รายงานการผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกลบระคน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชื่อรายงานเรื่อง                        รายงานการผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกลบระคน 
                                        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 
ชื่อผู้รายงาน                             นางประพิณ    โทนสุวรรณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้                คณิตศาสตร์  
บทคัดย่อ                การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อรายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกลบระคน   คณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ   กลุ่มสาระคณิตศาสตร์    ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ตามหลักสูตรสถานศึกษา  ประชากร  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1   โรงเรียนวัดช่องลม  สังกัดสำนักงานเขตยานนาวา  จำนวน    43   คน   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  มี  แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกลบระคน   จำนวน  3  ชุด    แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการแก้โจทย์ปัญหาการบวกลบระคน   ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้น  จำนวน  30  ข้อ   และแบบประเมินผลแบบฝึกเสริมทักษะการแก้ปัญหาการบวกลบระคน  การวิเคราะห์ข้อมูล   หาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกลบระคน   เกณฑ์มาตรฐาน  75/75    หาความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้  t - test      สรุปผลการศึกษาค้นคว้า  1.   ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกลบระคน  มีประสิทธิภาพเท่ากับ   77.52/82.63   ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  75/75  และมีผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญในระดับ  เหมาะสมมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยรวม  4.582.   นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกลบระคน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ   แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะสูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกลบระคน 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์