแบบฝึกพัฒนาทักษะการคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                  กลุ่มตัวอย่าง  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2551 โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม)  เทศบาลเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  จำนวน  30 คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  แบบฝึกพัฒนาทักษะการคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ซึ่งมีประสิทธิภาพเท่ากับ  85.47/87.33   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  การคูณ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  จำนวน  30  ข้อ  เป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  3  ตัวเลือก  มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.83  และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกพัฒนาทักษะการคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน   10  ข้อ  มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.79    

              

ผลการศึกษาพบว่า     1.  แบบฝึกพัฒนาทักษะการคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   มีประสิทธิภาพเท่ากับ  85.47/87.33  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้   2. นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยแบบฝึกพัฒนาทักษะการคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ  .01      3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีความพึงพอใจต่อแบบฝึกพัฒนาทักษะการคูณ       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 71 คน กำลังออนไลน์