เกมประกอบกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์

รูปภาพของ kalayarat

เกมประกอบการจัดกิจกรรม เรื่องสิ่งแวดล้อม

1. ชื่อเกม              แยกขยะ
2. วัตถุประสงค์        1. ให้สมาชิกรู้จักวิธีการแยกขยะ  กำจัดขยะ
                          2. ได้ออกกำลังกาย
                          3. ได้ปฏิบัติตามกฎข้อ  2, 4, 5 และ 7
3. จำนวนผู้เล่น      ไม่เกิน  40  คน
4. สถานที่           ในห้องหรือลาน
5. สื่อ-อุปกรณ์       1. บัตรคำ ชื่อของขยะ  เช่น  เศษอาหาร  ใบไม้แห้ง ถุงพลาสติก หลอดกาแฟ รองเท้าขาด
                             ประมาณ 20 – 30 คำ  หรือมากกว่าเขียนตัวโตขนาด  2 – 3 นิ้ว  อาจใช้กระดาษ
                             รีไซเคิล
                         2.  ตัวอย่างขยะ  ที่สามารถนำมาเป็นตัวอย่างได้
                         3.  บัตรคำ  4 ใบ  (เขียนชื่อวิธีกำจัดขยะ  ตัวโตขนาด  3 นิ้ว)
                                 1)  อาหารสัตว์      2)  เผา        3)  ฝัง         4)  นำกลับมาใช้ใหม่
6. ระยะเวลา          10 – 15 นาที
7. วิธีเล่น              1. ให้หัวหน้าหมู่ หรือตัวแทน 4 คน  ยืนถือบัตรคำ วิธีแยกขยะ  ห่างกันพอสมควร  หรือแขวนเป็น  4  มุมก็ได้ 
                         2. หัวหน้าหมวดและสมาชิกยืนกลางวง 
                         3. หัวหน้าหมวด  ชูบัตรคำ  หรือตัวอย่างขยะ  สมาชิกอ่านแล้ววิ่งไปจุดที่มีบัตรคำวิธีการแยกขยะที่ตนคิดว่า
                             ควรจะเป็นการแยกขยะตามชื่อที่เห็น เช่น วิ่งไปที่ 1) อาหารสัตว์ วิ่งไปที่ 2) ฝัง  วิ่งไปที่ 3) นำกลับมาใช้ใหม่ 
                         4. ขยะบางชนิด อาจกำจัดได้ 2 วิธี หรือมากกว่านั้น จึงมีผู้เล่นวิ่งไปหลายจุด  ให้ทุกคนช่วยกันคิดว่าวิธีใดดีและ
                             เหมาะสมที่สุด
8. กติกา               1. เกมนี้ไม่มีแพ้  ชนะ  แต่ให้สมาชิกได้คิด  และแสดงความคิดเห็น
                          2. ขั้นตอนการชูบัตรคำ  ชื่อขยะ  ไม่ควรเป็นประเภทเดียวกันซ้ำกันหลาย ๆ ครั้ง ควรสลับให้เห็นความแตกต่าง
                              ของการกำจัดขยะ  เพื่อสมาชิกทุกคน  ได้วิ่งสลับกันในแต่ละจุด  (ไม่ควรยืนอยู่กับที่) 
9. สรุปเกม             1.  สมาชิกได้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์  ทั้ง  3  ข้อ
                          2.  หัวหน้าหมวดอาจเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องขยะอีกก็ได้


สร้างโดย: 
ครูกัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 109 คน กำลังออนไลน์