รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องการใช้ห้องสมุด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. โรงเรียนวัดนินสุขาราม สำนักงานเขตบา

ชื่อผู้รายงาน นางประภัสสร ทิมทอง  

บทคัดย่อ
การทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่องการใช้ห้องสมุด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  2) เพื่อศึกษาความรู้ของผู้เรียนที่ได้รับการสอนโดย ใช้ หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องการใช้ห้องสมุด 3) เพื่อศึกษาเจตคติของผู้เรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องการใช้ห้องสมุด                การทดลองครั้งนี้มีการดำเนินการ 2 ขั้นตอน คือ 1) การสร้างและหาคุณภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม 2) การนำหนังสืออ่านเพิ่มเติมที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดนินสุขาราม สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 30 คน           
    
ผลการทดลอง พบว่า
                1. หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องการใช้ห้องสมุด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับดี2. นักเรียนที่ใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องการใช้ห้องสมุด ปรากฏผลดังนี้2.1 นักเรียนมีผลการเรียนรู้ด้านความรู้หลังใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องการใช้ห้องสมุดในการเรียนการสอนสูงกว่าก่อนใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องการใช้ห้องสมุด2.2 นักเรียนมีผลการเรียนรู้ด้านความรู้หลังเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องการใช้ห้องสมุดสูงกว่าร้อยละ 802.3 นักเรียนมีเจตคติต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องการใช้ห้องสมุดอยู่ในระดับดี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 53 คน กำลังออนไลน์