รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ สาระจำนวนและการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชื่อเรื่อง                  รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  การคูณ                                                            สาระจำนวนและการดำเนินการ    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

                               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                    

หน่วยงาน            โรงเรียนบ้านศรีสว่างพัฒนา    ตำบลสมสนุก    อำเภอปากคาด

                           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

ผู้รายงาน             ปนิดา  หลานวงศ์     

ปีการศึกษา           2558

บทคัดย่อ

                   รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ   สาระจำนวนและ

การดำเนินการ  ก ลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2    มีวัตถุประสงค์   

1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง การคูณ   ให้ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา 2558   โรงเรียนบ้านศรีสว่างพัฒนา    อำเภอปากคาด    สำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ   ที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ   สาระจำนวนและการดำเนินการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2558   โรงเรียนบ้านศรีสว่างพัฒนา   อำเภอปากคาด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  ที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ  สาระจำนวนและการดำเนินการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนบ้านศรีสว่างพัฒนา  ตำบลสมสนุก  อำเภอปากคาด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ   จำนวน 7  คน   

                   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ  สาระจำนวนและการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 9 เล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การคูณ  สาระจำนวนและการดำเนินการ  กลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 30 ข้อ  มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.59 ถึง 0.73 ค่าอำนาจจำแนกเป็นรายข้ออยู่ระหว่าง 0.27 ถึง 0.73  และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.85  และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 16  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกเป็นรายข้อ  อยู่ระหว่าง 0.40  ถึง  0.55   และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ

เท่ากับ 0.84 

                   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                   ผลการศึกษาพบว่า

                         1. แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง การคูณ  สาระจำนวนและการดำเนินการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 86.98/85.71 เป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80

                         2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนบ้านศรีสว่างพัฒนา   อำเภอปากคาด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

ที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง การคูณ   สาระจำนวนและการดำเนินการ  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  พบว่า  นักเรียนทำคะแนนทดสอบก่อนการเรียน  (Pre-test)

ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.71  คะแนน  จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 55.71  และ

ทำคะแนนทดสอบหลังการเรียน (Post-test) ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 25.71  คะแนน จากคะแนนเต็ม 30  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 85.71  แสดงว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

                         3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา 2558   โรงเรียนบ้านศรีสว่างพัฒนา

อำเภอปากคาด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ   สาระจำนวนและการดำเนินการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยเท่ากับ  0.04 

แปลความได้ว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 70 คน กำลังออนไลน์