รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชื่อรายงานเรื่อง                    รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน  8  ประการ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2
ชื่อผู้รายงาน                        นางกุศล    ทรงชน
กลุ่มสาระการเรียนรู้                สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อรายงานผลการใช้ใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน  8  ประการ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2   กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ตามหลักสูตรสถานศึกษา  ประชากร  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนวัดช่องลม  สังกัดสำนักงานเขตยานนาวา  จำนวน  36  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  มี  หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน  8  ประการ  จำนวน  8  เรื่อง     แผนการจัดการเรียนรู้   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และ แบบประเมินพฤติกรรมคุณธรรมพื้นฐาน  8 ประการ  การวิเคราะห์ข้อมูล   หาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน  8  ประการ  ตามกณฑ์มาตรฐาน  80/80  หาความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้  t - test      สรุปผลการศึกษาค้นคว้า  ผลการศึกษาค้นคว้าเป็นไปตามสมมติฐาน  ดังนี้1.      หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน  8  ประการ  มีประสิทธิภาพ  เท่ากับ  87.58/83.56  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  80/80  2.      นักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  เพื่อส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐาน  8  ประการ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  เชื่อมั่นได้ร้อยละ  95  โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน3.      ผลการประเมินพฤติกรรมคุณธรรมพื้นฐาน  8  ประการ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3  จากการประเมินโดยครูผู้สอน  พบว่า  ในภาพรวมเป็นไปในทางบวก  อยู่ในระดับการปฏิบัติมาก  มีค่าเฉลี่ย (x)  เท่ากับ   4.31  ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  เท่ากับ  0.53   

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์