รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน หน่วย สุขภาพดีชีวีเป็นสุข สาระการสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค

ชื่อเรื่อง                        รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน หน่วย สุขภาพดีชีวีเป็นสุข   

                                      สาระการสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค  

                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หน่วยงาน                  โรงเรียนบ้านนาสะอาด   อำเภอสร้างคอม    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                                      ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

ผู้รายงาน                    ธนกฤต  ชนูนันท์

ปีการศึกษา                 2558

 

บทคัดย่อ

                   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน หน่วย สุขภาพดีชีวีเป็นสุข  สาระการสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ปีการศึกษา 2558   โรงเรียนบ้านนาสะอาด   อำเภอสร้างคอม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1  ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบ

การเรียน  หน่วย  สุขภาพดีชีวีเป็นสุข   สาระการสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนบ้านนาสะอาด  อำเภอสร้างคอม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1  ที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน หน่วย สุขภาพดีชีวีเป็นสุข  สาระการสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านนาสะอาด   อำเภอสร้างคอม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1  ปีการศึกษา 2558   จำนวน 12 คน    

                   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เอกสารประกอบการเรียน หน่วย สุขภาพดีชีวีเป็นสุข   

สาระการสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 8  เล่ม  แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หน่วย สุขภาพดีชีวีเป็นสุข  สาระการสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ที่ผู้ศึกษาจัดทำขึ้น  จำนวน  40  ข้อ  มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.59  ถึง  0.73  ค่าอำนาจจำแนกเป็นรายข้อ อยู่ระหว่าง 0.27  ถึง  0.73  ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งฉบับเท่ากับ 0.86  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 18  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกเป็นรายข้อ อยู่ระหว่าง 0.36  ถึง  0.77 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจทั้งฉบับเท่ากับ 0.84

                   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้   t-test

                   ผลการศึกษาพบว่า

                         1.  เอกสารประกอบการเรียน หน่วย สุขภาพดีชีวีเป็นสุข  สาระการสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีประสิทธิภาพ  87.50/86.04   ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  คือ  80/80

                         2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ปีการศึกษา 2558   โรงเรียนบ้านนาสะอาด  

อำเภอสร้างคอม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1  ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบ

การเรียน หน่วย สุขภาพดีชีวีเป็นสุข  สาระการสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค   

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

­                         3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ปีการศึกษา  2558  โรงเรียนบ้านนาสะอาด   

อำเภอสร้างคอม   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1   มีความพึงพอใจ

ต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน หน่วย สุขภาพดีชีวีเป็นสุข  สาระการสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

มีประโยชน์มากครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 41 คน กำลังออนไลน์