เกมประกอบกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์

รูปภาพของ kalayarat

เกมประกอบการจัดกิจกรรม
เรื่อง ... คำปฏิญาณของผู้บำเพ็ญประโยชน์

1.ชื่อเกม  เกมผักเบี้ยคำปฏิญาณ
2.วัตถุประสงค์    1.ให้สมาชิกรู้จักคำปฏิญาณของผู้บำเพ็ญประโยชน์
                     2.เป็นการนำเข้าสู่บทเรียนเรื่องคำปฏิญาณ
3.จำนวนผู้เล่น    ไม่เกิน  32  คน  (4 หมู่)
4.สถานที่          ในห้องหรือลาน
5.สื่อ-อุปกรณ์     เขียนคำปฏิญาณในรูปผักเบี้ย ตัดเป็นชิ้น ไม่เกิน 12 ชิ้น  ด้านหลังเป็นภาพกิจกรรมบพ.หรือ
                      อื่นๆ ซองละ 1 ชุด หมู่ละ  1 ซอง
6.ระยะเวลา        3 – 5 นาที
7.วิธีเล่น           1.สมาชิกแต่ละหมู่นั่งล้อมวงในหมู่ของตนเอง
                     2.หัวหน้าหมวดเรียกหัวหน้าหมู่รับซองจิกซอว์ นำกลับไปที่หมู่
                     3.สมาชิกช่วยกันต่อเป็นภาพกิจกรรมก่อน และกลับอีกด้านเป็นข้อความ   คำปฏิญาณ
                     4.ให้อ่านคำปฏิญาณของ บพ.พร้อมกัน
8.กติกา            หมู่ไหนต่อเสร็จก่อนและถูกต้อง ชนะ                     
9.สรุปเกม         1.สมาชิกรู้จักคำปฏิญาณ
                     2.สมาชิกร่วมกันทำงานในกลุ่ม
                     3.ใช้เป็นเกมนำเข้าสู่เรื่องการจัดกิจกรรมคำปฏิญาณ

1.ชื่อเกม           เกมคำปฏิญาณ
2.วัตถุประสงค์         1.ให้สมาชิกรู้จักคำปฏิญาณของผู้บำเพ็ญประโยชน์
                           2.เป็นการนำเข้าสู่บทเรียนเรื่องคำปฏิญาณ
3.จำนวนผู้เล่น         ไม่เกิน  32  คน  (4 หมู่)
4.สถานที่               ในห้องหรือลาน
5.สื่อ-อุปกรณ์          1.หนังสือพิมพ์หมู่ละ  2  ฉบับ
                           2.กรรไกร  กาว กระดาษ A43 แผ่น  จำนวนหมู่ละ  1 ชุด
6.ระยะเวลา            10 - 15 นาที
7.วิธีเล่น                1.สมาชิกแต่ละหมู่นั่งล้อมวงในหมู่ของตนเอง
                          2.หัวหน้าหมวดเรียกหัวหน้าหมู่ แจกอุปกรณ์และหนังสือพิมพ์
                          3.ให้สมาชิกหาภาพ ข่าว บทความ ที่เกี่ยวข้องกับคำปฏิญาณทั้ง 3 ข้อ    ให้เวลา 7 นาที
                          4.เมื่อสมาชิกหาครบตามกำหนด ให้นำเสนอทีละหมู่
8.  กติกา               -
9.  สรุปเกม            1.สมาชิกเข้าใจความหมายของคำปฏิญาณ และสามารถยกตัวอย่างได้   
                          2.สมาชิกในหมู่ร่วมกันทำกิจกรรม
                          3.สมาชิกได้ปฏิบัติตามกฎข้อ  3, 4, 5, 7

1.ชื่อเกม         จับคู่ทดสอบคำปฏิญาณ
2.วัตถุประสงค์         1.เพื่อให้สมาชิกจำและท่องคำปฏิญาณได้
                           2.เพื่อให้สมาชิกแสดงรหัสได้อย่างถูกต้อง
3.จำนวนผู้เล่น         ไม่เกิน  32  คน  (4 หมู่)
4.สถานที่               ในห้องหรือลาน
5.สื่อ-อุปกรณ์           -
6.ระยะเวลา             5 - 10 นาที
7.วิธีเล่น                 1.สมาชิกยืนเป็นวงกลม เริ่มจากคนที่ 1 
                              คนที่  1  พูดว่า Girl
                              คนที่  2  พูดว่า Guide
                              คนที่  3  พูดว่า Girl
                              คนที่  4  พูดว่า Guide
                              นับไปจนครบทุกคน
                            2. คนที่พูด  Girl  ยืนอยู่กับที่   คนที่พูด Guide ก้าวเข้ามาในวง 1 ตัว จับคู่กับคนที่พูด  Girl  (เป็น 2 วง)
                            3. ให้แต่ละหมู่กล่าวคำปฏิญาณ  และแสดงรหัสของ บพ. ด้วย
                            4. กล่าวเสร็จแต่ละคน เปลี่ยนคู่โดยการเดินทางไปทางขวาของตนเองจะพบคู่ใหม่  ทำตามข้อ 3
8.  กติกา                     หัวหน้าหมวดดูว่าสมาชิกกล่าวคำปฏิญาณและแสดงรหัสถูกต้องหรือไม่
9.  สรุปเกม              1. สมาชิกสร้างความสัมพันธ์ในหมวด
                            2. สมาชิกสามารถกล่าวคำปฏิญาณและแสดงรหัสได้อย่างถูกต้อง
                            3. สมาชิกได้ทำตามกฎข้อ  4, 5


สร้างโดย: 
ครูกัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 74 คน กำลังออนไลน์