ประเมินโครงการโรงเรียนรักการอ่าน

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนรักการอ่าน โรงเรียนสุโขทัย
กรุงเทพมหานคร
ผู้ประเมิน นางสุดหทัย เบ็ญจศิริวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัย
สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2552
______________________________________________________________

บทคัดย่อ
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนรักการอ่าน โรงเรียนสุโขทัย สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินผลการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนรักการอ่าน โรงเรียนสุโขทัย สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิตของโครงการ โดยใช้ CIPP MODEL เป็นรูปแบบในการประเมิน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนสุโขทัย ปีการศึกษา 2550 แยกเป็น ครูผู้สอน จำนวน 28 คน นักเรียน จำนวน 200 คน และผู้ปกครอง จำนวน 200 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคือแบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า จำนวน
6 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

1. ด้านบริบท
ครูผู้สอนมีความคิดเห็นในด้านบริบทของโครงการโรงเรียนรักการอ่าน โรงเรียนสุโขทัย มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

2. ด้านปัจจัยนำเข้า
ครูผู้สอนมีความคิดเห็นในด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการโรงเรียนรักการอ่าน โรงเรียนสุโขทัย มีความพร้อมและความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

3. ด้านกระบวนการ
ครูผู้สอนมีความคิดเห็นในด้านกระบวนการของโครงการโรงเรียนรักการอ่าน โรงเรียนสุโขทัย มีความพร้อมและความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

4. ด้านผลผลิต
ครูผู้สอนมีความคิดเห็นในด้านผลผลิตของโครงการโรงเรียนรักการอ่าน โรงเรียนสุโขทัย อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการอยู่ในระดับมาก รวมทั้งมีพฤติกรรมการอ่านแบบปฏิบัติเป็นประจำ คิดเป็นร้อยละ 48.60 และได้รับรางวัลหรือเกียรติบัตรจากการจัดกิจกรรมในโครงการ รวม 31 รางวัล บรรลุตามเป้าหมายของโครงการ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 129 คน กำลังออนไลน์